ค้นหา

 [ 19/07/2564 ]ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุโขทัย ภายใต้กิ  [  3848 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อม นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุโขทัย ภายใต้กิจกรรม กองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในสัปดาห์หน้านี้
       

 [ 19/07/2564 ]ประชุมออนไลน์ โดยใช้ระบบ Microsoft Team เพื่อให้กำลังใจพร้อมพูดคุยแนะแนวทางมาตรการต่างๆและการแก้ปัญ  [  3843 ครั้ง ]
 
   14 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู จัดประชุมออนไลน์ โดยใช้ระบบ Microsoft Team เพื่อให้กำลังใจพร้อมพูดคุยแนะแนวทางมาตรการต่างๆและการแก้ปัญหาในการเรียนระบบออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน....#การเรียนดีชีวีปลอดที่นี่วอศสุโขทัย
       

 [ 19/07/2564 ]ประชุมการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  [  3872 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะครูภาควิชาธุรกิจดิจิทัล เข้าเข้าร่วมประชุมการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ได้กำหนดประชุมการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ผ่านระบบ Video Conference และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก
       

 [ 8/07/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้า  [  3864 ครั้ง ]
 
   ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาเรียนในระบบ On -Site บริเวณจุดคัดกรอง และในระหว่างการเข้าแถว ให้นักศึกษาได้ วัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ แสกนระบบเข้า-ออก ด้วยแอปไทยชนะ เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคล่งคลัด....
       

 [ 8/07/2564 ]โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับคณะครู  [  3888 ครั้ง ]
 
   7 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/07/2564 ]โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นใน "หลักสูตรวิชาการผลิตเจลล้างมือเพื่อการค้า"  [  3875 ครั้ง ]
 
   7 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นใน "หลักสูตรวิชาการผลิตเจลล้างมือเพื่อการค้า" ให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในการทำสเปรย์ล้างมือ โดยได้ให้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนา ต่อยอดทำการตลาด ตลอดจนเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเองให้สถานการณ์โควิด19 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 2/07/2564 ]ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ พร้อมด้วยนายนิเวช พุ่มอ่ำ ได้รับมอ  [  3962 ครั้ง ]
 
   วันนี้ (1ก.ค.64) ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายนิเวช พุ่มอ่ำศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการกรณีพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ไปประสานงานเตรียมความพร้อม ณ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับการลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีพิเศษของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ..ในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม ประเมินผลดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด- 19 ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ มีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย. 2. แห่ง ประกอบด้วย (1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และ(2) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย (อภัสนันท์...ภาพข่าว)
      

 [ 30/06/2564 ] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับประเมินห้องสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีว  [  3875 ครั้ง ]
 
   25 มิ.ย. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับประเมินห้องสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีนายคฑาวุธ เพทยศ ผู้อำนวยการ ในนามประธานคณะกรรมการการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) ในครั้งนี้ในตรวจเยี่ยมดูสินค้าและสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาประจำศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยอีกด้วย
       

 [ 25/06/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในส  [  3871 ครั้ง ]
 
   25 มิ.ย.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย ซึ่งเป็นการฉีดในเข็มที่ 2 ตามใบนัดของโรงพยาบาล พร้อมเชิญชวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมฉีดวัคซีนทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการแพร่ระบาดของเชื้อในสถานศึกษา ช่วงการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564
       

 [ 25/06/2564 ]รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี  [  3937 ครั้ง ]
 
   25 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี “เยาวชนคนดีอาชีวะสุโขทัย ร่วมใจห่างไกลยาเสพติด” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/06/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่  [  3868 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2564 (เป็นการส่วนพระองค์)
       

 [ 24/06/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์บ่ม  [  3849 ครั้ง ]
 
   23 มิ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
       

 [ 21/06/2564 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 หลัก  [  3896 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย กระทรวงยุติธรรม และกรมคุมประพฤติ จัดโครงการ Street Food สร้างอาชีพ ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ในด้านการทำอาหาร อีกทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดสุโขทัย และการขับเคลื่อนการคืนคนดีสู่สังคม อย่างครบวงจร ให้มีรู้ความสามารถ โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตรได้แก่ การการประกอบอาหารในเมนู ข้าวไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบ ข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว ต้มยำทะเลน้ำข้น ทับทิมกรอบ และจัดการแข่งขั้นในเมนูดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมการประกวดที่ ผ่านการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความรู้ทักษะที่สามารถ นำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอ บครัวได้ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีและ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
       

 [ 21/06/2564 ]ประชุมเตรียมความพร้อมทำความสะอาด จัดสถานที่ รองรับการกลับเข้ามาเรียนของนักเรียน/นักศึกษา  [  3847 ครั้ง ]
 
   18 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานอาคารและสถานที่จัดประชุมเตรียมความพร้อมทำความสะอาด จัดสถานที่ รองรับการกลับเข้ามาเรียนของนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/ 2564 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข
       

 [ 17/06/2564 ]ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ในสถานการณ์ covid 19 พร้อมมาตรการป้องกัน  [  3836 ครั้ง ]
 
   16 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ในสถานการณ์ covid 19 พร้อมมาตรการป้องกันต่างๆ โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นักเรียน นักศึกษาจะกลับเข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯตามรูปแบบการจัดการเรียน การสอน ที่วิทยาลัยฯกำหนด
       

 [ 15/06/2564 ]ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่างๆ ในสถานการณ์ covi  [  3853 ครั้ง ]
 
   ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่างๆ ในสถานการณ์ covid 19 วันนี้ทำการเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาสุโขทัยได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย โดยทางอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยได้จัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระบบด้วยกัน 1.การเรียนการสอนแบบ Online คือนักเรียนอยู่ที่บ้านและเรียนผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตกับครูผู้สอนแบบเรียลไทม์ 2.การเรียนการสอนแบบ On-site คือนักเรียนเข้ามาเรียนปกติในวันและเวลาที่วิทยาลัยกำหนด 3.การเรียนแบบ Alternate คือมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 มานั่งเรียนปกติ และกลุ่ม 2 ครูมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทเรียนออนไลน์ที่คุณครูประจำวิชาได้นำไปโพสต์ไว้ในห้องเรียนออนไลน์ที่ครูกำหนด ในสัปดาห์ต่อมาก็จะสลับกลุ่มโดยให้กลุ่ม 2 เข้าเรียนปกติ และกลุ่ม 1 จะศึกษาจากบทเรียนออนไลน์
       

 [ 15/06/2564 ]การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ  [  3882 ครั้ง ]
 
   14 มิ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดร.สงวน หอกคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นกรรมการการประเมิน นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
       

 [ 10/06/2564 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบหมายจาก อปท. จัดอาหารเบรคและอาหารกลางวัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  [  3855 ครั้ง ]
 
   10 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูและนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาหารเบรคและอาหารกลางวัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 8/06/2564 ]ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงาน การสอบคัดสรรในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)  [  3851 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย จัดประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงาน การสอบคัดสรรในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาวิชาโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข
       

 [ 8/06/2564 ]คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [  3881 ครั้ง ]
 
   มาตรการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 7 มิ ย. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 100% โดยคณะครูได้เตรียมการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams จัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่คาดคิด ที่อาจทำให้ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้ (หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย)
       

มีจำนวนทั้งหมด 1863 รวมทั้งหมด : 94 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] 48 [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2567
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN