ค้นหา

 [ 8/03/2553 ]ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา (RMS2007)  [  1294 ครั้ง ]
 
   วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2553 ณ ห้อง 321/322 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/03/2553 ]ประมวลผลภาพกิจกรรม โครงการอบรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 29  [  1275 ครั้ง ]
 
   ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2553  ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง" ต.เมืองเก่า อ.เมือง  จ.สุโขทัย ที่ผ่านมา
       

 [ 3/03/2553 ]ประมวลผลภาพงานเลี้ยงต้อนรับ รองผู้อำนวยการเกรียงศักดิ์ สาลีวัน  [  1306 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
       

 [ 22/02/2553 ]ประมวลภาพกิจกรรม งาน Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2552  [  1285 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
       

 [ 19/02/2553 ]ประมวลผลภาพ โครงการอบรมงานสารบรรณแผนกเลขานุการ  [  1318 ครั้ง ]
 
   วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ห้องโสตทัศนอุปกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 18/02/2553 ]ประมวลผลภาพ งานเลี้ยงส่งและต้อนรับรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  1278 ครั้ง ]
 
   

มา...ดีใจ   ไป...คิดถึง

งานเลี้ยงส่ง รองฯสุชาติ ชาติวรรณ และเลี้ยงต้อนรับ รองฯวิภา  สามสุวรรณ รองฯเกรียงศักดิ์  สาลีวัน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา


       

 [ 12/02/2553 ]ประมวลภาพกิจกรรม " ดนตรีสดใส ห่างไกลยาเสพติด "  [  1312 ครั้ง ]
 
   

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย


       

 [ 9/02/2553 ]โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาเลขาณุการ  [  1273 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2553
       

 [ 9/02/2553 ]ประมวลภาพงานเลี้ยงต้อนรับ ท่าน ผู้อำนวยการพรเพ็ชร พรรณวงค์  [  1307 ครั้ง ]
 
   

ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา


       

 [ 1/02/2553 ]ประมวลผลภาพ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2552  [  1275 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 29 มกราคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/01/2553 ]ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21  [  1311 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่  14-18 ธันวาคม 2552  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/01/2553 ]ภาพการจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21  [  1273 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 26/01/2553 ]ภาพการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  [  1314 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อพระราชกรณียกิจและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 25/01/2553 ]ประมวลผลภาพงานกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  1312 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 16 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 11/01/2553 ]ประมวลภาพ กีฬาสีภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  1314 ครั้ง ]
 
   

ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2553 ถึง 8 มกราคม 2553 


       

 [ 6/01/2553 ]จัดทำพระกระยาหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ติดตาม  [  1309 ครั้ง ]
 
   ในวันที่  29  ธันวาคม  2552  คณะครูและนักการภารโรง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดทำพระกระยาหารถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ติดตาม ณ  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ที่ผ่านมา
       

 [ 24/12/2552 ]โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม  [  1318 ครั้ง ]
 
   นางสาวปิยวรรณ  วรวิทย์รัตนกุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กล่าวพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม  ในวันที่  9  ธันวาคม  2552  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ที่ผ่านมา
       

 [ 8/12/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรณรงค์เลิกบุหรี่...เพื่อพ่อ  [  1276 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรณรงค์เลิกบุหรี่...เพื่อพ่อ ภายใต้โครงการสุโขทัย : เมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี่ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552
       

 [ 8/12/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  [  1307 ครั้ง ]
 
   คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 8/12/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการคณะกรรมการดำเนินงานองค์การวิชาชีพฯ  [  1313 ครั้ง ]
 
   การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการคณะกรรมการดำเนินงานองค์การวิชาชีพฯ เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 948 รวมทั้งหมด : 48 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 45 [46][47] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» ตัวอย่างสรุปชมรม ภาคเรียน 1/2564
 
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/64
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/64
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_263
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มเอกสารโครงการ งปม. 2565
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN