ค้นหา

 [ 25/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมครั้งที่ 4/2565  [  95 ครั้ง ]
 
   24 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม แหลมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 4/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังข้อราชการต่างๆ และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 24/08/2565 ]โครงการ Big Cleaning Day วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565  [  61 ครั้ง ]
 
   24 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัด“โครงการ Big Cleaning Day วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย” โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 และครั้งที่ 4 วันที่ 2 กันยายน 2565 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในคาบชมรมวิชาชีพในวันพุธ ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. และคาบกิจกรรม โฮมรูม เวลา 08.00 – 09.00 น. เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการ Big Cleaning Day วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย” โดยมี นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ โดยการจัดโครงการ Big Cleaning Day มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย ในการรักความสะอาดสถานศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้ดีขึ้น และเพื่อให้สถานศึกษามีความสะอาด มีระเบียบ เป็นวิทยาลัยน่าอยู่ น่าเรียน
       

 [ 23/08/2565 ]โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  [  138 ครั้ง ]
 
    23 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการ ฯ และนักเรียน นักศึกษา สาขาการบัญชี ระดับชั้น ปวช. จำนวน 100 คน เข้าร่วม "โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 8:30 - 12:00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีนายสิทธิเดช สิงห์บุระอุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยเล็งเห็นความสำคัญที่จะให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายรวมทั้งขั้นตอนและวิธีการในการติดต่อราชการศาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการติดต่อราชการ เพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิด และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
       

 [ 18/08/2565 ]โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565  [  130 ครั้ง ]
 
   โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 17 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำทีมวิทยากร และเจ้าหน้าที่ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตร และสาขาวิชาของคณะ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
       

 [ 18/08/2565 ]กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ประจำปี 2565  [  99 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ประจำปี 2565 17 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับ ธนาคารออมสินสุโขทัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ประจำปี 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 2 เวลา 14.00 น. นางสาวจุฑาทิพย์ มากน้อย ผู้จัดการธนาคารออมสินสุโขทัย ร่วมกับ คณะครูสาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการเลขานุการ และสาขาวิชาการตลาด ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.1 โดยกิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ประจำปี 2565 มีรางวัลจากกิจกรรม 700 ทุน เป็นเงินรวม 1,850,000 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้การพิจารณาและวิธีการพิจารณารางวัล ดังนี้ 1. ต้องเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (บัญชีเงินฝาก เผื่อเรียกกับธนาคารออมสิน) -บันทึกการออมผ่าน Application : oomtang (ออมตังค์) โดยใช้เครื่องมือการเงินบันทึกรายรับ – รายจ่าย และมีการออมเงินผ่านธนาคารโรงเรียนดิจิทัล เท่านั้น 2. ความถี่ในการบันทึกการออม รายรับ - รายจ่าย ผ่าน Application : oomtang (ออมตังค์) สม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่า 31 วัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – 30 กันยายน 65 (พิจารณาจากผู้มีความถี่ในการบันทึกการออมสูงสุด) 3. ความถี่ในการฝากเงินผ่านธนาคารโรงเรียนดิจิทัลไม่น้อยกว่า 31 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – 30 กันยายน 65 (พิจารณาผู้ที่มีความถี่ในการถอนน้อยที่สุด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงินและสร้างวินัยด้านการเงินให้แก่เด็ก และเยาวชน และเพื่อสนับสนุนเยาวชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ ส่วนรวมฝึกฝนการทำงานร่วมกับ ผู้อื่นและฝึกความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
       

 [ 17/08/2565 ]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  [  143 ครั้ง ]
 
   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 16 ส.ค. 65 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหาประสิทธิภาพไม้เท้าสามขา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยทีมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูศตชนันท์ อยู่ทอง ครูชาตรี จันทร์ธีรกุล และครูไพศาล สุขสด เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เเสดงสินค้าเเละการประชุมอิมเเพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับอาชีวศึกษาและการนำความรู้มาพัฒนาเป็นโครงงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชนและมีโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจ
      

 [ 16/08/2565 ]ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และสาขาวิชาการตลาด เข้ารับการประเมินศูน  [  91 ครั้ง ]
 
   15 ส.ค. 65 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และสาขาวิชาการตลาด เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ (4 ดาว) ระหว่าง วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อศจ.สุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ (4ดาว) พร้อมกับให้กำลังใจทีมนักเรียน นักศึกษาผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ ในการนำเสนอการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ จากสถานศึกษาในพื้นที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 โดยนักเรียน นักศึกษา (เจ้าของธุรกิจ) นำเสนอผลงานธุรกิจ “งามตาจิวเวลรี่” นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่การพัฒนาเชิงธรุกิจ ในรูปแบบ Power Point และหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ นำเสนอกระบวนการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะฯ ในสถานศึกษา
       

 [ 15/08/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการประเมิน "รอบตัดสิน"  [  84 ครั้ง ]
 
   13 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการประเมิน "รอบตัดสิน" รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เวลา 13:30 น. คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ประเมินรอบตัดสินจากการนำเสนอผลงานและการสัมภาษณ์ เชิงลึกรายบุคคล โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบของคลิปวีดีโอ หรือ Power Point รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง แล้วผู้แทนจากชุมชน ผ่านระบบ Teleconference Application (ZOOM) ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง 30 นาที ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาที่ ให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น และเพื่อส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป โดยรางวัลคุรุสภา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ "ระดับดีเด่น" จำนวน 9 คน รางวัลที่จะได้รับประกอบไปด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มทองคำ "คุรุสภาสดุดี" เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และ "ระดับดี" จำนวน 18 คน ประกอบด้วย เข็ม"คุรุสภาสดุดี" เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จำนวน 27 รางวัล
       

 [ 13/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา  [  218 ครั้ง ]
 
   12 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงเวลา 17.30 - 19.19 น. ณ บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ (เวทีครึ่งวงกลม) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 13/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช  [  243 ครั้ง ]
 
   12 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในช่วงเวลา และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เป็นการรวมพลัง ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธ พิธีดุอาร์ขอพรศาสนาอิสลาม พิธีอธิษฐานขอพรศาสนาคริสต์ พิธีสวดถวายพระพรของศาสนาพรหมณ์-ฮินดู และสวดอัรดาสขอพรของศาสนาซิกข์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 13/08/2565 ]ชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิช่อติดอก เพื่อเป็นของที่ร  [  72 ครั้ง ]
 
   11 ส.ค. 65 ชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิช่อติดอก เพื่อเป็นของที่ระลึกในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม และเป็นกำลังใจให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประดิษฐ์ดอกมะลิช่อติดอกในครั้งนี้
       

 [ 13/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช  [  50 ครั้ง ]
 
   11 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เปิดกรวย กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 9/08/2565 ]ประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  149 ครั้ง ]
 
    8 ส.ค. 65 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดำเนินให้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง กฐินพระราชทาน กิจกรรมวิ่ง “สุโขทัย เดิน - วิ่งอาชีวะ 2022 # 1” การประชุมผู้บริหาร ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 และการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสุโขทัย ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
       

 [ 8/08/2565 ]อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564  [  148 ครั้ง ]
 
   อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564
       

 [ 8/08/2565 ]ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และสาขาวิชาการตลาด นำเสนอแผนธุรกิจ “งาม  [  373 ครั้ง ]
 
   วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และสาขาวิชาการตลาด นำเสนอแผนธุรกิจ “งามตา จิวเวลรี่” เครื่องประดับลวดลายสังคโลกสุโขทัย (ธุรกิจของนักศึกษา ผลิตโดยนักศึกษา สู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน) เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน RRR Award ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ผ่านระบบ Google Meeting จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อคัดเลือก20ทีม สุดท้ายในการเข้ารอบระดับประเทศ
       

 [ 8/08/2565 ]การลงนามทำสัญญากู้ยืมเงิน "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" (กยศ.)  [  268 ครั้ง ]
 
   6 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยฝ่ายดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินงานโดย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดการลงนามทำสัญญากู้ยืมเงิน "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" (กยศ.) ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลาช่วง 11:00 - 12:30 น. และช่วงเวลา 15:00 - 16:30 น. ณ หน้าห้องงานกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/08/2565 ]โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [  100 ครั้ง ]
 
   6 - 7 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 704 คน ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งการประชุมผู้ปกครอง ออกเป็น 2 วัน (3 รอบ) เพื่อลดความหนาแน่นในการเข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด - 19 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี โดยมีนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ในนามของผู้บริหารฝ่ายดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของสถานศึกษา ในการจัดการเรียน การสอน ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด - 19 และให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
       

 [ 5/08/2565 ]งานแนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดบริการเปิดบัญชีเงินฝาก (ธนาคารกรุงไทย) ใ  [  221 ครั้ง ]
 
   4 ส.ค. 65 งานแนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดบริการเปิดบัญชีเงินฝาก (ธนาคารกรุงไทย) ให้กับนักเรียน นักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บริเวณหน้าห้องงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 5/08/2565 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลงาน ให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรี  [  254 ครั้ง ]
 
   4 ส.ค. 65 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลงาน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ประเภทอุดมศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้รับชมกันเช้านี้
       

 [ 5/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินกับนักเรียน นักศึกษา และคณะครูที่ปรึกษาโครงงาน ในการประกวดโ  [  226 ครั้ง ]
 
   4 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินกับนักเรียน นักศึกษา และคณะครูที่ปรึกษาโครงงาน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (ครั้งที่ 31) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในครั้งนี้ โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดี ให้กับ นักเรียนนักศึกษาและคณะครูที่ปรึกษาในโครงงานนี้
      

มีจำนวนทั้งหมด 1255 รวมทั้งหมด : 63 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/65
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/65
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/64
»ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/64
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผล2/2564
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_164
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN