ค้นหา

 [ 6/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในโครง  [  1565 ครั้ง ]
 
   29 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากร ร่วมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในโครงการวิทยาลัยปลอดภัยห่างไกลโควิด - 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณโดมกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 6/07/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด  [  1550 ครั้ง ]
 
   28 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้แก่วิทยาลัยที่เข้ารับการประเมิน และคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
       

 [ 28/06/2565 ]คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน หลังจากคณะกรรมการพิจารณารับ  [  1745 ครั้ง ]
 
   27 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน หลังจากคณะกรรมการพิจารณารับทุนในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (รอบตัดสิน) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1
       

 [ 28/06/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุ  [  1883 ครั้ง ]
 
   27 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย (3 ดาว) โดยในครั้งนี้คณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทั้ง 11 สาขา และชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย (3 ดาว) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/06/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติด "วิทยาลัยปลอดภัยจากยาเสพติด"  [  2120 ครั้ง ]
 
   27 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติด โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกคนในวิทยาลัยฯ ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนและนำไปสู่จุดมุ่งหมาย "วิทยาลัยปลอดภัยจากยาเสพติด"
       

 [ 28/06/2565 ]คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ระดับสถานศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที  [  2047 ครั้ง ]
 
   24 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ระดับสถานศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ณ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินการพิจารณาขั้นตอนต่อไป
       

 [ 24/06/2565 ]สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อฝึกอาชี  [  1805 ครั้ง ]
 
   วันที่ 22-23 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูอิษวัต รัตนสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครูธัญวรัตน์ พลอยเจริญ นำนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพ รวมถึงประสานงานในเรื่องการลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี พร้อมศึกษาดูงาน”โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก” จากการจัดอันดับของนิตยสารต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องเล่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกลายเป็นมรดกตกทอดกว่า 143 ปีสั่งสมเป็นเสน่ห์ชวนให้ผู้มาเยือนหลงใหลโดยมีโอกาสต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ทั้งเชื้อพระวงศ์จากประเทศต่างๆ เสด็จฯมาประทับหลายพระองค์ รวมถึงบรรดาผู้นำประเทศ นักการเมือง ดารา นักดนตรี นักร้อง และนักเขียนชื่อดังก้องโลกต่างก็เคยมาพำนักที่โรงแรมระดับตำนานแห่งนี้
       

 [ 23/06/2565 ]คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ระดับสถานศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ผ่านการสอบสัมภาษ  [  1840 ครั้ง ]
 
   23 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ระดับสถานศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ณ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อดำเนินการพิจารณาขั้นตอนต่อไป
       

 [ 23/06/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถา  [  1801 ครั้ง ]
 
   วันที่ 23 มิ.ย.65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการ, พร้อมด้วย หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล, หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน, หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และหัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี เข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/06/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อยด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วม  [  1893 ครั้ง ]
 
   23 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อยด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายพิรุณ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยนายสมบัติ แก้วสุจริต ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ และนายบุญช่วย โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย เป็นประธานผู้ประกอบพิธี การจัดพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เสริมสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น ในวิชาความรู้ที่ได้เรียน และมั่นใจคำว่า"ศิษย์มีครู" ณ หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
       

 [ 23/06/2565 ]การพิจารณาทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565  [  1976 ครั้ง ]
 
   22 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการพิจารณาทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่ผ่านการกลั่นกรอง พิจารณา คัดเลือก ระดับสาขาวิชา เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ระดับสถานศึกษา เพื่อดำเนินการพิจารณคัดเลือก นักเรียนจำนวน 1 คน เป็นตัวแทนสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/06/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด  [  1667 ครั้ง ]
 
   ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมให้กำลังใจ การเข้ารับประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ระดับประเทศ (รอบลงพื้น) ประจำปี 2565 โดยในครั้งนี้คณะกรรมการติดตามประเมินผลได้ตรวจเยี่ยมห้องสำนักงาน TO BE NUMBER ONE ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และชมนิทรรศการการแสดงผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE อาทิเช่น ผลงานและรางวัล จากการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 22/06/2565 ]ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกฐินพระราชทาน อาชีวศึกษา ประจำปี 2565  [  1542 ครั้ง ]
 
   20 มิ.ย. 65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกฐินพระราชทาน อาชีวศึกษา ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
       

 [ 22/06/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนลิไทพิทยาคม ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรม  [  1600 ครั้ง ]
 
   วันที่ 17 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนลิไทพิทยาคม โดยท่านสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยการเปิดห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาเพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและสร้างอาชีพในอนาคต ในการนี้ ครูกฤษกรณ์ มีท้วม ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการขายเบื้องต้น ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย
   

 [ 22/06/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประ  [  1569 ครั้ง ]
 
   20 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย ดร.นพ. ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายวิชาญ มีเครือรอด สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัยและแขกมีเกียรติทุกท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้น) ประจำปี 2565 พร้อมตรวจเยี่ยมห้องสำนักงาน TO BE NUMBER ONE ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และชมนิทรรศการการแสดงผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE อาทิเช่น ผลงานและรางวัล จากการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย STVC MODEL โมเดลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปี 2565 พร้อมรับฟังคณะกรรมการประเมินผล ให้ข้อแนะนำแนวทางการพัฒนา ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/06/2565 ]ศูนย์ Fix it center" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ จัดให้บริการซ่อมแซมเสื้อผ้า  [  1564 ครั้ง ]
 
   "ศูนย์ Fix it center" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) โดยสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ จัดให้บริการซ่อมแซมเสื้อผ้า ตั้งเเต่วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565
       

 [ 22/06/2565 ]กิจกรรม Fix it – จิตอาสา  [  1550 ครั้ง ]
 
   18 -19 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม Fix it – จิตอาสา นอกสถานที่ ที่หมู่ 9 บ้านเนินยาง ตำบลบ้านหลุม โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมพร นกหงษ์ สมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และนายสุรเดช คุ้มศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเนินยาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยครั้งนี้ศูนย์ Fix it Center จัดศูนย์ให้บริการซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริการประยุกต์เสื้อผ้า และเปิดสอนให้ความรู้ฟรีในหลักสูตร การจัดทำสเปรย์ แอลกอฮอล์เชิงธุรกิจ และการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นเมือง ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 โดยเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมศูนย์ Fix It Center วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ ณ หมู่ 9 บ้านเนินยาง ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 17/06/2565 ]วันไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565  [  1727 ครั้ง ]
 
   16 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม “วันไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565” กิจกรรมช่วงเช้ามีการประกอบพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีไหว้ครู โดยมีว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม มีคุณธรรม อีกหนึ่งกิจกรรมคือให้นักเรียน นักศึกษาร่วมการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานราชการ ห้างร้าน ร้านค้า ต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 14/06/2565 ]ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565  [  1850 ครั้ง ]
 
   13 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม พระภูมิ เจ้าที่ พิธีไหว้ครู การประกวดพานประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 9/06/2565 ]ยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโ  [  1636 ครั้ง ]
 
   8 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมตอนรับ ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด ศูนย์ CEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในครั้งนี้สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีกำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1255 รวมทั้งหมด : 63 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/65
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/65
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/64
»ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/64
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผล2/2564
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_164
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN