ค้นหา  

 
 
 


29 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสอบวัดแวว สัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 (รอบปกติ) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย...

  
  
  
  
  

คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   15 ครั้ง

[ 29/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศ
28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร....
    

เข้าชมจำนวน   5 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 29/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงสนับสนุนค่
28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย....
       

เข้าชมจำนวน   3 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 1
27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 1.ครูณัฐพล ปราบพินาศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 2.ครูศรสวรรค์ เซ็นหอม ตำแหน่งครูผู้ช่วย หมวดสมรรถนะแกนกลาง (ประวัติศาสตร์) 3.ครูธิดารัตน์ ทองเที่ยง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการบัญชี....
       

เข้าชมจำนวน   9 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับลงทะเบียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มารับเล่มทำเนียบรุ่น รูปรับใบประกา
27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานกิจกรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับลงทะเบียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มารับเล่มทำเนียบรุ่น รูปรับใบประกาศนียบัตร และวุฒิจบการศึกษา (สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จบพร้อมรุ่น) ระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับชั้น ปวส.2 ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย....
       

เข้าชมจำนวน   3 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 
2 [22/02/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ ครูศตชนันท์ อยู่ทอง ครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง (วิทยาศาส [ 65 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ ครูศตชนันท์ อยู่ทอง ครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง maltepe escort (วิทยาศาสตร์) ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ....
 
เข้าชมจำนวน  65 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [13/02/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ [ 105 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ (ศิษย์เก่าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก....
    
เข้าชมจำนวน  105 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [3/02/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ที่ได้รับ รางวัลชมเชย มาตรฐานระดับ [ 94 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ที่ได้รับ รางวัลชมเชย มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง 🎉🎉 ในการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) นายปฏิพัทธิ์ จันเดช นางสาวชญาภา รักษ์อารยะธรรม นางสาวรินลณี แซ่ลี นักเรียนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และคุณครูผู้ควบคุม ครูปวีณา พุ่มไม้....
      
เข้าชมจำนวน  94 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [3/02/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 [ 108 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง 🎉🎉 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช. นายเสฏฐวุฒิ สุวรรณา ระดับชั้น ปวช.3 นักเรียนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และคุณครูผู้ควบคุม ครูกัณนิการ์ จันทรโกเมศ....
      
เข้าชมจำนวน  108 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [3/02/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับ รางวัลชมเชย มาตรฐานระดับเหรี [ 89 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับ รางวัลชมเชย มาตรฐานระดับเหรียญทอง 🎉🎉 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการแข่งขันการนำเสนอขายสินค้า the marketing challenge นาย สิงหา เพ็ชรเสนา ระดับชั้น ปวช.2 นางสาว นภัสวรรณ คำฟู ระดับชั้น ปวช.2 นางสาว นาตาลี เทียนทอง ระดับชั้น ปวช.1 นักเรียนสาขาวิชาการตลาด และครูผู้ควบคุมทีม ครูปวีณา นพนรินทร์....
      
เข้าชมจำนวน  89 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [3/02/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และตัวแทนนักเรีย [ 83 ครั้ง]
1 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง....
      
เข้าชมจำนวน  83 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [1/02/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ที่ได้รับ รางวัลชมเชย [ 77 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ที่ได้รับ รางวัลชมเชย 🎉🎉 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. นางสาวภาวิณี จันทร์หอม ระดับชั้น ปวช.3 นักเรียนสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน และครูผู้ควบคุม ครูอุษณีย์ เกษร....
      
เข้าชมจำนวน  77 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [1/02/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ที่ได้รับ รางวัลชมเชย มาตรฐานรางวัล [ 82 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ที่ได้รับ รางวัลชมเชย มาตรฐานรางวัลเหรียญทอง 🎉🎉 ในการทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) นางสาววันวิสาข์ สุขใส ระดับชั้น ปวช.3 นักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว และครูผู้ควบคุม ครูพิไลวรรณ ไทยกล้า....
      
เข้าชมจำนวน  82 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   

 
 

 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2565
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ตารางสอนรายบุคคล 2/65
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/65
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/65
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล2/65
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 3-2565
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN