หมายเลขโทรศัพท์ 0-5561-1789 และหมายเลขภายในที่ท่านต้องการติดต่อ

ต่อ
ห้อง
 
ต่อ
ห้อง
11
ห้องประชาสัมพันธ์
119
ห้องครูสมยศ
102
ห้องสมุด
 
120
ห้องบัญชี
103
ห้องสารบรรณ
 
121
ห้องครูภาษาอังกฤษ
104
ห้องวางแผน
 
123
ห้องพักครูคหกรรม
105
ห้องการเงิน
 
124
ห้องคหกรรมผ้า
106
ห้องพักครูศิลป์
 
125
ห้องผู้อำนวยการ
107
หน้าห้องผู้อำนวยการ
 
126
ห้องสหกรณ์
108
ห้องแนะแนว
 
127
ห้องรองฯ ฝ่ายวางแผน
109
ห้องพักครูคหกรรม
 
128
อาคารท่องเที่ยว
110
ห้องรองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
129
ห้องคอมฯ 134
111
ห้องบุคลากร
 
130
ห้องศูนย์ภาษา
112
ห้องรองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
132
ห้องงานประกันคุณภาพ
113
รองฝ่ายวิชาการ / ห้องวิชาการ
 
135
ห้องบัญชีคอมพิวเตอร์
114
ห้องพัสดุ
 
136
ห้องอาหารและโภชนาการ
116
ห้องทะเบียน
 
137
ห้องกิจกรรม
118
ห้องครูอนันต์
 
142
ป้อมยาม
 
 

 

 


นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย


 
 
  
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» ,แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

 
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างโครงการสอน
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
» แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR2_59
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2560
» แบบฟอร์มโครงการ ปี 2560
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2559
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

หมายเลข IP Address: 54.196.31.117
ขณะนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
195
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
195
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
101078
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]