[29/03/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สอบวัดแวว สัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส[าน 15]
 
 
 

ยด : 
29 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสอบวัดแวว สัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 (รอบปกติ) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1687
ัน : 
29/03/2566  04:44:43 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[29/03/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศ[าน 5]
 
 
 

ยด : 
28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1686
ัน : 
29/03/2566  04:40:18 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[29/03/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงสนับสนุนค่[าน 3]
 
 
 

ยด : 
28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1685
ัน : 
29/03/2566  04:38:02 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[28/03/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 1[าน 10]
 
 
 

ยด : 
27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 1.ครูณัฐพล ปราบพินาศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 2.ครูศรสวรรค์ เซ็นหอม ตำแหน่งครูผู้ช่วย หมวดสมรรถนะแกนกลาง (ประวัติศาสตร์) 3.ครูธิดารัตน์ ทองเที่ยง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการบัญชี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1684
ัน : 
28/03/2566  03:50:34 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[28/03/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับลงทะเบียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มารับเล่มทำเนียบรุ่น รูปรับใบประกา[าน 3]
 
 
 

ยด : 
27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานกิจกรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับลงทะเบียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มารับเล่มทำเนียบรุ่น รูปรับใบประกาศนียบัตร และวุฒิจบการศึกษา (สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จบพร้อมรุ่น) ระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับชั้น ปวส.2 ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1683
ัน : 
28/03/2566  03:47:07 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[28/03/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำ[าน 6]
 
 
 

ยด : 
27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา และคณะครู เข้าร่วมประชุมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทราบกำหนดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และเพื่อให้การดำเนินการรับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนของ นักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1682
ัน : 
28/03/2566  03:43:47 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[28/03/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมในโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามรอบการปรับปรุง ปีก[าน 5]
 
 
 

ยด : 
24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และคณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ ร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุลคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมในโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามรอบการปรับปรุง ปีการศึกษา 2565 กิจกรรม ลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ อาคารที่ปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1681
ัน : 
28/03/2566  03:41:35 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[28/03/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิด อาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย และรับโล่เกียรติคุณ[าน 5]
 
 
 

ยด : 
24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูและนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิด อาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย และรับโล่เกียรติคุณ โดยมี พลตำรวจโท อัคราเดช พิมลศรี ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค 6 และ นางภคมน พิมลศรี ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1680
ัน : 
28/03/2566  03:39:48 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[28/03/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้การต้อนรับ คุณเบญจมาศ ปุยอ๊อก นักวิชาการประเมินผล สำนักรับรองคุณวุฒิวิ[าน 5]
 
 
 

ยด : 
24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูแผนกวิชาการบัญชี ร่วมให้การต้อนรับ คุณเบญจมาศ ปุยอ๊อก นักวิชาการประเมินผล สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ในการตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1679
ัน : 
28/03/2566  03:33:38 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[22/03/2566] หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู[าน 26]
 
 
 

ยด : 
22 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย istanbul escort ladies on our online website, we offer quality escort ladies suitable for your every fantasy, where you can find the sexiest istanbul escort ladies. escort Girl website, sisli escort female profiles.
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1678
ัน : 
22/03/2566  02:58:36 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1638 : 164 หน : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics