ค้นหา

 [ 11/03/2565 ]ประชุมครูพิเศษสอนสาขาวิชาต่างๆ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมและแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต  [  3818 ครั้ง ]
 
   10 มี.ค. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดประชุมครูพิเศษสอนสาขาวิชาต่างๆ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมและแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 11/03/2565 ]รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนจังหวัดสุโขทัย  [  3818 ครั้ง ]
 
   10 มี.ค. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนจังหวัดสุโขทัย จากนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ที่ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย ( MOE Safety Center) ที่ผ่านมา และได้เชิญเครือข่ายประสานความร่วมมือการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   

 [ 10/03/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานวัดผลและปร  [  3811 ครั้ง ]
 
   10 มี.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร จัดให้ผู้เข้าสอบทุกท่านเข้ารับการตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล โดยสอบภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติ เวลา 09:00 - 11:00 น. ณ ห้องงานศูนย์ข้อมูล ตึกอำนวยการ และสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เวลา 13:00 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 9/03/2565 ]ประชุมอนุมัติผลการประเมินผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรม) ภาคเรียนที่ 2/2564  [  3816 ครั้ง ]
 
   9 มี.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา หัวหน้างานวัดผลฯ แล้วหัวหน้างานทะเบียน เข้าร่วมประชุมอนุมัติผลการประเมินผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กิจกรรม) ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/03/2565 ]อบรมโครงการเสริมสรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรกา  [  3833 ครั้ง ]
 
   07 มี.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมโครงการเสริมสรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-COMMERCE) จำนวน 30 ชม.ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำนวน 70 คน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย โดยนางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/03/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอ  [  3821 ครั้ง ]
 
   6 มี.ค. 65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ( Digital Testing) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นางพีรนุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หัวหน้าสนามสอบ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
       

 [ 4/03/2565 ]าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู  [  3838 ครั้ง ]
 
   4 มี.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ การนำเสนอนิทรรศการโครงงานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ชั้นปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ณ อาคารศิลปกรรม
       

 [ 4/03/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกท่าน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุด  [  3857 ครั้ง ]
 
   3 มี.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกท่าน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และในครั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอขอบคุณ บุคลากรสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ที่มาให้บริการตรวจ ATK ให้กับพวกเราชาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 4/03/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับส  [  3818 ครั้ง ]
 
   3 มี.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบริบทการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องพิบูลศรี 1
       

 [ 4/03/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วม  [  3826 ครั้ง ]
 
   2 มี.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพูดคุยและรับฟังการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารให้ นางสาวศุภกานต์ ติดขำ ทำการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา และเพื่อให้ไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหารเข้าร่วมในการนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องพิบูลศรี 1
       

 [ 2/03/2565 ]ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่อง โครงการร่วมใจพาน้องกลับมาเรียน และการขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบั  [  3829 ครั้ง ]
 
   1 มี.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่อง โครงการร่วมใจพาน้องกลับมาเรียน และการขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เกษตรกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา ช่างกลเกษตร สาขางานบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/03/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ตรวจเย  [  3825 ครั้ง ]
 
   28 ก.พ. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันแรก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/03/2565 ]ประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online โดยใช้แพลทฟร์อม MS-Tea  [  3820 ครั้ง ]
 
   28 ก.พ. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาทุกสาขาวิชา และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ผศ.กุลแก้ว คล้ายแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online โดยใช้แพลทฟร์อม MS-Teams ในสถานการณ์การระบาดโควิด – 19 และศึกษาในรูปแบบการปฏิบัติ การจัดทำสถานที่โครงการศูนย์บ่มเพราะสร้างผู้ประกอบการใหม่ ชี้แจ้งแนวทางและวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการ Excellent Tourism in World Heritage Site หรือโรงแรมเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติงานจริงของทุกสาขาวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/03/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้กับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3817 ครั้ง ]
 
   25 ก.พ. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยส่งมอบชุดตรวจ ATK ให้กับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
    

 [ 1/03/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยดำเนินการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร แ  [  3818 ครั้ง ]
 
   25 ก.พ. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยดำเนินการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางกลับจากการร่วมงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ดำเนินการจัดแข่งขันในอาชีวศึกษาจังหวัดน่านและอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยที่มาให้บริการตรวจ ATK ให้กับพวกเราชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/03/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบพวงมาลัยจากนายกองค์การน  [  3817 ครั้ง ]
 
   25 ก.พ. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบพวงมาลัยจากนายกองค์การนักวิชาชีพพร้อมสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมอวยพรและมอบของที่ระลึก
       

 [ 25/02/2565 ]กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2564  [  3850 ครั้ง ]
 
   25 ก.พ.65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา ที่จบปีการศึกษาประจำปี 2564 ในกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2564 กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียนนักศึกษา โดยกิจกรรมมีการขอขมบูชาคุณครู และกราบลาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเพื่อเป็นสิริมงคลกับนักเรียนนักศึกษาต่อไป
       

 [ 25/02/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชย์กรรม ป  [  3820 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชย์กรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce )ระดับปวช.และปวส. ประเภททีม ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
       

 [ 24/02/2565 ]ประชุมผู้ปกครองและทดสอบทักษะเบื้องต้น เพื่อสอบไปปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น  [  3830 ครั้ง ]
 
   23 ก.พ. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและทดสอบทักษะเบื้องต้น เพื่อสอบไปปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 24/02/2565 ]โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564  [  3825 ครั้ง ]
 
   23 ก.พ. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ทุกสาขาวิชา ก่อนออกฝึกงาน เพื่อทำความเข้าใจในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 40 [41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN