ค้นหา

 [ 13/11/2555 ]การเลือกตั้งองค์การวิชาชีพ  [  1063 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดหน่วยเลือกตั้งองค์การวิชาชีพ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวสันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยนักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนกวิชาให้ความสนใจในการลงสมัครรับเลือกตั้เป็นนักศึกษาองค์การ ละใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก
       

 [ 13/11/2555 ]เทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2555  [  1072 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2555 ในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยแต่งกายชุดเทวดา และเปรต อสูรกาย เข้าร่วมเดินขบวนแห่ ณ วัดราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555
       

 [ 9/11/2555 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด(มหาชน)  [  1063 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด(มหาชน) เพื่อจัดตั้ง SmartBiz Knowledge Center หรือ ศูนย์ความรู้สมาร์บิท ที่ปรึกษาบัญชีมืออาชีพ พันธ์อาฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 โดยท่านผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา ท่านรองฯฝ่ายวิชาการ สนทยา ฉัตรสุวรรณ์ และครูแผนกวิชาการบัญชี เพื่อจัดตั้งศูนย์ความรู้เป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ทั้งยังเป็นการให้บริการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ให้เป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างประสบการณ์ในการเป็น ที่ปรึกษาและการแก้ปัญหาในการทำงานในวิชาชีพ SmartBiz Knowledge Center หรือ ศูนย์ความรู้สมาร์บิท ให้บริการแก่ 1.ครูบัญชีและสถานศึกษา 2.นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี 3.นักธุรกิจและผู้ประกอบการในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง สถานประกอบการใดที่สนใจโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อใช้ในธุรกิจติดต่อได้ที่ SmartBiz Knowledge Center วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

 [ 22/10/2555 ]กิจกรรมวันปิยมหาราช  [  1077 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 17/10/2555 ]สมาชิกวุฒิสภา ตรวจโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศฯ  [  1069 ครั้ง ]
 
   นางสุอำภา คชไกร สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุโขทัย เดินทางมาตรวจและดูรายละเอียดผลงานที่เป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเส้นใยลูกตาล เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งรับผิดชอบโดย ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมี ผอ. สมเดช พุ่มชา และฝ่ายบริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ
       

 [ 17/10/2555 ]งานมุทิตาจิต  [  1069 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิต ผอ. สมเดช พุ่มชา,ครูโสภา เรืองหิรัญ และครูมนูญ สุขศรี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา-สุโขทัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต กับผู้อำนวยการ และครูทั้งสองท่าน ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้เป็นจำนวนมาก
       

 [ 17/10/2555 ]งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2555  [  1077 ครั้ง ]
 
   อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่จะเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2555 จัดขึ้น ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 ซึ่งคณะผู้บริหาร และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายต้อนรับ และฝ่ายพิธีการ โดยมีหน้าที่จัดเวที ดอกไม้ โต๊ะ เก้าอี้ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเป็นพิธีกรดำเนินรายการในงานดังกล่าว
       

 [ 26/09/2555 ]นิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์  [  1108 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ บริเวณลานสุขใจ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555
       

 [ 26/09/2555 ]ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  1044 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2555
       

 [ 24/09/2555 ]โครงการเยาวชนอาชีวะ อาสาบริการนำเที่ยว  [  1048 ครั้ง ]
 
   แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการเยาวชนอาชีวะ อาสาบริการนำเที่ยว ระหว่างวันที่ 2 - 30 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีพิธีปิดโครงการเมื่่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ อาคารท่องเที่ยว โดยผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
       

 [ 24/09/2555 ]การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา  [  1062 ครั้ง ]
 
   งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2555
       

 [ 19/09/2555 ]โครงการขับขี่ปลอดภัย  [  1098 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมขับขี่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีวิทยากรจากโชคชัยมอเตอร์เป็นผู้ให้ความรู้ในการใช้รถ ใช้ถนน ของการเข้าอบรมในโครงการนี้
       

 [ 19/09/2555 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร  [  1061 ครั้ง ]
 
   ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และการทำวิจัยการใช้สื่อ การเรียนการสอน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากร เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม และเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 19/09/2555 ]โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ  [  1059 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 19/09/2555 ]การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3  [  1073 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขทัย
       

 [ 19/09/2555 ]โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ  [  1064 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อกรสื่อสารกับชาวต่างชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

 [ 19/09/2555 ]กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  [  1058 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสนามบาสวิทยาลัยฯ โดยรองฯ วรพันธ์ เพิ่มพูล เป็นประธานในพิธี
       

 [ 19/09/2555 ]กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จังหวัดสุขทัย  [  1029 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่จังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555
       

 [ 19/09/2555 ]กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  [  1156 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสนามบาสวิทยาลัยฯ โดยรองฯ วรพันธ์ เพิ่มพูล เป็นประธานในพิธี
       

 [ 19/09/2555 ]รางวัลครูสอนดี  [  1091 ครั้ง ]
 
   ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ, ครูพินรัฎ สีตลวรางค์ และครูธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีจังหวัดสุโขทัย โดยนายก อบจ. สุโขทัย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้มอบเกียรติบนัตรในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา
    

มีจำนวนทั้งหมด 930 รวมทั้งหมด : 47 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 37 [38][39][40][41][42][43][44][45][46] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 2/63
ตารางเรียน 2/63
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2563
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_263
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มโครงการ งปม. 2563
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
15
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
771
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
10413
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
194968
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN