ค้นหา

 [ 18/02/2553 ]ประมวลผลภาพ งานเลี้ยงส่งและต้อนรับรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3836 ครั้ง ]
 
   

มา...ดีใจ   ไป...คิดถึง

งานเลี้ยงส่ง รองฯสุชาติ ชาติวรรณ และเลี้ยงต้อนรับ รองฯวิภา  สามสุวรรณ รองฯเกรียงศักดิ์  สาลีวัน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา


       

 [ 12/02/2553 ]ประมวลภาพกิจกรรม " ดนตรีสดใส ห่างไกลยาเสพติด "  [  3832 ครั้ง ]
 
   

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย


       

 [ 9/02/2553 ]โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาเลขาณุการ  [  3834 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2553
       

 [ 9/02/2553 ]ประมวลภาพงานเลี้ยงต้อนรับ ท่าน ผู้อำนวยการพรเพ็ชร พรรณวงค์  [  3835 ครั้ง ]
 
   

ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา


       

 [ 1/02/2553 ]ประมวลผลภาพ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2552  [  3834 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 29 มกราคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/01/2553 ]ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21  [  3835 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่  14-18 ธันวาคม 2552  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/01/2553 ]ภาพการจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21  [  3835 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 26/01/2553 ]ภาพการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  [  3861 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อพระราชกรณียกิจและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 25/01/2553 ]ประมวลผลภาพงานกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  3836 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 16 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 11/01/2553 ]ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3837 ครั้ง ]
 
   

ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2553 ถึง 8 มกราคม 2553 


       

 [ 6/01/2553 ]จัดทำพระกระยาหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ติดตาม  [  3832 ครั้ง ]
 
   ในวันที่  29  ธันวาคม  2552  คณะครูและนักการภารโรง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดทำพระกระยาหารถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ติดตาม ณ  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ที่ผ่านมา
       

 [ 24/12/2552 ]โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม  [  3844 ครั้ง ]
 
   นางสาวปิยวรรณ  วรวิทย์รัตนกุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กล่าวพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม  ในวันที่  9  ธันวาคม  2552  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ที่ผ่านมา
       

 [ 8/12/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรณรงค์เลิกบุหรี่...เพื่อพ่อ  [  3834 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรณรงค์เลิกบุหรี่...เพื่อพ่อ ภายใต้โครงการสุโขทัย : เมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี่ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552
       

 [ 8/12/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  [  3830 ครั้ง ]
 
   คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 8/12/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการคณะกรรมการดำเนินงานองค์การวิชาชีพฯ  [  3833 ครั้ง ]
 
   การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการคณะกรรมการดำเนินงานองค์การวิชาชีพฯ เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 4/12/2552 ]ประมวลภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช  [  3832 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/12/2552 ]ประมวลภาพกิจกรรม ไทยเข้มแข็ง  [  3833 ครั้ง ]
 
   

ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


       

 [ 2/12/2552 ]ประมวลภาพการเข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพฯ ระดับสถาบัน ประจำปี 2552  [  3830 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในการเข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพฯ ระดับสถาบัน ประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย


       

 [ 2/12/2552 ]ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  3831 ครั้ง ]
 
   ภาพการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552 ในวันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 30/11/2552 ]ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย ประจำปี 2552  [  3834 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
       

มีจำนวนทั้งหมด 1863 รวมทั้งหมด : 94 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] 91 [92][93] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2567
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN