วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เป็นโรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเปิดทำการสอนให้ชื่อว่า “ โรงเรียนช่างทอผ้า ” โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนอุดมดรุณีเป็นที่เรียน ชั่วคราว ทั้งนี้เนื่องจากอาคารเริ่มกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ณ ถนนสิงหวัฒน์ เลขที่ 108 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2481 เป็นต้นมา เดิมเปิดสอนวิชาชีพทอผ้า รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ “ โรงเรียนการช่างสตรีสุโขทัย ” เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาชาติเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาวิชาชีพตามความถนัดโดยขยายการศึกษาให้สูงขึ้นและเปิดแผนกวิชาชีพเพิ่มขึ้น ดังนี้

พ.ศ. 2481 เปิดโรงเรียนช่างทอผ้า
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนการช่างสตรีสุโขทัย ” และเปิดสอนชั้นประโยค อาชีวศึกษา ตอนต้น
พ.ศ. 2493 เปิดสอนประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
พ.ศ. 2500 เปิดโรงเรียนอาชีวศึกษาผู้ใหญ่แผนกช่างตัดเสื้อและการตัดเย็บเสื้อ
พ.ศ. 2501 เปิดแผนกเครื่องเคลือบดินเผาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย พ.ศ. 2503
                 เปิดสอน ประโยคมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกการช่างสตรี
พ.ศ. 2506 เปิดสอนประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
พ.ศ. 2509 เข้าโครงการ “UNISEF” ทำการสอน 4 แผนกวิชา
                     1. แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ
                     2. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
                     3. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
                     4. แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
                          4.1 งานเครื่องเคลือบดินเผา
                          4.2 งานไม้
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัย ”

พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 31 จังหวัด รวมโรงเรียนการ
                 ช่างสุโขทัยและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าด้วยกัน ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเขต
                 1และเขต 2 ตามลำดับ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2519
พ.ศ. 2520 เปิดแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม ภาคนอกเวลาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2522 เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไปภาคนอกเวลาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูง
พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาเขต ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ( เดิม ) ออกเป็น
                 วิทยาลัยใหม่ 2 วิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาเขต 2 เป็น “ วิทยาลัย
                 อาชีวศึกษาสุโขทัย ” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523
พ.ศ. 2524 เปิดสอนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) พ . ศ . 2524 งดรับนักเรียน
                 เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย ( ม . ศ . 4 – 5) พ . ศ . 2518
พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้วิทยาลัยเปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการขึ้นแต่มีปัญหาเรื่องอาคาร
                 เรียน ยังไม่รับนักเรียนในปีนี้
พ.ศ. 2526 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 1 ห้องเรียน
พ.ศ. 2527 เปิดสอนสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ วิจิตรศิลป์ หัตถอุตสาหกรรมและ
                 สาขาวิชาการบัญชี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) และสาขาวิชาการบัญชีในระดับ
                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)
พ.ศ. 2530 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท.)
พ.ศ. 2534 เปิดสอนกลุ่มวิชาการตลาด การเลขานุการ คหกรรมธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .)
พ.ศ. 2536 เปิดสอนวิชาการตลาด ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .)
พ.ศ. 2537 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .)
พ.ศ. 2538 เปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ( ระบบทวิภาคี ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) และ
                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ปีครึ่ง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .)
พ.ศ. 2540 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคสมทบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) รับผู้
                 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม . 6)
พ.ศ. 2541 เปิดสอนสาขาวิชาการเลขานุการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) รับผู้สำเร็จการ
                 ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .)
พ.ศ. 2542 เปิดสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( ระบบทวิภาคี ) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .)
พ.ศ. 2545 เปิดสอนสาขาวิชาจิตรกรรมสากล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .)

 

ทำเนียนผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

1. นายชื้น  

คงตระกูล   

พ.ศ. 2481 - 2487

 2. นางสาวทวีระดา

เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พ.ศ. 2487 - 2490

3. นายระหวย จับจิต (รักษาการ) พ.ศ. 2490 - 2492
4. นางบุญนำ ศิริรัตน์ พ.ศ. 2492 - 2494
5.นางฉอ้อน ฟุ้งลัดดา พ.ศ. 2494 - 2499
6. นางสาวสุภาพ คอวณิช พ.ศ. 2499 - 2518
7. นางสาวกรองกาญจน์ รัศมิทัต พ.ศ. 2518 - 2519
8. นางสาวศรีสมร   สุขานุศาสตร์ (รักษาการ)  พ.ศ. 2519 - 2522
9. นายเอนก จูจันทร์          พ.ศ. 2522 - 2523
10. นางสาวสายหยุด        มีวาสนา              พ.ศ. 2523 - 2526
11. นางสาวเกษร          ขวัญยืน              พ.ศ. 2526 - 2530
12. นางศรีวรรณา        สิงหานุวัฒน์            พ.ศ. 2530 - 2531

13. นางกฤษณา         

ป้อมทอง                    

พ.ศ. 2531 - 2533

14. นางจินตนา       เสรีภาพ                 พ.ศ. 2533 - 2534
15.  นางพรลินี       ชัยรัตน์            พ.ศ. 2534 - 2540
16. นายวีระ        กรีธาชาติ            พ.ศ. 2540 - 2543
17. นางสาวโอลิน        ศักดิ์อลงกรณ์           พ.ศ. 2543 - 2546
18. นายสมบัติ       แสงสว่างสัจกุล      พ.ศ. 2546 - 2547
19. นางเพทาย           ซื่อสัจจพงษ์              พ.ศ. 2547 - 2550
20. นางสาวปิยวรรณ      วรวิทย์รัตนกุล              พ.ศ. 2550 - 2553
21. นางพรเพ็ชร     พรรณวงค์              พ.ศ. 2553 - 2554
22. นายสมเดช      พุ่มชา              พ.ศ. 2554 - 2556
23. นางสาวปิยวรรณ     วรวิทย์รัตนกุล              พ.ศ. 2556 - 2557
24. นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ พ.ศ. 2558 - 2562
25. ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พ.ศ. 2562 - 2565
26. นายมารุต รื่นรวย พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2567
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN