ค้นหา

 [ 28/09/2563 ]กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ในวันที่ 28 กันยายน 2563  [  22 ครั้ง ]
 
   28 ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยที่มาของวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)ให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก ซึ่งเป็นวันของการประกาศใช้ “ธงไตรรงค์” เป็นธงชาติไทย ให้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติเอกราชของไทย โดย “ธงไตรรงค์” เป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 และได้มีการประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2460 ต่อมาในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) นับแต่นั้นมา
       

 [ 28/09/2563 ]โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center  [  17 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย และงานโครงการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลางโดยมีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆดังนี้ หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก หลักสูตรการทําอาหารไทย หลักสูตรการประกอบคอมพิวเตอร์ และให้บริการ ซ่อมรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ในระหว่าง วันที่26-27 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 28/09/2563 ]โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่องการสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบว  [  25 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่องการสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผล ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนการวิเคราะห์ข้อสอบให้กับคุณครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจำนวน 58 ท่าน และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล และ ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/09/2563 ]โครงการ รักการ ออมกับธนาคารโรงเรียน  [  17 ครั้ง ]
 
   25 ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับธนาคารออมสินสาขาสุโขทัยจัดโครงการ รักการ ออมกับธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงินและมีวินัยในการใช้จ่ายเงินเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ทักษะการวางแผนด้านการเงินให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างถูกวิธี โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 ในครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลทั้งสิ้น 27 รางวัล และยังได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ แสงศิริ ผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรให้กับพวกเราชาวอาชีวศึกษาสุโขทัยในครั้งนี้
       

 [ 28/09/2563 ]กิจกรรม การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2020 และ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  [  12 ครั้ง ]
 
   23 ก.ย 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2020 และ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/09/2563 ]โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยจัดบรรยาย โทษ พิษภัยของยาเสพติด และจรา  [  14 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยจัดบรรยาย โทษ พิษภัยของยาเสพติด และจราจร. โดย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ลักษณา​ แจ่มจันทร์​ สารวัตร​ป้องกัน​ปราบปราม​สถานี​ตำรวจภูธร​เมือง​สุโขทัย​ และบรรยายเรื่องยาเสพติดและการบำบัดรักษา โดย ได้รับเกียรติจาก คุณเกษนภา กิ่งก้าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลสุโขทัย
       

 [ 17/09/2563 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อท่าน  [  61 ครั้ง ]
 
   วันที่ 16 กันยายน 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อท่านคณะกรรมการตัดสิน ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
       

 [ 14/09/2563 ]โครงการขยายอาชีพระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐานยกกำลังสอง  [  59 ครั้ง ]
 
   12 ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัด"โครงการขยายอาชีพระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐานยกกำลังสอง" ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 4/09/2563 ]สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับมอบหมายให้จัดดอกไม้บนเวทีในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็ง  [  68 ครั้ง ]
 
   3ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับมอบหมายให้จัดดอกไม้บนเวทีในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็ง สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์จังหวัดพิษณุโลก
       

 [ 3/09/2563 ]ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  [  75 ครั้ง ]
 
   3 ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
       

 [ 3/09/2563 ]กิจกรรมโครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ประจำปีการศึกษา 2563  [  48 ครั้ง ]
 
   3 ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย มอบรางวัล ในกิจกรรมโครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้ วาดภาพตัวละครในวรรณคดี , คัดลายมือ,เขียนตามคำบอก,รักการอ่าน,เรียงความ,ตอบปัญหาประวัติศาสตร์ และการทำประกวดพานไหว้ครู ซึ่งจัดโดยและแผนกวิชาสมรรถนะแกนกลาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/09/2563 ]กิจกรรม Big cleaning Day  [  38 ครั้ง ]
 
   2 ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสร้างความสามัคคีและสร้างความสะอาดภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/09/2563 ]ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่กระทงเล็กโคมชักโคมแขวนและพนมหมากพนมดอก  [  40 ครั้ง ]
 
   1ก.ย.63 เวลา9.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่กระทงเล็กโคมชักโคมแขวนและพนมหมากพนมดอกไม้ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจำจังหวัดสุโขทัยประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/09/2563 ]การจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัยประจำปีการศึกษา 2563  [  39 ครั้ง ]
 
   28 ส.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวอทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน การจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัยประจำปีการศึกษา 2563 หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/08/2563 ]ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่ม  [  67 ครั้ง ]
 
   วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 26/08/2563 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผลิตอาหารกลางวันในเมนู คั่วกลิ้ง และไข่ต้ม พร้อมน้ำดื่  [  46 ครั้ง ]
 
   23 ส.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษา โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย คณะผู้บริหาร และคุณครูอุบล ไชโยหัวหน้าสาขาอาหารและโภชนาการร่วมพลังสามัคคีของนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผลิตอาหารกลางวันในเมนู คั่วกลิ้ง และไข่ต้ม พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/08/2563 ]พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563  [  51 ครั้ง ]
 
   20 ส.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม "วันไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม” โดยช่วงเช้ามีการประกอบพิธี พราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีไหว้ครู โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรัก และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ในพิธีไหว้ครูนั้น สิ่งสำคัญที่ใช้ในการไหว้ครูตั้งแต่โบราณมา นอกจาก ธูปเทียนแล้ว ยังมี ดอกเข็ม สื่อถึงสติปัญญาเฉียบแหลม ดอกมะเขือ สื่อถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตน หญ้าแพรก สื่อถึงความอดทนและเรียนรู้ได้เร็ว และอีกหนึ่งกิจกรรม คือการให้นักเรียนนักศึกษาร่วมกันจัดทำพานประกวดแข่งขันทำพานไหว้ครู ประเภทความสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/08/2563 ]พิธีบรวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปีการศึกษา 2563  [  35 ครั้ง ]
 
   พิธีบรวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
       

 [ 20/08/2563 ]พิธีไหว้สิ่่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย  [  37 ครั้ง ]
 
   พิธีไหว้สิ่่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2563
       

 [ 20/08/2563 ]การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  [  42 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 790 รวมทั้งหมด : 40 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] หน้าถัดไป>>
 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» คู่มือครูนิเทศก์การฝึกงาน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_63
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มโครงการ งปม. 2563
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
10
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
17
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
87
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2193
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
18453
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
182341
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN