ค้นหา

 [ 20/07/2565 ]โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (อบรมครูผู้ช่วย)  [  89 ครั้ง ]
 
   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (อบรมครูผู้ช่วย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประจำปี พ.ศ. 2565 18 ก.ค. 65 ว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (อบรมครูผู้ช่วย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมีครูบรรจุใหม่จำนวน 7 คน โดยพัฒนาตามหลักสูตรฯ และแบ่งออกเป็น 5 ประเภท วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 หมวดที่ 1 รอบเวลา 08.30 – 10.30 น. การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะครูที่ดีและคุณธรรมสำหรับข้าราชการครู การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เลื่อนเงินเดือน) (บรรยายให้ความรู้ โดย ว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย) หมวดที่ 2 รอบเวลา 10.45 – 12.00 น. การพัฒนาองค์ความรู้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทรัพยากร ข้อมูลพื้นฐานการบริหารจัดการศึกษา วอศ.สท ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู สิทธิประโยชน์และการลาออกจากราชการ การขอมีบัตรข้าราชการ บ้านพักข้าราชการ สิทธิการไปราชการ กองทุน สมาชิก ชพค.,กบข.,สหกรณ์ การลาออก, การเกษียณราชการ (บรรยายให้ความรู้ โดย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร) หมวดที่ 3 รอบเวลา 13.00 – 14.30 น. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับย่อ) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับสมบูรณ์) การเขียนการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา (บรรยายให้ความรู้ โดย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) หมวดที่ 4 รอบเวลา 14.45 – 16.30 น. การเขียนเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย (5 บท) การวิเคราะห์ทางสถิติ (การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล) Google form (บรรยายให้ความรู้ โดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ พร้อมด้วย ดร.มรรษพร สีขาว ตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยฯ นายพิทักษ์ อุปัญญ์ ตำแหน่ง รองหัวหน้างานวิจัยฯ และนางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวิจัยฯ) วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 หมวดที่ 5 รอบเวลา 08.00-10.30 น. การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของวิทยาลัยฯ ระเบียบว่าด้วยการลา การปฏิบัติหน้าที่ราชการ จิตอาสา,การเสียสละเพื่อนักเรียน นักศึกษา องค์การวิชาชีพ, TO BE NUMBER ONE กิจกรรมลูกเสือ, รด. โครงการพิเศษ, Fixit Center กองทุน กยศ., ส่งเสริมการอบรม สหกรณ์วิทยาลัยฯ (บรรยายให้ความรู้ โดย นายวีระ บัวนุ่ม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา)
       

 [ 20/07/2565 ]ประชุมการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโข  [  85 ครั้ง ]
 
   18 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/07/2565 ]โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  [  236 ครั้ง ]
 
   18 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมพูน ถนอมมงคล จากโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ห้องพิบูลศรี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ยินดีต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการบรรจุใหม่ พร้อมมอบช่อดอกไม้  [  265 ครั้ง ]
 
   18 กค 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการบรรจุใหม่ พร้อมมอบช่อดอกไม้
       

 [ 14/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร เพื่อพิจารณาปรับขึ้นราคาข้าวราดแกงในโร  [  543 ครั้ง ]
 
   12 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อยด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร เพื่อพิจารณาปรับขึ้นราคาข้าวราดแกงในโรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1
       

 [ 14/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย และโรงพยาบาลสุโขทัย จัดโครงการบริจาคโลหิต  [  484 ครั้ง ]
 
   12 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย และโรงพยาบาลสุโขทัย จัดโครงการบริจาคโลหิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 14/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศการเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดกระชง  [  443 ครั้ง ]
 
   12 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศการเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดกระชงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 14/07/2565 ]โครงการ Basic Saving Season 4  [  295 ครั้ง ]
 
   วันอังคาร 12 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี โดย คุณครูกนกวรรณ หาญกำธร และคุณครูดวงใจ จันทรัตน์ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ Basic Saving เพื่อการจัดการทางการเงินที่ดี Fin. ดี We Can Do! Season 4
     

 [ 11/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565  [  255 ครั้ง ]
 
   11 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 8/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุ  [  1840 ครั้ง ]
 
   8 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (อบรมครูผู้ช่วย) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ช่วย ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพหรือตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565  [  1600 ครั้ง ]
 
   7 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และงานสวัสดิการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตรขอบคุณ หน่วยงาน สถานประกอบการ ร้านค้า ที่มอบเงินสนับสนุนมอบท  [  1871 ครั้ง ]
 
   7 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมอบหมายให้ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ พร้อมด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานมอบเกียรติบัตรขอบคุณ หน่วยงาน สถานประกอบการ ร้านค้า ที่มอบเงินสนับสนุนมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
       

 [ 7/07/2565 ]โครงการ “Young Love รักเป็นปลอดภัย"  [  1807 ครั้ง ]
 
   6 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “Young Love รักเป็นปลอดภัย” ในระบบออนไลท์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลือกใช้วิธีคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม เพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในกลุ่มนักศึกษา และลดการทำแท้งไม่พึงประสงค์ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีการสร้างอนาคตที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิต ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 6/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565  [  1808 ครั้ง ]
 
   6 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ โดมกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 6/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ เข้านิเทศงานนักศึกษาระบบทวิภาคี ปร  [  1761 ครั้ง ]
 
   2 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ เข้านิเทศงานนักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในครั้งนี้ได้เดินทางเพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งหมด 4 ที่ ได้แก่ เซ็นทรัล สาขาพระราม 2 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลเวิลด์และโรบินสันรัตนาธิเบศร์ ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ และบริษัทโทโฮกุโซลูชั่น จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       

 [ 6/07/2565 ]การประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565  [  1774 ครั้ง ]
 
   1 ก.ค.65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 6/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำกองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย และพิ  [  1599 ครั้ง ]
 
   1 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำกองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย และพิธีถวายราชสดุดี พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน กับกองลูกเสือโรงเรียนต่าง ๆในจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
       

 [ 6/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  1703 ครั้ง ]
 
   1 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 6/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยและเทศบาลเมืองสุ  [  1531 ครั้ง ]
 
   30 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมกับสำงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยและเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านครอบครัวของนางสาว สิรภัทร โพธิ์รอด นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาการตลาด เพื่อพิจารณาให้ความดูแลช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนตามความเหมาะสม ณ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
      

 [ 6/07/2565 ]กิจกรรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาบุคลิกภาพ “การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  1517 ครั้ง ]
 
   29 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาบุคลิกภาพ “การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง และบุคลิกภาพที่ดี ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1255 รวมทั้งหมด : 63 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/65
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/65
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/64
»ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/64
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผล2/2564
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_164
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN