ค้นหา

 [ 16/08/2554 ]นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย  [  1278 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดหวัดสุโขทัย ต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ในการตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ และอาหาร สำหรับต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ คณะผู้ติดตาม ณ อบต. กง อีกทั้งจัดทำข้าวกล่องบริการประชาชนที่มาต้อนรับ จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง ณ วัดกงไกรลาศ ต.กง อ. กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 3/08/2554 ]ประมวลภาพโครงการลำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  [  1302 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพโครงการลำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/07/2554 ]วันเข้าพรรษาประจำปี 2554  [  1275 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม วันเข้าพรรษาประจำปี 2554 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ วัดราชธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ที่ผ่านมา...
       

 [ 15/06/2554 ]พิธีเปิดองค์การวิชาชีพ และการประกวด ดาว เดือน ประจำปี 2554  [  1278 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเปิดองค์การวิชาชีพ และการประกวด ดาว เดือน ประจำวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ โดย นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดดาว เดือน
       

 [ 15/06/2554 ]วันไหว้ครู ประจำปี 2554  [  1319 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 9 มิถุนายน 2554 โดยช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวิทยาลัยฯ จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้มีผลการเรียนดีเด่นและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก โดยคณะผู้บริหาร ครู และผู้มีอุปการคุณจากร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัด
       

 [ 15/06/2554 ] โครงการ Fix It Center ศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน 2554  [  1312 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพพิธีเปิด โครงการ Fix It Center ศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ จัดขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชาวบ้านในชุมชน และได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ จันทร์แยง นายอำเภอคีรีมาศ เป็นประธานในพิธีเปิด
       

 [ 27/05/2554 ]วันฉัตรมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  [  1276 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรมงานวันฉัตรมงคล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 27/05/2554 ]ภาพกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  [  1275 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา....
       

 [ 9/05/2554 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิด งานต้นแบบของคนอาชีวะ  [  1299 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานต้นแบบของคนอาชีวะ ในวันที่ 2 เมษายน 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พิษณุโลก ที่ผ่านมา....
       

 [ 4/04/2554 ]โครการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ปี 2554  [  1298 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพโครการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ปี 2554 ระหว่างวันที่ 19-20 มีรนาคม 2554 และ วันที่ 26-27 มีนาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยที่ผ่านมา
       

 [ 1/04/2554 ]การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  [  1308 ครั้ง ]
 
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีนายอภิชาต ณ พิกุล ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2554 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 29/03/2554 ]งานยมหินถิ่นแพร่ นิทรรศการเมืองสมุนไพรตำบลบริการสุขภาพและความงาม  [  1307 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมการทำลูกประคบสมุนไพร การทำน้ำม้นไพล กระโจมอบสมุนไพร ทำยาดมสมุนไพร การนวดตัว นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ในงานยมหินถิ่นแพร่ นิทรรศการเมืองสมุนไพรตำบลบริการสุขภาพและความงาม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เมื่อวันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 
       

 [ 24/03/2554 ]ภาพการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนนักศึกษา  [  1295 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และโรงเรียนอุดมดรุณี ที่ผ่านมา
       

 [ 23/02/2554 ]งานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ภาคเหนือ  [  1274 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมา...
       

 [ 23/02/2554 ]การแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553  [  1278 ครั้ง ]
 
   การแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553 ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย และการตลาด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 และลานสุขใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/02/2554 ]โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553  [  1274 ครั้ง ]
 
   โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/02/2554 ]งาน Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2553  [  1280 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม งาน Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/02/2554 ]"งานมหกรรมอาชีพ" ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  1273 ครั้ง ]
 
   "งานมหกรรมอาชีพ" โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกันจัดงานในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่ผ่านมา......
       

 [ 23/02/2554 ]งานวันครู ๕๔ อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย  [  1273 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพงานวันครู ๕๔ อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย และการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2554 ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา.........
       

 [ 23/02/2554 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมงานวันเด็ก โรงเรียนหรรษา จังหวัดสุโขทัย  [  1278 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าร่วมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2554 ในวันที่ 7 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนหรรษา จังหวัดสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 948 รวมทั้งหมด : 48 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] 41 [42][43][44][45][46][47] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» ตัวอย่างสรุปชมรม ภาคเรียน 1/2564
 
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/64
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/64
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_263
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มเอกสารโครงการ งปม. 2565
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN