วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เป็นโรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเปิดทำการสอนให้ชื่อว่า “ โรงเรียนช่างทอผ้า ” โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนอุดมดรุณีเป็นที่เรียน ชั่วคราว ทั้งนี้เนื่องจากอาคารเริ่มกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ณ ถนนสิงหวัฒน์ เลขที่ 108 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2481 เป็นต้นมา เดิมเปิดสอนวิชาชีพทอผ้า รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ “ โรงเรียนการช่างสตรีสุโขทัย ” เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาชาติเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาวิชาชีพตามความถนัดโดยขยายการศึกษาให้สูงขึ้นและเปิดแผนกวิชาชีพเพิ่มขึ้น ดังนี้

พ.ศ. 2481 เปิดโรงเรียนช่างทอผ้า
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนการช่างสตรีสุโขทัย ” และเปิดสอนชั้นประโยค อาชีวศึกษา ตอนต้น
พ.ศ. 2493 เปิดสอนประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
พ.ศ. 2500 เปิดโรงเรียนอาชีวศึกษาผู้ใหญ่แผนกช่างตัดเสื้อและการตัดเย็บเสื้อ
พ.ศ. 2501 เปิดแผนกเครื่องเคลือบดินเผาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย พ.ศ. 2503
                 เปิดสอน ประโยคมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกการช่างสตรี
พ.ศ. 2506 เปิดสอนประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
พ.ศ. 2509 เข้าโครงการ “UNISEF” ทำการสอน 4 แผนกวิชา
                     1. แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ
                     2. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
                     3. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
                     4. แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
                          4.1 งานเครื่องเคลือบดินเผา
                          4.2 งานไม้
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัย ”

พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 31 จังหวัด รวมโรงเรียนการ
                 ช่างสุโขทัยและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าด้วยกัน ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเขต
                 1และเขต 2 ตามลำดับ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2519
พ.ศ. 2520 เปิดแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม ภาคนอกเวลาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2522 เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไปภาคนอกเวลาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูง
พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาเขต ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ( เดิม ) ออกเป็น
                 วิทยาลัยใหม่ 2 วิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาเขต 2 เป็น “ วิทยาลัย
                 อาชีวศึกษาสุโขทัย ” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523
พ.ศ. 2524 เปิดสอนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) พ . ศ . 2524 งดรับนักเรียน
                 เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย ( ม . ศ . 4 – 5) พ . ศ . 2518
พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้วิทยาลัยเปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการขึ้นแต่มีปัญหาเรื่องอาคาร
                 เรียน ยังไม่รับนักเรียนในปีนี้
พ.ศ. 2526 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 1 ห้องเรียน
พ.ศ. 2527 เปิดสอนสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ วิจิตรศิลป์ หัตถอุตสาหกรรมและ
                 สาขาวิชาการบัญชี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) และสาขาวิชาการบัญชีในระดับ
                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)
พ.ศ. 2530 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท.)
พ.ศ. 2534 เปิดสอนกลุ่มวิชาการตลาด การเลขานุการ คหกรรมธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .)
พ.ศ. 2536 เปิดสอนวิชาการตลาด ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .)
พ.ศ. 2537 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .)
พ.ศ. 2538 เปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ( ระบบทวิภาคี ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) และ
                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ปีครึ่ง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .)
พ.ศ. 2540 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคสมทบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) รับผู้
                 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม . 6)
พ.ศ. 2541 เปิดสอนสาขาวิชาการเลขานุการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) รับผู้สำเร็จการ
                 ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .)
พ.ศ. 2542 เปิดสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( ระบบทวิภาคี ) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .)
พ.ศ. 2545 เปิดสอนสาขาวิชาจิตรกรรมสากล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .)

 

ทำเนียนผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

1. นายชื้น                     คงตระกูล                              พ.ศ. 2481-2487

 2. นางสาวทวีระดา          เทพหัสดิน ณ อยุธยา             พ.ศ. 2487-2490

3. นายระหวย                จับจิต (รักษาการ)                 พ.ศ. 2490-2492

4. นางบุญนำ                 ศิริรัตน์                               พ.ศ. 2492-2494

5.นางฉอ้อน                  ฟุ้งลัดดา                             พ.ศ. 2494-2499       

6. นางสาวสุภาพ             คอวณิช                             พ.ศ. 2499-2518

7. นางสาวกรองกาญจน์    รัศมิทัต                             พ.ศ. 2518-2519

8. นางสาวศรีสมร            สุขานุศาสตร์ (รักษาการ)      พ.ศ. 2519-2522

9. นายเอนก                  จูจันทร์                              พ.ศ. 2522-2523

10. นางสาวสายหยุด        มีวาสนา                            พ.ศ. 2523-2526

11. นางสาวเกษร            ขวัญยืน                             พ.ศ. 2526-2530

12. นางศรีวรรณา            สิงหานุวัฒน์                        พ.ศ. 2530-2531

13. นางกฤษณา              ป้อมทอง                           พ.ศ. 2531-2533

14. นางจินตนา               เสรีภาพ                             พ.ศ. 2533-2534

15.  นางพรลินี               ชัยรัตน์                              พ.ศ. 2534-2540

16. นายวีระ                   กรีธาชาติ                           พ.ศ. 2540-2543

17. นางสาวโอลิน            ศักดิ์อลงกรณ์                     พ.ศ. 2543-2546

18. นายสมบัติ                แสงสว่างสัจกุล                   พ.ศ. 2546-2547

19. นางเพทาย               ซื่อสัจจพงษ์                        พ.ศ. 2547-2550

20. นางสาวปิยวรรณ      วรวิทย์รัตนกุล                     พ.ศ. 2550 - 2553

21. นางพรเพ็ชร      พรรณวงค์                           พ.ศ. 2553 - 2554

22. นายสมเดช      พุ่มชา                         พ.ศ. 2554 - 2556

23. นางสาวปิยวรรณ      วรวิทย์รัตนกุล                     พ.ศ. 2556 - 2557

 


นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย


 
 
  
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด,แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
» แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2558
» แบบฟอร์มโครงการ ปี 2558
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR 2557
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
15
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
14
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
29
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9065
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
73577
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]