ค้นหา

 [ 3/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัย โครงการต้นแบบค่ายเยาวชนนักวิจั  [  3967 ครั้ง ]
 
   28-30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูศตชนันท์ อยู่ทอง และครูศรสวรรค์ เซ็นหอม ครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง และนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัย โครงการต้นแบบค่ายเยาวชนนักวิจัยอาชีวศึกษา 2023 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนรายงานการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โดยมี นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 3/04/2566 ]ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3931 ครั้ง ]
 
   31 มีนาคม 2566 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ สาขาผู้ประกอบกิจการอาหารไทย ระดับ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการผู้ทดสอบจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในการเข้าประเมินในครั้งนี้ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การรับรายงานตัวและลงทะเบียน ของนักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ปีการศึกษา 2566  [  3873 ครั้ง ]
 
   31 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ของนักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น ปีที่ 1 (ปวส.1) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมและลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1g8yOtxp7r78jE3ijQkMdIyKb4b2-MqvP?fbclid=IwAR3vMG7Gp36ILC2frVczTKqHC2t4LlxMDlHMvG_AgW_tlUhO4XOcVcUelN8
       

 [ 3/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา  [  4031 ครั้ง ]
 
   30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2566 และรับเกียรติบัตร ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย ได้เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 และมีผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นที่ประจักษ์ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 3/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย  [  3931 ครั้ง ]
 
   29 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย โดยมี ท่านพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 29/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สอบวัดแวว สัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส  [  3951 ครั้ง ]
 
   29 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสอบวัดแวว สัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 (รอบปกติ) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 29/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศ  [  3910 ครั้ง ]
 
   28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
    

 [ 29/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงสนับสนุนค่  [  3953 ครั้ง ]
 
   28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 1  [  4002 ครั้ง ]
 
   27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 1.ครูณัฐพล ปราบพินาศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 2.ครูศรสวรรค์ เซ็นหอม ตำแหน่งครูผู้ช่วย หมวดสมรรถนะแกนกลาง (ประวัติศาสตร์) 3.ครูธิดารัตน์ ทองเที่ยง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการบัญชี
       

 [ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับลงทะเบียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มารับเล่มทำเนียบรุ่น รูปรับใบประกา  [  3956 ครั้ง ]
 
   27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานกิจกรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับลงทะเบียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มารับเล่มทำเนียบรุ่น รูปรับใบประกาศนียบัตร และวุฒิจบการศึกษา (สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จบพร้อมรุ่น) ระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับชั้น ปวส.2 ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำ  [  3830 ครั้ง ]
 
   27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา และคณะครู เข้าร่วมประชุมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทราบกำหนดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และเพื่อให้การดำเนินการรับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนของ นักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย İzmir Escort ladies on our online website, we offer you the most suitable izmir escort women in your district, quality izmir escort ladies suitable for all your fantasies.
       

 [ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมในโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามรอบการปรับปรุง ปีก  [  3835 ครั้ง ]
 
   24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และคณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ ร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุลคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมในโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามรอบการปรับปรุง ปีการศึกษา 2565 กิจกรรม ลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ อาคารที่ปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    

 [ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิด อาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย และรับโล่เกียรติคุณ  [  3820 ครั้ง ]
 
   24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูและนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิด อาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย และรับโล่เกียรติคุณ โดยมี พลตำรวจโท อัคราเดช พิมลศรี ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค 6 และ นางภคมน พิมลศรี ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้การต้อนรับ คุณเบญจมาศ ปุยอ๊อก นักวิชาการประเมินผล สำนักรับรองคุณวุฒิวิ  [  3743 ครั้ง ]
 
   24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูแผนกวิชาการบัญชี ร่วมให้การต้อนรับ คุณเบญจมาศ ปุยอ๊อก นักวิชาการประเมินผล สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ในการตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/03/2566 ]หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู  [  3820 ครั้ง ]
 
   22 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย istanbul escort ladies on our online website, we offer quality escort ladies suitable for your every fantasy, where you can find the sexiest istanbul escort ladies. escort Girl website, sisli escort female profiles.
       

 [ 22/03/2566 ] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั  [  3913 ครั้ง ]
 
   21 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเทศกาลจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเทศกาลจังหวัดสุโขทัย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ด้วยบริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเทศกาลของจังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานเทศกาลของจังหวัด และรวบรวมข้อมูลในการส่งจังหวัดสุโขทัยเข้าประกวดงานเทศกาลของสมาคม International Festival and Events Association (IFEA) ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา #ขอขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

istanbul escort sisli escort umraniye escort mecidiyekoy escort istanbul escort tbilisi escort sisli escort sisli escort sisli escort taksim escort taksim escort umraniye escort kartal escort sirinevler escort maltepe escort izmir escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort kadikoy escort vip escort mersin escort istanbul escort atakoy escort avcilar escort beylikduzu escort okmeydani escort besiktas escort sisli escort maslak escort tuzla escort sex shop isitme cihazi sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop


       

 [ 22/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมจัดตารางเรียน ตารางสอนสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  [  3974 ครั้ง ]
 
   20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง และคณะครูทุกสาขาวิชา ร่วมประชุมจัดตารางเรียน ตารางสอนสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/03/2566 ]สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาพนักงาน  [  3914 ครั้ง ]
 
   18 มีนาคม 2566 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปาริชาติ สุพล ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ และคุณชาญชัย เขียวแท้ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในการเข้าประเมินในครั้งนี้ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำรถ 6 ล้อ คันใหม่ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไปทำการเจิม และประพรมน้ำพ  [  3936 ครั้ง ]
 
   16 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา นำรถ 6 ล้อ คันใหม่ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไปทำการเจิม และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นมงคลฤกษ์แก่วิทยาลัยฯ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม(วัดเตว็ดนอก) ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 15/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการอนุมัติตัวบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  [  3959 ครั้ง ]
 
   15 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และคณะครูหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา เข้าร่วมประชุมการอนุมัติตัวบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1663 รวมทั้งหมด : 84 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2565
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 1/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/65
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล2/65
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 3-2565
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN