ค้นหา

 [ 15/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3811 ครั้ง ]
 
   13 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนวัดวังทองแดง ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 9/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ เข้าร่วมการแข่ง  [  3903 ครั้ง ]
 
   8 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 34 ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 มีทักษะเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ ทักษะพื้นฐาน 1.การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 2.การประกวดการรักการอ่าน 3.การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ทักษะวิชาชีพ 1.ทักษะการแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ปวส. 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 3.ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 4.ทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญเทศกาลสงกรานต์ 5.ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 6.ทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" 7.ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1-0vVud114DoDCVlnFP7miwz4GBo8mADH?fbclid=IwAR3Davjw5C08GxklGDeVqEHwR-l43d21PnBtMN2pRpD7MO_0lmMOn-ZYwxw
       

 [ 9/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ  [  3834 ครั้ง ]
 
   7 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 34 ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 มีทักษะเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ ทักษะพื้นฐาน 1.การประกวดมารยาทไทย 2.การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 3.การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 4.การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย 5.การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง 6.การประกวดร้องเพลงสากลหญิง ทักษะวิชาชีพ 1.ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2.ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3.ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 4.ทักษะประดิษฐ์ภาชนะใบตอง และแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน 5.ทักษะการวาดภาพคนเหมือนผู้หญิง (portrait) 6.ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 7.ทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภทชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง (Food Box Set) 8.ทักษะการแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1-0vVud114DoDCVlnFP7miwz4GBo8mADH?fbclid=IwAR3vXxOiMU5Lr5ltN8ken444MMvxx-A-Ie-8oWglpS0Eusyix6KGtD0xPTM
       

 [ 7/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาขีพ และทักษะ  [  3832 ครั้ง ]
 
   6 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาขีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 34 ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2656 ณ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 มีทักษะเข้าร่วมดังนี้ ทักษะพื้นฐาน 1.การประกวดผู้สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English demonstration contest) 2.การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ทักษะวิชาชีพ 1.ทักษะการออกแบบและตัดเย็บสูทสตรีแฟชั่น 2.ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (creative marketing strategy) 3. ทักษะวีดีโอคอนเทนต์ " สื่อโฆษณาสินค้าสร้างสรรค์" 4.ทักษะการออกแบบอัตลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา (CI Design Branding) 5. ทักษะจิตรกรรมไทย 6.ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art)
       

 [ 7/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ  [  3833 ครั้ง ]
 
   5 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 34 ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 มีทักษะเข้าร่วมดังนี้ ทักษะวิชาชีพ 1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงฯ วัย 3-5 ขวบ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
       

 [ 6/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ  [  3842 ครั้ง ]
 
   5 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ร่วมใส่บาตร วางพานพุ่ม และถวายบังคม ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี นายสุขาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 6/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3865 ครั้ง ]
 
   2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 6/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต้อนรับ คุณพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณ  [  3830 ครั้ง ]
 
   2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร หัวหน้างานครูที่ปรึกษา หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ครูที่ปรึกษานักเรียนทุนการศึกษา ร่วมต้อนรับ คุณพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมถุงธารน้ำใจ จากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย ให้กับ นางสาวสิริวิมล มีมา นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 6/12/2565 ]นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศ  [  3826 ครั้ง ]
 
   2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และครูพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงทรงยศ ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ของ นายไพศาล สุขสด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 6/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3818 ครั้ง ]
 
   2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 6/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วม ชิม ช็อป ชม สินค้ากิจกรรมจัดตลาดนัดวิชาโครงการ สาขาการบัญชี  [  3813 ครั้ง ]
 
   2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ชิม ช็อป ชม สินค้ากิจกรรมจัดตลาดนัดวิชาโครงการ สาขาการบัญชี ณ บริเวณลานสุขใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 - 10.00 น. เริ่มศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
       

 [ 6/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดทำโครงการจิตอาสา ปันสุข สู่สังคม “สุขใจที่ได้ให้” เพื่อรอยยิ้มน้องบนดอย  [  3811 ครั้ง ]
 
   2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียน นักศึกษา และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับมูลนิธิสร้างฝัน จัดทำโครงการจิตอาสา ปันสุข สู่สังคม “สุขใจที่ได้ให้” เพื่อรอยยิ้มน้องบนดอย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อรวบรวม ตุ๊กตา ของขวัญ ผ้าห่ม ฯลฯ นำไปมอบให้กับน้อง ๆ บนดอย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ณ หน้าห้องพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565
       

 [ 6/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3808 ครั้ง ]
 
   1 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนวัดปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 6/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับการนิเทศและติดตามการดำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการอาชีวสร้างสรรค์ แปรฝันสู่  [  3811 ครั้ง ]
 
   1 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสาขาวิชาการตลาด รับการนิเทศและติดตามการดำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการอาชีวสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2565 (RRR Award 2022) รอบลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย “ธุรกิจงามตาจิวเวลรี่” ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข และร้านสังคโลกอาร์ต จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 6/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP (ASSAWALERT TRAINING PROGRAM) ร่วม  [  3811 ครั้ง ]
 
   30 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP (ASSAWALERT TRAINING PROGRAM) ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชียได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนจบหลักสูตร ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ฝึกอบรมด้านภาษาญี่ปุ่นและทักษะวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อไปเป็นผู้ฝึกงานเทคนิค ณ ประเทศญี่ปุ่น จึงได้นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 (ปวส.2) ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 30/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และร่วมรับการประเมินองค์การนั  [  3876 ครั้ง ]
 
   29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาองค์การชมรมวิชาชีพ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และร่วมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพภเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1pTxfJCQ4T6S0pDfJDrva0VbwwaahOrqM?fbclid=IwAR3iiSH0_oWYLZ3lTydz0FkGnUOeVSGpIRFToMTop9akvjW2IawvpGzDdOE
       

 [ 30/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3833 ครั้ง ]
 
   28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1rHIlQ9mnvHSNjwZDmOBi0agew7u3mPgu?fbclid=IwAR0QxqF0C3MainUaU09ovpSQCfr7iw8dxeykXcpJbKTyiVDcK0bRq6xMsho
       

 [ 28/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565  [  3867 ครั้ง ]
 
   28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และคณะครูที่ปรึกษาผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 34 เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565 เพื่อวางแผนการเดินทางไป-กลับ ในการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ด้ทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิศกรรมซอฟต์แวร์อู่หั่น ( 武  [  3912 ครั้ง ]
 
   28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบป้ายความร่วมมือ (MOU) เนื่องด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิศกรรมซอฟต์แวร์อู่หั่น ( 武汉软件工程职业学院) สถาบันข่งจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท สิโนทัย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด แห่งประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือ ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย+จีน ( 中泰合作”中文+职业技能”项目校际合作) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
     

 [ 28/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย งานลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)  [  3889 ครั้ง ]
 
   25 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย รามคำแหง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 27 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN