ค้นหา

 [ 21/06/2564 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 หลัก  [  1556 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย กระทรวงยุติธรรม และกรมคุมประพฤติ จัดโครงการ Street Food สร้างอาชีพ ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ในด้านการทำอาหาร อีกทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดสุโขทัย และการขับเคลื่อนการคืนคนดีสู่สังคม อย่างครบวงจร ให้มีรู้ความสามารถ โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตรได้แก่ การการประกอบอาหารในเมนู ข้าวไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบ ข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว ต้มยำทะเลน้ำข้น ทับทิมกรอบ และจัดการแข่งขั้นในเมนูดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมการประกวดที่ ผ่านการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความรู้ทักษะที่สามารถ นำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอ บครัวได้ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีและ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
       

 [ 21/06/2564 ]ประชุมเตรียมความพร้อมทำความสะอาด จัดสถานที่ รองรับการกลับเข้ามาเรียนของนักเรียน/นักศึกษา  [  1513 ครั้ง ]
 
   18 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานอาคารและสถานที่จัดประชุมเตรียมความพร้อมทำความสะอาด จัดสถานที่ รองรับการกลับเข้ามาเรียนของนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/ 2564 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข
       

 [ 17/06/2564 ]ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ในสถานการณ์ covid 19 พร้อมมาตรการป้องกัน  [  1491 ครั้ง ]
 
   16 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ในสถานการณ์ covid 19 พร้อมมาตรการป้องกันต่างๆ โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นักเรียน นักศึกษาจะกลับเข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯตามรูปแบบการจัดการเรียน การสอน ที่วิทยาลัยฯกำหนด
       

 [ 15/06/2564 ]ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่างๆ ในสถานการณ์ covi  [  1500 ครั้ง ]
 
   ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่างๆ ในสถานการณ์ covid 19 วันนี้ทำการเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาสุโขทัยได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย โดยทางอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยได้จัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระบบด้วยกัน 1.การเรียนการสอนแบบ Online คือนักเรียนอยู่ที่บ้านและเรียนผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตกับครูผู้สอนแบบเรียลไทม์ 2.การเรียนการสอนแบบ On-site คือนักเรียนเข้ามาเรียนปกติในวันและเวลาที่วิทยาลัยกำหนด 3.การเรียนแบบ Alternate คือมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 มานั่งเรียนปกติ และกลุ่ม 2 ครูมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทเรียนออนไลน์ที่คุณครูประจำวิชาได้นำไปโพสต์ไว้ในห้องเรียนออนไลน์ที่ครูกำหนด ในสัปดาห์ต่อมาก็จะสลับกลุ่มโดยให้กลุ่ม 2 เข้าเรียนปกติ และกลุ่ม 1 จะศึกษาจากบทเรียนออนไลน์
       

 [ 15/06/2564 ]การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ  [  1532 ครั้ง ]
 
   14 มิ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดร.สงวน หอกคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นกรรมการการประเมิน นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
       

 [ 10/06/2564 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบหมายจาก อปท. จัดอาหารเบรคและอาหารกลางวัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  [  1478 ครั้ง ]
 
   10 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูและนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาหารเบรคและอาหารกลางวัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 8/06/2564 ]ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงาน การสอบคัดสรรในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)  [  1507 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย จัดประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงาน การสอบคัดสรรในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาวิชาโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข
       

 [ 8/06/2564 ]คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [  1483 ครั้ง ]
 
   มาตรการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 7 มิ ย. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 100% โดยคณะครูได้เตรียมการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams จัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่คาดคิด ที่อาจทำให้ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้ (หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย)
       

 [ 8/06/2564 ]พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนพระแม่ย่า ประจำปีการศึกษา 2563  [  1432 ครั้ง ]
 
   7 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนพระแม่ย่า ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช. ปวส.และปริญญาตรี โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานในพิธีและเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้
       

 [ 8/06/2564 ]สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดสัมมนานักศึกษาฝึกงาน(ภาคฤดูร้อน)  [  1471 ครั้ง ]
 
   วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดสัมมนานักศึกษาฝึกงาน(ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/06/2564 ]คณะผู้บริหาร ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าฉีดวัคซีนโควิด-19  [  1414 ครั้ง ]
 
   4 มิ.ย.64 ว่าที่โท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย ซึ่งเป็นการฉีดในเข็มที่ 1 ตามใบนัดของโรงพยาบาล พร้อมเชิญชวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมฉีดวัคซีนทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการแพร่ระบาดของเชื้อในสถานศึกษา ช่วงการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564
       

 [ 25/05/2564 ]โครงการรับฟังการบรรยายและแนะนำการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams  [  1350 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการรับฟังการบรรยายและแนะนำการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams เพื่อรองรับการเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมรับเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ในวันที่ 25 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/05/2564 ]โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในแบบออนไลน์ ผ่านระบบ facebook live  [  1374 ครั้ง ]
 
   24 พ.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในแบบออนไลน์ ผ่านระบบ facebook live ในขณะนี้จนถึงเวลา12.00น.
       

 [ 8/04/2564 ]พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  [  1386 ครั้ง ]
 
   ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน/นักศึกษาใน พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/04/2564 ]โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1  [  1381 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 ระหว่างวันที่29มีค.-3เมย.64 ซึ่งดำเนินการโดยสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ณ. ห้องปฏิบัติการอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/04/2564 ]โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ1  [  1367 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ1 ระหว่างวันที่29มีค.-3เมย.64 ซึ่งดำเนินการโดยสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวร่วมกับ ณ.อาคารท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/04/2564 ]โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตร  [  1349 ครั้ง ]
 
   6 เม.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรการปั้นจานจากรูปแบบธรรมชาติ 2. หลักสูตรการจับจีบผ้า 3. หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ให้กับเจ้าที่แล้วนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเพื่อนำความรู้มาใช้ในการทำงานและการศึกษาต่อไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสึโขทัย
       

 [ 7/04/2564 ]พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ส  [  1317 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมี พิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ณ วัดตระพังทอง ต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย
       

 [ 7/04/2564 ]ประชุม ครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2564  [  1324 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโทดรนิคมเหลี่ยมจุ้ยการประชุม ครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 30/03/2564 ]โครงการ สัมมนาหลังฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สาขาวิชา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักเรียนระดับชั้นปวส 2  [  1331 ครั้ง ]
 
   30 มี.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนานวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในการจัดโครงการ สัมมนาหลังฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สาขาวิชา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักเรียนระดับชั้นปวส 2 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 951 รวมทั้งหมด : 48 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» ตัวอย่างสรุปชมรม ภาคเรียน 1/2564
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/64
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/64
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_263
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มเอกสารโครงการ งปม. 2565
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN