ค้นหา

 [ 3/02/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่อ  [  3859 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ย สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น(ปวช.)และทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว(ปวส.) ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.ห้องหลวงพ่อเงินอุปถัมภ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลและขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านไว้ ณ.โอกาสนี้
       

 [ 3/02/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน  [  3848 ครั้ง ]
 
   2 ก.พ.65วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษาและคณะครูผู้ควบคุมที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ซึ่งในวันนี้ มีสาขาที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ค่ะ 1. การแข่งขันประกวดมารยาทไทย 2. การแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน การแข่งขันทักษะ 3.การประกวดผลงานสะเต็มศึกษาระดับปวช. 4.การแข่งขันประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับปวส. 5.การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. 6. การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. 7.การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 8.การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing Plan ระดับปวส. 9.การแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปวส. 10.การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2d Animation ระดับปวช. 11.การแข่งขันทักษะปฏิมากรรม 12.การแข่งขันทักษะวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง 13.การแข่งขันทักษะการจัดการทำรายการนำเที่ยว ระดับปวส.
       

 [ 3/02/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร  [  3843 ครั้ง ]
 
   2 ก.พ.65วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ซึ่งในวันนี้ มีสาขาที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ค่ะ 1. การแข่งขันประกวดมารยาทไทย 2. การแข่งขันทักษะเล่านิทานพื้นบ้าน การแข่งขันทักษะ 3.การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับปวช. 4.การแข่งขันประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับปวส. 5.การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. 6. การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. 7.การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 8.การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ creative Marketing plan ระดับปวส. 9.การแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปวส. 10.การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2d Animation ระดับปวช. 11.การแข่งขันทักษะปฏิมากรรม 12.การแข่งขันทักษะวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง 13.การแข่งขันทักษะการจัดการทำรายการนำเที่ยวระดับปวส.
       

 [ 1/02/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิด การประเมิ  [  3857 ครั้ง ]
 
   31 ม.ค.65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เป็นผู้กล่าวรายงาน จากการประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ผลงานประตูคัดกรองอุณหภูมิ จากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงานเครื่องคัดผลมะม่วง จากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ผลงานผลิตภัณฑ์เลิศรสมายองเนสผสมแกงมัสมั่นเสริมแป้งกล้วยน้ำว้าดิบ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ผลงานรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ผลงานหัตถศิลป์ถิ่นพระร่วงเจ้า จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
       

 [ 1/02/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นั  [  3842 ครั้ง ]
 
   31 ม.ค. 65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตรวจคัดกรองโควิด 19 (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
       

 [ 28/01/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนาย วรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกับงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส  [  3829 ครั้ง ]
 
   28 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนาย วรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกับงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา คณะครู ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
       

 [ 28/01/2565 ]พิธีมอบทุนการศึกษาและรับมอบเกียรติบัตรผู้มอบทุน "ทุนส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256  [  3854 ครั้ง ]
 
   28 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและรับมอบเกียรติบัตรผู้มอบทุน "ทุนส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565" ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได้รับคัดเลือกรับทุน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณครูสาขาวิชาต่างๆมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน พร้อมกันในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/01/2565 ]การแสดงแฟชั่นโชว์ "Sukhothai wisdom crafts ทอถัก จักสานงานศิลป์ ดินปั้น"  [  3837 ครั้ง ]
 
   27 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคุณครูรัชนิกร ยอดดีหัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติเข้าชมการแสดงแฟชั่นโชว์ "Sukhothai wisdom crafts ทอถัก จักสานงานศิลป์ ดินปั้น" ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้นำแนวคิดมาต่อยอดเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา
       

 [ 27/01/2565 ]แนะแนวโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อสอบไปปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น  [  3842 ครั้ง ]
 
   26 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อสอบไปปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้ได้เจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ตรงจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช 3 และปวส 2 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/01/2565 ]ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ในระหว่างวั  [  3870 ครั้ง ]
 
   25 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/01/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยดร. ปรีชา ตั้งสุขขีย์  [  3834 ครั้ง ]
 
   25 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยดร. ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวหลักสูตรของสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ทางสถาบัน AIU ได้เสนอหลักสูตรการเรียนการสอน ในระบบทวิภาคีเพื่อการทำ MOU ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในระบบญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมพิบลูศรี 1
       

 [ 25/01/2565 ]ตรวจตาภายใต้ โครงการ โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก ดำเนินการจัดโดย ดร.พีระพล พูลทวี ผู้อำนวยกา  [  3848 ครั้ง ]
 
   25 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมตรวจตาภายใต้ โครงการ โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก ดำเนินการจัดโดย ดร.พีระพล พูลทวี ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหินเป็นโครงการดูแลสุขภาพดวงตาให้แก่ข้าราชการครู คู่สมรส บิดา มารดา บุตร และข้าราชการทุกหน่วยงานฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/01/2565 ]นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าศ  [  3873 ครั้ง ]
 
   วันที่ 24 มกราคม 2565 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้การบริหารธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัทเอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2564
       

 [ 24/01/2565 ]นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ในรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565  [  3839 ครั้ง ]
 
   23 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ในรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมผู้ปกครองในการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2565
       

 [ 24/01/2565 ]นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ในรอบโควตาประจำปีการศึกษา 2565  [  3833 ครั้ง ]
 
   22 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ในรอบโควตาประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมผู้ปกครองในการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2565
       

 [ 24/01/2565 ]ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  [  3835 ครั้ง ]
 
   21 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนาย วรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกับงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยมีครูที่ปรึกษาโครงการ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมด้วยในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าร่วมการประกวด ที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ในวันที่ 31 ม.ค. 65 ที่จะถึง ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
     

 [ 24/01/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3833 ครั้ง ]
 
   21 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมรวมพลคน To Be Number One ได้รับรางวัลชนะเลิศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564
       

 [ 24/01/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมยินดีต้อนรับ นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่าก  [  3836 ครั้ง ]
 
   21 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมยินดีต้อนรับ นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมนักเรียนทุน พระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2560 - 2563 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 24/01/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร  [  3838 ครั้ง ]
 
   21 ม.ค. 65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา พร้อมครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564
       

 [ 24/01/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร  [  3837 ครั้ง ]
 
   21 ม.ค. 65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา พร้อมครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1863 รวมทั้งหมด : 94 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 42 [43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2567
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN