ค้นหา  

 
 
 


29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาองค์การชมรมวิชาชีพ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และร่วมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพภเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1pTxfJCQ4T6S0pDfJDrva0VbwwaahOrqM?fbclid=IwAR3iiSH0_oWYLZ3lTydz0FkGnUOeVSGpIRFToMTop9akvjW2IawvpGzDdOE...

  
  
  
  
  

คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   15 ครั้ง

[ 30/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ
28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ หอประชุมนพมา....
       

เข้าชมจำนวน   10 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 28/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565
28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และคณะครูที่ปรึกษาผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 34 เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565 เพื่อวางแผนการเดินทางไป-กลับ ในการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย....
       

เข้าชมจำนวน   26 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 28/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ด้ทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิศกรรมซอฟต์แวร์อู่หั่น ( 武
28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบป้ายความร่วมมือ (MOU) เนื่องด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิศกรรมซอฟต์แวร์อู่หั่น ( 武汉软件工程职业学院) สถาบันข่งจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท สิโนทัย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด แห่งประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือ ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย+จีน ( 中泰合作”中文+ň....
     

เข้าชมจำนวน   9 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 28/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย งานลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)
25 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย รามคำแหง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย....
       

เข้าชมจำนวน   15 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 
2 [16/11/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได้รับรางว [ 28 ครั้ง]
15 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางชนะเลิศ 🏆การแข่งขัน จำนวน 23 ทักษะ ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี....
      
เข้าชมจำนวน  28 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [16/11/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได้รับรางว [ 29 ครั้ง]
15 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางชนะเลิศ 👑 การแข่งขัน จำนวน 11 ทักษะ ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ทักษะรักการอ่าน 🥇 ....
      
เข้าชมจำนวน  29 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [1/10/2565] อแสดงความยินดีกับ ครูนิตยา คณธี และครูกฤติน หิริโอ ร่วมกับสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการตลาด ส [ 179 ครั้ง]
ขอแสดงความยินดีกับ ครูนิตยา คณธี และครูกฤติน หิริโอ ร่วมกับสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาการบัญชี 🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ “อาหารไทยสู่ตลาดจีน”ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 🏅รางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดแข่งขันโมเดลสถาปัตยกรรมจีน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 🇨🇳โครงการประกวด....
      
เข้าชมจำนวน  179 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [27/09/2565] รางวัล "คุรุสภา" ประจำปี 2565 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา "ระดับดีเด่น" [ 2314 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี 🎉กับว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได้รับคัดเลือก รับรางวัล "คุรุสภา" ประจำปี 2565 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา "ระดับดีเด่น" 👍....
  
เข้าชมจำนวน  2314 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [16/09/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง โดยครูกฤติน หิริโอ และครูนิตยา [ 2734 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง โดยครูกฤติน หิริโอ และครูนิตยา คณธี ร่วมกับสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 Jinbu Chinese Contest 2022 โดยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้เข้าประกวดแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ “อาหารไทยสู่ตลาดจี....
      
เข้าชมจำนวน  2734 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [31/08/2565] ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบั [ 3593 ครั้ง]
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี นำนักศึกษาเข้ารับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันธุรกิจ ประจำปี 2565 (RRR Award 2022) ระยะที่ 2 (เข้ารอบ 20 ทีม สุดท้ายระดับชาติ) ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การถ่ายภาพนิ่งผลิตภัณฑ์ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การระดมสมองประลองไอ....
      
เข้าชมจำนวน  3593 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [25/08/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ [ 2528 ครั้ง]
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ขอแสดงความยินดี กับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ (4ดาว) นำธุรกิจงามตา จิวเวลรี่ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ สู่การพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ....
      
เข้าชมจำนวน  2528 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [18/08/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพไม้เท้าสามขา [ 3274 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี 🎉🎉🎉 #รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 🏅🏅🏅#ระดับชาติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพไม้เท้าสามขา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยทีมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และครูที่ปรึกษาโครงง....
    
เข้าชมจำนวน  3274 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   

 
 

 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ตารางสอนรายบุคคล 2/65
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/65
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/65
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล2/65
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_164
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN