[13/06/2567] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการวางแผนทาง[าน 29]
 
 
 

ยด : 
12 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการวางแผนทางการเงิน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูแกนนำทุกสาขาวิชา จำนวน 150 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาวิตรี เพ็งยา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาธนาคารออมสิน สาขาทุ่งเสลี่ยม เป็นวิทยากรอบรม ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=2180
ัน : 
13/06/2567  05:12:01 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[13/06/2567] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิ[าน 16]
 
 
 

ยด : 
12 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวทิพกฤตา อินไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ New Entrepreneurs & Business Plan ให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาธุรกิจทุกแผนกวิชา จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก ครูจักรพงษ์ คำผา และครูณัฐธกรณ์ โกศลชัยวัฒน์ ครูประจำสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=2179
ัน : 
13/06/2567  05:09:03 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[13/06/2567] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ภายในระหว่าง[าน 31]
 
 
 

ยด : 
12 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ภายในระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย MOU JTC ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 3 โดยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) "การประกวดแข่งขันมัคคุเทศก์น้อย แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของไทยสำหรับทัวร์จีน" (พร้อมนำเสนอภาษาไทย/จีน) รอบคัดเลือก โดยส่งคลิปวิดีโอผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=2178
ัน : 
13/06/2567  05:06:17 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[13/06/2567] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินการเก็บข้อมูลแต่ละภารกิจของการประกันคุณภาพใน[าน 31]
 
 
 

ยด : 
11 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวทิพกฤตา อินไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานประกันคุณภาพนักเรียน นักศึกษา และคณะครู เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินการเก็บข้อมูลแต่ละภารกิจของการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อยืนยันข้อมูลก่อนนำไปกรอกระบบรายงานผลออนไลน์ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=2177
ัน : 
13/06/2567  05:03:19 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/06/2567] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนัก[าน 49]
 
 
 

ยด : 
8 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูเสมอ เวชสถล หัวหน้าภาควิชา ระดับปริญญาตรี และครูภัชราภรณ์ พิมพา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษาบัณฑิต นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปฐมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2567 สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาัลยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=2176
ัน : 
11/06/2567  04:57:14 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/06/2567] นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูศตชนันท์ อยู่ทอง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตร[าน 10]
 
 
 

ยด : 
6-7 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูศตชนันท์ อยู่ทอง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 โดยมี ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ #ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=2175
ัน : 
11/06/2567  04:54:08 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/06/2567] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าตรวจตากระเป๋าสัมภาระของนักเรียน โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายเสร[าน 69]
 
 
 

ยด : 
6 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันพันธ์ เพิ่มพูลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายงานปกครอง เข้าตรวจตากระเป๋าสัมภาระของนักเรียน โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาแห่งความสุขและปลอดภัย รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=2174
ัน : 
11/06/2567  04:51:47 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/06/2567] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อแจ้งข้อมูลกลุ่มวิชาสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค[าน 78]
 
 
 

ยด : 
6 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งข้อมูลกลุ่มวิชาสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=2173
ัน : 
11/06/2567  04:49:50 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/06/2567] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ New Ent[าน 91]
 
 
 

ยด : 
5 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ New Entrepreneurs & Business Plan ให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาธุรกิจทุกแผนกวิชา จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาวิตรี เพ็งยา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาธนาคารออมสิน สาขาทุ่งเสลี่ยม เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=2172
ัน : 
11/06/2567  04:47:49 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/06/2567] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม ZOOM MEETING โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)[าน 7]
 
 
 

ยด : 
5 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครธครูและเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ZOOM MEETING โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=2171
ัน : 
11/06/2567  04:44:27 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 2130 : 213 หน : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics