ค้นหา

 [ 27/09/2565 ]ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565  [  15 ครั้ง ]
 
   27 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมกับงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประกาศผลการเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1
       

 [ 26/09/2565 ]สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565  [  11 ครั้ง ]
 
   สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ตึกการท่องเที่ยวและโรงเเรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/09/2565 ]วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน 2565  [  22 ครั้ง ]
 
   วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน 2565 23 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดงานวันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน 2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครูศนิชล เนียมกลั่น ครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ครูทัศนีย์ รุ่มรวย ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และครูสิริพร รอดแสวง ครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมวิดีทัศน์ประวัติผลงาน ประวัติความภาคภูมิใจของผู้เกษียณอายุราชการ ชมขบวนแห่น้ำพระพุทธมนตร์ 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ “มุทิตาดิถี เก้าเทวีอวยชัย อาชีวะสุโขทัยอำนวยพร” และชุดการแสดงจากครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ผสมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึก และเป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นอกจากนี้กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ยังได้มอบเงินให้กับผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 5 ท่าน สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1yBRdrZYUEJhfCE44qtbQkp1KGmM27Ex2?fbclid=IwAR047kUkwqOGnZOsEuMcj6g0FXp-ADmqu9iXLJTaJ64BhyG9ZfzdkWH_1ns https://vecgo-my.sharepoint.com/personal/pisarn_suk_ovecmail_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpisarn%5Fsuk%5Fovecmail%5Forg%2FDocuments%2F%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A32565&ga=1
       

 [ 26/09/2565 ]สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565  [  12 ครั้ง ]
 
   สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้อง 524 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/09/2565 ]ประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนและมีผลงานโครงการป้องกัน  [  8 ครั้ง ]
 
   ประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนและมีผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในปี 2565 23 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานบันการศึกษาและผู้นำองค์กรเอกชน ครั้งที่ 9/2565 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยในครั้งนี้ นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมแทน ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนและมีผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในปี 2565 จากนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/09/2565 ]สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565  [  15 ครั้ง ]
 
   สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้อง 223 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/09/2565 ]สาขาวิชาการบัญชี จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565  [  15 ครั้ง ]
 
   สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/09/2565 ]สาขาวิจิตรศิลป์ ดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565  [  8 ครั้ง ]
 
   สาขาวิจิตรศิลป์ ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/09/2565 ]โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามข้อ  [  10 ครั้ง ]
 
   วันที่ 21 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้กับคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย #อบรมครูรุ่นที่2 #วันที่3
       

 [ 23/09/2565 ]สาขาการตลาดและสาขาการจัดการฯ จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565  [  8 ครั้ง ]
 
   สาขาการตลาดและสาขาการจัดการฯ ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/09/2565 ]โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู  [  5 ครั้ง ]
 
   19 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามข้อตกลงในการพัฒนางาน สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ โดยโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน (PA) ของครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย รหัสหลักสูตร : 651011022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 22/09/2565 ]สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565  [  14 ครั้ง ]
 
   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/09/2565 ]สาขาคหกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565  [  8 ครั้ง ]
 
   สาขาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้อง 224 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
    

 [ 22/09/2565 ]สาขาอาหารและโภชนาการ การสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565  [  14 ครั้ง ]
 
   สาขาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการสัมมนาหลักการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 16/09/2565 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการ และติดตามคุณภาพ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคเหนือ ภายใต้โ  [  24 ครั้ง ]
 
   วันที่ 14 กันยายน 2565 ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และติดตามคุณภาพ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการบริหารจัดการ และติดตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 16/09/2565 ]โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 4  [  15 ครั้ง ]
 
   14 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนาย วรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 4 เข้าร่วมพบปะพูดคุยเพื่อปรึกษาหารือ รับฟังคำแนะนำ และข้อเสนอแนะต่างๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เข้าตรวจเยี่ยมโครงงาน Fin. ดี We Can Do!!! Season 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1
       

 [ 13/09/2565 ]ภาพบรรยากาศ การสอบปลายภาค 1/2565 ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  27 ครั้ง ]
 
   ภาพบรรยากาศ การสอบปลายภาค 1/2565 ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/09/2565 ]ประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565  [  22 ครั้ง ]
 
   12 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย และนายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นในวันที่ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.09 น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่ดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
       

 [ 13/09/2565 ]พิธี "เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ สืบสาน อุดมการณ์ครูดี เชิดชูศักดิ์ศรีครูอาชีวศึกษา  [  18 ครั้ง ]
 
   10 ก.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยครูผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมงานพิธี "เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ สืบสาน อุดมการณ์ครูดี เชิดชูศักดิ์ศรีครูอาชีวศึกษา” ในวันที่ 9-10 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิลและโดมหลังองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยมี ดร.วณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้บรรยายพิเศษ และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีการเชิดชูเกียรติ มอบใบประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำรีดสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 และพิธีโกสุมสดุดี มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
       

 [ 13/09/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ร่วมกับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และสาขาวิชาการบัญชีร่ว  [  15 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ร่วมกับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และสาขาวิชาการบัญชีร่วมแข่งขัน online โครงการประกวดแข่งขันโมเดลสถาปัตยกรรมจีน การแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
       

มีจำนวนทั้งหมด 1255 รวมทั้งหมด : 63 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/65
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/65
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/64
»ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/64
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผล2/2564
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_164
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN