ค้นหา

 [ 1/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา v-cop ประจำปี พ.ศ  [  3945 ครั้ง ]
 
   30 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานแนะแนวิาชีพและจัดหางาน งานอาชีศึกษาระบบทวิภาคี และงานครูที่ปรึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา(www.v-cop.go.th) ประจำปี พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา และระบบติดตามภาวะการมีงานทำ และศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม ในวันวิทยาศาสตร์  [  3940 ครั้ง ]
 
   30 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(วิทยาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม ในวันวิทยาศาสตร์ โดยจัดการแข่งขันดังนี้ 1. การประกวดวาดภาพระบายสีวันวิทยาศาสตร์ 2. การประกวดชุดรีไซเคิล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูจันทรมาส กล่ำเอม หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/09/2566 ]ขอแสดงความยินดี 🎉🎊กับ นายโกเมทร์ อินชมะ ประธานชมรมวิชาชีพการจัดการบัญชี ที่ได้รับดำร  [  3897 ครั้ง ]
 
   ขอแสดงความยินดี 🎉🎊กับ นายโกเมทร์ อินชมะ ประธานชมรมวิชาชีพการจัดการบัญชี ที่ได้รับดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

 [ 1/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถาน  [  3907 ครั้ง ]
 
   30 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดการเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อปลูกฝังจิตสานึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิด ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมอนุมัติตัวบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [  3817 ครั้ง ]
 
   30 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และคณะครู เข้าร่วมประชุมอนุมัติตัวบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 635 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ เทียบเคียงและพัฒนาหลักสูตรที่สอดค  [  3833 ครั้ง ]
 
   25 - 29 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ เทียบเคียงและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ครั้งที่ 2 ได้มอบหมายภารกิจให้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) จำนวน 48 ศูนย์ เพื่อดำเนินภารกิจหลัก ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาครู ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการแสวงหาเครือข่ายจากสถานประกอบการ เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาโดยการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ณ โรงเเรมปริ้นพาเลซ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
       

 [ 1/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การฝึกเตรียมปฏิบัติงาน ประจ  [  3819 ครั้ง ]
 
   29 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยครูแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นางสาวฟ้าใส น้อยภา นางสาวเพ็ญนภา ยิ้มเพชร และนางสาวจรรยาลักษณ์ บัวนวลนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี) ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกเตรียมปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ณ ห้องรีเจนซี่ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร
       

 [ 1/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ดนตรีบำบัดคืนคนดีสู่สังคม)  [  3831 ครั้ง ]
 
   25 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานปกครองนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ดนตรีบำบัดคืนคนดีสู่สังคม) มีการจัดแสดงดนตรีสด เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งจัดกิจกรรมในเวลาพักเที่ยงทุกวัน ณ โรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย จัดการปฏิบัติงานประจำสนาม  [  3822 ครั้ง ]
 
   27 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย จัดการปฏิบัติงานประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมพิจารณาทุนการศึกษามูลธินิชมรมธนคารภาคเหนือ ปี 2566 ครั้ง  [  3983 ครั้ง ]
 
   24 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาทุนการศึกษามูลธินิชมรมธนคารภาคเหนือ ปี 2566 ครั้งที่ 7/2566 ,การสร้างคลิปสื่อโซเชียล (Influencer) ด้านอาชีวศึกษาบนแพลตฟอร์ม YouTube และ Tik Tok และการขับเคลื่อนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา และการขับเคลื่อนลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย Cr.ขอขอบคุณรูปภาพจากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 25/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะประชารัฐ  [  3904 ครั้ง ]
 
   23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง พร้อมด้วยครูและนักเรียน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะประชารัฐ ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการ กับ บริษัท พีจีที เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) แล  [  4050 ครั้ง ]
 
   23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการ กับ บริษัท พีจีที เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท พีจีที เอ็นเนอยี) เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังหาสถานประกอบการอยู่ในขณะนี้ ได้นำความรู้ที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ ตามแผนกวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธนัฐ อระดัน ตัวแทนบริษัทฯ เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการรวมพลังเครือข่ายอาชีวะลดปัจจัยเสี่ยงในสถาบันการศึกษาและชุมช  [  4000 ครั้ง ]
 
   23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูภาณุพงศ์ หมื่นกัน หัวหน้างานปกครองนักเรียน นักศึกษา และครูศรสวรรค์ เซ็นหอม ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(สังคมศึกษา) เข้าร่วมโครงการรวมพลังเครือข่ายอาชีวะลดปัจจัยเสี่ยงในสถาบันการศึกษาและชุมชนภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิจิตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของกลไก คณะทำงานจังหวัดด้านการลดปัจจัยเสี่ยงในสถาบันการศึกษาและชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเยาวชนอาชีวะต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยงในสถาบันการศึกษา และชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และเพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในสถานศึกษา และชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยจะจัดกิจกรรม "เวทีระดมจิตใจ: รายงานความก้าวหน้าโครงการ" ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
       

 [ 25/08/2566 ]ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  [  3983 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับครู ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2565 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 

 [ 25/08/2566 ]แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานมัคคุเทศก์ (To  [  3858 ครั้ง ]
 
   22 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานมัคคุเทศก์ (Tour Leader Skill) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
       

 [ 25/08/2566 ]ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน  [  3886 ครั้ง ]
 
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 1.นาย ชินกร ชูเที่ยง แผนกวิชาดิจิทัลกราฟฟิก 2.นายชานน เมฆเสือ แผนกวิชาดิจิทัลกราฟฟิก 3.นายลัทธพล เจตนา แผนกวิชาดิจิทัลกราฟฟิก ที่ได้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติจังหวัดสุโขทัย
    

 [ 25/08/2566 ]ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศตชนันท์ อยู่ทอง และครูรัชนิกร ยอดดี  [  3891 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับครู 1.ครูศตชนันท์ อยู่ทอง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(วิทยาศาสตร์) เนื่องในโอกาสได้รับโล่พระราชทานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2.ครูรัชนิกร ยอดดี หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
       

 [ 25/08/2566 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน “มหกรรมระบบสุขภาพปฐม  [  3839 ครั้ง ]
 
   23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน “มหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง” เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนระบบงานสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการรอคอย มีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 2 ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 (5 จังหวัด) โดยมี นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย Cr.ขอขอบคุณรูปภาพจากสสจ.สุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการกา  [  4014 ครั้ง ]
 
   20 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ บริการซ่อม (Repair) บริการสร้าง (Build) และพัฒนา (top up) และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหลักสูตรเรียนฟรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.การประดิษฐ์พานดอกบัวจากผ้าไทย 2.อาหารไทย 3.Eco Print ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการกา  [  3915 ครั้ง ]
 
   19 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ บริการซ่อม (Repair) บริการสร้าง (Build) และพัฒนา (top up) และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหลักสูตรเรียนฟรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.อาหารจานด่วน 2.ประดิษฐ์กระเช้าของที่ระลึก 3. เสื้อยืดมัดย้อม ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอนันต์ สงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN