ค้นหา

 [ 21/12/2566 ]นางสาวสายใจ ท้าวใจวงศ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัยและเลขาฯ เข้ามอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิชมรมธนาคา  [  127 ครั้ง ]
 
   15 ธันวาคม 2566 นางสาวสายใจ ท้าวใจวงศ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัยและเลขาฯ เข้ามอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือและชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาเพื่อมอบให้ นายยุคลธร ศรีจังหวัด นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และ นางสาวกนกพร มันพร้าว นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
     

 [ 21/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาขีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 35 ระดับภาค ภาคเหน  [  108 ครั้ง ]
 
   12-15 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาขีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 35 ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดตาก มีทักษะเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ ทักษะพื้นฐาน 1.การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English demonstration contest) 2.การประกวดมารยาทไทย 3.การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 4.การประกวดการรักการอ่านภาษาไทย 5.หารประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 6.การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย 7.การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง 8.การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ทักษะวิชาชีพ 1.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 2.ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 3.ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 4.ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 5.ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. 6.ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. 7.ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 8.ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) 9.ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. 10.ทักษะโลจิสติกส์(การแก้ไขปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียเกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. 11.ทักษะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(การแก้ไขปัญหากระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียเกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวส. 12.ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง (Food Box Set) ระดับ ปวช. 13.ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. 14.ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. 15.ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. 16.ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. 17.ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. 18.ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ท (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. 19.ทักษะวิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. 20.ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ระดับ ปวช. 21.ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. 22.ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) 23.ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช.ปวส. 24.ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.
       

 [ 21/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิด การจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไ  [  134 ครั้ง ]
 
   12 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิด การจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยมี นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุรพล วงศ์สุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค ภาคเหนือ ประธานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ คณะกรรมการการดำเนินงาน และนักเรียน นักศึกษาองค์การ นักวิชาชีพ ร่วมงาน #ขอขอบคุณภาพจาก สอศ. และ สอจ.ตาก
       

 [ 12/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3948 ครั้ง ]
 
   8 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤสจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 12/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง และย  [  4395 ครั้ง ]
 
   8 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3914 ครั้ง ]
 
   7 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤสจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 12/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3939 ครั้ง ]
 
   7 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 12/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3876 ครั้ง ]
 
   7 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤสจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านลานกระบือ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 7/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าล  [  3878 ครั้ง ]
 
   7 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
      

 [ 7/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3854 ครั้ง ]
 
   6 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤสจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 7/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3845 ครั้ง ]
 
   6 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤสจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านบึงบอน อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 7/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3867 ครั้ง ]
 
   6 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤสจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านโซกม่วง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 6/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื  [  3906 ครั้ง ]
 
   6 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร และคณะครูผู้ควบคุม เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 6/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ  [  3840 ครั้ง ]
 
   5 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวทิพกฤตา อินไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ร่วมใส่บาตร และวางพานพุ่ม ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี นายสุขาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 4/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการฝึกอบรมและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฯ ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส  [  3919 ครั้ง ]
 
   30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูภาณุพงศ์ หมื่นกัน หัวหน้างานปกครอง พร้อมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฯ ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี พ.ต.อ.ประมวล ยิ้มจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม #ขอขอบคุณรูปภาพจากตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในการประก  [  4034 ครั้ง ]
 
   30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในการประกวดแข่งขันทักษะภาษาวัฒนธรรมจีนและวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 🥈🏆 การแข่งขันสถาปัตยกรรมจีนในประเทศไทย (ปวช.) 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 🥈🏆 การแข่งขันนำเสนอการสาธิตนำเสนองานบริการ (ปวส.) โดยครูผู้ควบคุม และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแผนกวิชาการบัญชี #ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 👍🎉
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ  [  3973 ครั้ง ]
 
   30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤสจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนวัดหางตลาด อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ  [  3940 ครั้ง ]
 
   30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤสจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ  [  3958 ครั้ง ]
 
   30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤสจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษ  [  3919 ครั้ง ]
 
   30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จังหวัดตาก ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN