ค้นหา

 [ 8/09/2565 ]ประชุมพิจารณาอนุมัติตัวบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  [  3858 ครั้ง ]
 
   8 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมพิจารณาอนุมัติตัวบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมการประชุมพิจารณาอนุมัติตัวบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/09/2565 ]งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  [  3838 ครั้ง ]
 
    8 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 07.30 – 08.35 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รองฯวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูศนิชล เนียมกลั่น หมวดสมรรถนะแกนกลาง ครูสิริพร รอดแสวง สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ครูทัศนีย์ รุ่มรวย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยมีการแสดงมุทิตาจิต “การฟ้อนขันดอก” จากตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และนมัสการพระคุณเจ้า จำนวน 9 รูป เพื่อประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีนายกองค์การฯ เป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวคำมุทิตาจิตและคำขอขมา พร้อมมอบพานธูปเทียนแพ โดยคณะผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวความรู้สึก กล่าวโอวาท และอวยพรนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มอบดอกไม้ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
       

 [ 8/09/2565 ]โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  [  3830 ครั้ง ]
 
   7 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ณ สวนมีเขียวสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยในครั้งนี้สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำธุรกิจ HT Café ตลอดจนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
      

 [ 8/09/2565 ]โครงการเตรียมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ประจำปี 2565  [  3834 ครั้ง ]
 
   7 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการเตรียมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ประจำปี 2565 ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 12:00 - 16:00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการกองลูกเสือฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมโครงการเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ประจำปี 2565 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญที่ผ่านการเรียน การสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ได้เข้ารับการประดับแถบ 2 สี และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ระดับสถานศึกษาตลอดจนการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารีวิสามัญโดยสมบูรณ์
       

 [ 8/09/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ร่วมกับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาการบัญชี ร  [  3864 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ร่วมกับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาการบัญชี ร่วมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดแข่งขันโมเดลสถาปัตยกรรมจีน การแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ยและดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมฟังการพรีเซ้น พร้อมให้คำชี้แนะและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้
       

 [ 7/09/2565 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสุโขทัย  [  3816 ครั้ง ]
 
   6 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสุโขทัย ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10:00 - 11.00 น ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวนโยบายการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะสร้างอาชีพวิสาหกิจ ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือให้สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้และประกอบธุรกิจโดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการฝึกวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงกับร้านค้า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่นอกเหนือจากตำราหรือห้องเรียน เพื่อพัฒนาธุรกิจ รายได้ในจังหวัดสุโขทัยให้เป็นศูนย์สร้างอาชีพในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจต่อไปในอนาคต
       

 [ 5/09/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ม  [  3869 ครั้ง ]
 
   วันที่ 5 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในโครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทยประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ประจำปีการศึกษา 2565
    

 [ 5/09/2565 ] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน  [  3879 ครั้ง ]
 
   วันที่ 5 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน นักศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับชาติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และมอบเกียรติบัตรให้กับครูศตชนันท์ อยู่ทอง จากหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางที่ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประเทศ (กลุ่มอาชีวศึกษา) ประจำปี 2565
       

 [ 5/09/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือครูณัฐพล ปราบพินาศ และครู  [  3903 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือครูณัฐพล ปราบพินาศ สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน และครูศรสวรรค์ เซ็นหอม จากหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง (สังคมศึกษา)
     

 [ 5/09/2565 ]นิทรรศการงานศิลป์ "สร้างสรรค์ วาดเส้น เล่นสี  [  3943 ครั้ง ]
 
   นิทรรศการงานศิลป์ "สร้างสรรค์ วาดเส้น เล่นสี"🖌️🎨🖼️🖍️ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.1-3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ภาคเรียนที่1 / 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วันที่ 2 กันยายน 2565
       

 [ 1/09/2565 ]การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  [  3961 ครั้ง ]
 
   1 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ละบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดสุโขทัยและสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสร้างสถานประกอบการในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้ออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป
       

 [ 31/08/2565 ]อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2  [  3827 ครั้ง ]
 
   31 ส.ค. 65 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นำบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 30 - 31 ส.ค. 65 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยการพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
       

 [ 31/08/2565 ]สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเ  [  3964 ครั้ง ]
 
   31 ส.ค. 65 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย พร้อมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาธุรกิจท่องเที่ยว-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว-การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในระดับ ปวช.1 และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว-ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยในระดับปวส.1-2 ณ สังคโลก อาร์ต ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 31/08/2565 ]สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา​ยกระดับการสร้างค่านิยมและภา  [  3891 ครั้ง ]
 
   นที่ 30 เดือนสิงหาคม 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา​ยกระดับการสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์​อาชีวศึกษา​ กิจกรรมพัฒนาสื่อสร้างสรรค์​และฝึกอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนอาชีวศึกษา​ ระหว่างวันที่​ 29 -​ 30 สิงหาคม​ 2565 ช่วงเช้านักศึกษานำเสนอผลงาน บนแพลตฟอร์ม วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะโดย คุณกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาส และดร.นิพนธ์ ตั้งแสงประทีป ช่วงบ่ายได้รับความรู้จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
       

 [ 31/08/2565 ]โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและสถานประกอบการ  [  3898 ครั้ง ]
 
   วันที่ 30 ส.ค. 65 "โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและสถานประกอบการ" ของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 31/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวิภาคี  [  3829 ครั้ง ]
 
   29 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ กับสถาบันเทคโนโลยีจิตลดา โรงเรียนจิตลดาวิชาชีพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ โดยในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ กับสถาบันเทคโนโลยีจิตลดา โรงเรียนจิตลดาวิชาชีพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 31/08/2565 ]อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีกา  [  3811 ครั้ง ]
 
   28 ส.ค. 65 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นำบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 เข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค. 65 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยการพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     

 [ 26/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ "สองล้อสานฝัน ปั่นเพื่อน้อง จังหวัดสุโขทัย"  [  3932 ครั้ง ]
 
   25 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เข้าร่วมพิธีรับมอบรถจักรยาน ตามโครงการ "สองล้อสานฝัน ปั่นเพื่อน้อง" ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ โดมอาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำนางสาวสิรภัทร โพธิ์รอด นักเรียน ระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากอำเภอเมืองสุโขทัย นักเรียนที่เป็นคนดีของสังคม มีความประพฤดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยานพาหนะสำหรับเดินทางไปโรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบรถจักรยาน จากท่านวิรุฬ พรรณเทวี และ นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ตามโครงการ “สองล้อสานฝัน ปั่นเพื่อน้อง” จังหวัดสุโขทัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. พิธีมอบจักรยานสำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุโขทัย ณ โดมอาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 25/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมครั้งที่ 4/2565  [  3949 ครั้ง ]
 
   24 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม แหลมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังข้อราชการต่างๆ และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 24/08/2565 ]โครงการ Big Cleaning Day วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565  [  3857 ครั้ง ]
 
   24 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัด“โครงการ Big Cleaning Day วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย” โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 และครั้งที่ 4 วันที่ 2 กันยายน 2565 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในคาบชมรมวิชาชีพในวันพุธ ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. และคาบกิจกรรม โฮมรูม เวลา 08.00 – 09.00 น. เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการ Big Cleaning Day วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย” โดยมี นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ โดยการจัดโครงการ Big Cleaning Day มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย ในการรักความสะอาดสถานศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้ดีขึ้น และเพื่อให้สถานศึกษามีความสะอาด มีระเบียบ เป็นวิทยาลัยน่าอยู่ น่าเรียน
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 32 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN