ค้นหา

 [ 10/04/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รดน้ำดำหัวคณะผู้บร  [  125 ครั้ง ]
 
   4 เมษายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารฯ และคณะครู เนื่องในปีใหม่ไทย และวันสงกรานต์ไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รูปถ่ายเพิ่มเติม : เพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/04/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมทำข้อตกลงในการปกครองนักเรียน นักศึกษา ช่วงระยะเวลาระหว่างเปิดภาคเรีย  [  113 ครั้ง ]
 
   2 เมษายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกาษา พร้อมด้วยหัวหน้างานปกครอง และคณะครูปกครองแผนกวิชา ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมทำข้อตกลงในการปกครองนักเรียน นักศึกษา ช่วงระยะเวลาระหว่างเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 รวมถึงกำหนดกฏระเบียบของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ณ ห้องงานกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/04/2567 ]ครูแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Train the Trainer “ SET Junior Entrepreneur” เพื่อส่งเสริ  [  134 ครั้ง ]
 
   28-29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูจักรพงศ์ คำผา และครูณัฐธกรณ์ โกศลชัยวัฒน์ ครูแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Train the Trainer “ SET Junior Entrepreneur” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุน และการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินร่วมกัน ดังนี้ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการประกอบธุรกิจสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษา ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ผ่าน SET e-learning กิจกรรมพัฒนาสื่อความรู้ หนังสือคู่มือ และคลิปความรู้ SET Junior Entrepreneur ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อความรู้ประกอบการเรียนการสอนวิชา “ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ” และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤฏษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       

 [ 3/04/2567 ]ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการฝึกอบรม การประกอบอาหารจีน (Chinese Food Cooking) เพื่อฝึกและอ  [  187 ครั้ง ]
 
   20-29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด ครูปณิดา นุภาพ และครูณัชพล ชุ่มเย็น ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการฝึกอบรม การประกอบอาหารจีน (Chinese Food Cooking) เพื่อฝึกและอบรมหลักสูตรของครูวิทยวิทยาลัยอาชีวศึกษาประเทศไทย “Yiyin School “ “E-commerce Valley “ ปี 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาหว่างสี มณฑลกว่างสี เมืองหนานหนิง ขอบคุณศูนย์การศึกษาอินเตอร์เวค (Intervec Centerpoint colo)
       

 [ 3/04/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการกา  [  119 ครั้ง ]
 
   30 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2567 มีกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ บริการซ่อม (Repair) บริการสร้าง (Build) และพัฒนา (top up) และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหลักสูตรเรียนฟรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.อาหารไทย 2.ประดิษฐ์พานดอกบัวจากผ้าไทย 3. เสื้อยืดมัดย้อม ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอัมพร ฉันทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 3/04/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุ  [  52 ครั้ง ]
 
   29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/04/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินการมอบวุฒิจบการศึกษา (จบพร้อมรุ่น) 2566 รอบที่ 1  [  36 ครั้ง ]
 
   29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการมอบวุฒิจบการศึกษา (จบพร้อมรุ่น) 2566 รอบที่ 1 ณ บริเวณหน้าห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/04/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่มีอัตรากา  [  11 ครั้ง ]
 
   29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ โดยมี นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ
       

 [ 3/04/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ  [  13 ครั้ง ]
 
   28 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายภาพรวม ณ ห้อง Convention อาคาร Convention center ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
       

 [ 3/04/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมจัดตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  [  15 ครั้ง ]
 
   25 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้าแผนกวิชา และคณะครู เข้าร่วมประชุมจัดตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเปียมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/04/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมและอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3  [  8 ครั้ง ]
 
   22-23 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยครูเสมอ เวชสถล หัวหน้าภาควิชา ระดับปริญญาตรี คณะครูภาควิชา ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมและอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 The third of National Conference of Innovative Technology and Vocational Education & Training (T - VET) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
       

 [ 20/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรร  [  252 ครั้ง ]
 
   20 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูศรสวรรค์ เซ็นหอม และครูสุธาสินี แกมนิล ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(สังคม) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกิจกรรม การเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติงานศาสนพิธีและมารยาทไทยในศาสนพิธี ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
       

 [ 19/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 5  [  329 ครั้ง ]
 
   18 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักการภารโรง เข้าร่วมประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 5/2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 19/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 5/2566  [  225 ครั้ง ]
 
   18 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 5/2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 19/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูแกนนำให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ Service Provi  [  319 ครั้ง ]
 
   16-17 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดข แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูแกนนำให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ Service Provider” โดยมีนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน ทำหน้าที่ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูแกนนำให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ Service Provider” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.)
       

 [ 19/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมปรับปรุงแผนการเรียน ปีการศึกษา 2567 ของระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1  [  359 ครั้ง ]
 
   15 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมปรับปรุงแผนการเรียน ปีการศึกษา 2567 ของระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 19/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างวิทย  [  118 ครั้ง ]
 
   15 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กับ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) โดยมี นายคชาเทพ คู่รื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ ร้านค้าขนาดเล็กนครสวรรค์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร และนางสาวเบญจวรรณ คลังทัพ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ใ  [  133 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 

 [ 15/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตัวเอ  [  136 ครั้ง ]
 
   13 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานฯ นางสาวทิพกฤตา อินไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และคณะครูหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตัวเอง(SAR) แผนกวิชา ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาพนักงานแผนกบร  [  199 ครั้ง ]
 
   11-12 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางสาวเกษศิรินทร์ รุ่งธนาวัฒน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย โดยมีคณะครู และนักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปาริชาติ สุพล ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ และคุณชาญชัย เขียวแท้ เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในการเข้าประเมินในครั้งนี้ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN