ค้นหา

 [ 19/11/2564 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการจัดการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสว  [  3830 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการจัดการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย 2564 มีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสวรรคโลก
       

 [ 18/11/2564 ]กิจกรรม "รับรุ่งอรุณแห่งความสุข" ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564  [  3832 ครั้ง ]
 
   18 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "รับรุ่งอรุณแห่งความสุข" ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 ณบริเวณอุโบสถกลางน้ำวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 18/11/2564 ]คณะผู้บริหาร ร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือ กับนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เรื่  [  3846 ครั้ง ]
 
   17 พ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือ กับนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เรื่องการเก็บรักษาและการใช้งานชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ตามแนวทางของสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 18/11/2564 ]โครงการอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้  [  3835 ครั้ง ]
 
   17 พ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะพูดคุยกับ นักเรียน นักศึกษา ในโครงการอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 18/11/2564 ]คณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมทอดกฐิน  [  3852 ครั้ง ]
 
   17 พ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมทอดกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2565 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 18/11/2564 ]คณะผู้บริหาร และคณะครูสาขาวิชาการตลาด มอบเงินช่วยเหลือจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)ให้กับครอบครั  [  3829 ครั้ง ]
 
   17 พ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูสาขาวิชาการตลาด มอบเงินช่วยเหลือจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)ให้กับครอบครัวของนางสาวสิริจันทร์ บุญปวงนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดพรีเมียม ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
       

 [ 15/11/2564 ]ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าประเมินผลงาน ชมรม To Be Number One ระดับประเทศ"  [  3820 ครั้ง ]
 
   "ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าประเมินผลงาน ชมรม To Be Number One ระดับประเทศ" 12 พ.ย. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลงานชมรม To Be Number One ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย) พร้อมตรวจ เยี่ยมชมห้องสำนักงาน To Be Number One ห้องศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และชมนิทรรศการแสดงผลงานของชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อาทิเช่น ผลงานและรางวัล จากการดำเนินงาน ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย STVC MODEL โมเดลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปี 2564 พร้อมรับฟังคณะกรรมการประเมินผล ให้ข้อแนะนำแนวทางการพัฒนา ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต่อไป ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2564 ] ชมรม To Be Number One นำเสนอการสร้างเครือข่ายของ To Be Number one  [  3810 ครั้ง ]
 
   10พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ส่งคณะครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียน นักศึกษา ชมรม To Be Number One นำเสนอการสร้างเครือข่ายของ To Be Number one ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย
       

 [ 15/11/2564 ]คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินถวายผ้าไตร ณ วัดกระชงคาราม  [  3812 ครั้ง ]
 
   7 พ.ย. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินถวายผ้าไตร ณ วัดกระชงคาราม อ.เมือง.จ.สุโขทัย
       

 [ 8/11/2564 ]คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-  [  3853 ครั้ง ]
 
   8 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 รอบที่ 3 ของนักเรียน นักศึกษา จำนวน 50 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถานศึกษา ณ โรงพยาบาลสุโขทัย
       

 [ 8/11/2564 ]ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมิน ชมรม To Be Number One ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่จังหวัดสุโข  [  3830 ครั้ง ]
 
   5 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และสมาชิก ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมิน ชมรม To Be Number One ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย) โ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 5/11/2564 ]สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอกไม้ประดับรถบุปผาชาติ งานกฐินประจำปี 2564 งานกฐิน ณ วักระชงคาราม  [  3844 ครั้ง ]
 
   คณะครูเเละนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับหน้าที่จาก ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และท่านพระครูวรธัมโมทัย เจ้าอาวาสวัดกระชงคาราม จังหวดสุโขทัย ให้จัดอกไม้ประดับรถบุปผาชาติ งานกฐินประจำปี 2564 งานกฐิน ณ วักระชงคาราม วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564
       

 [ 5/11/2564 ]ประชุมสัญจรกับหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เรื่องการเตรียมความพร้อม แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์โควิด -19  [  3814 ครั้ง ]
 
   4 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสัญจรกับหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เรื่องการเตรียมความพร้อม แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อรองรับการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 2/11/2564 ]ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยสาร  [  3840 ครั้ง ]
 
   1 พ.ย.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับ ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมให้แนวทางการแก้ไข อีกทั้งปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแนวทางในการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ในสถานการณ์ โควิด-19 พร้อมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยด้วย
       

 [ 1/11/2564 ]ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2564  [  3877 ครั้ง ]
 
   28 ต.ค.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประขุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/10/2564 ]พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2564  [  3939 ครั้ง ]
 
   23 ต.ค.64 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง และครูชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด ตัวแทน คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้า นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 19/10/2564 ]โครงการ Fix it center 6 สถาบันในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  3819 ครั้ง ]
 
   18 ต.ค. 64 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายจาก โครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย นำทีมงาน คณะครูนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยจิตอาสา จากทั้ง 6 สถาบันในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ออกให้บริการชุมชน ภายใต้โครงการ Fix it center โดยให้บริการชุมชน ในส่วนของ การซ่อมอุปกรณ์ยานยนต์ อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสอนอาชีพในหลักสูตรการทำอาหารไทยเพื่ออาชีพ รวมไปถึง ทีมคณะครูผู้เชี่ยวในด้านการเกษตร กับกิจกรรมคลีนิคเกษตรกร ซึ่งจะมาให้ความรู้ในเกี่ยวกับ การทำการเกษตรให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในชุมชน ตลอดจนพลังจิตอาสาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยมาช่วยทำความสะอาดในกิจกรรม Big cleaning Day อีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 18/10/2564 ]พิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคมฯ  [  3819 ครั้ง ]
 
   11 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/10/2564 ]สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม  [  3938 ครั้ง ]
 
   11 ต.ค. 64 อาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าทีร้อยโทร ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย kick off "สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” แห่งแรกในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับ นักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.และ ปวส .จำนวน 1,085 โดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
       

 [ 4/10/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลั  [  3885 ครั้ง ]
 
   ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เนื่องจากประสบอุทกภัยน้ำท่วมในสัปดาห์ที่ผ่านมา..สู้ๆนะคะชาวเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 45 [46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN