ค้นหา

 [ 20/07/2565 ]โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  [  3930 ครั้ง ]
 
   18 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมพูน ถนอมมงคล จากโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ห้องพิบูลศรี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ยินดีต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการบรรจุใหม่ พร้อมมอบช่อดอกไม้  [  3839 ครั้ง ]
 
   18 กค 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการบรรจุใหม่ พร้อมมอบช่อดอกไม้
       

 [ 14/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร เพื่อพิจารณาปรับขึ้นราคาข้าวราดแกงในโร  [  3864 ครั้ง ]
 
   12 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อยด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร เพื่อพิจารณาปรับขึ้นราคาข้าวราดแกงในโรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1
       

 [ 14/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย และโรงพยาบาลสุโขทัย จัดโครงการบริจาคโลหิต  [  3832 ครั้ง ]
 
   12 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย และโรงพยาบาลสุโขทัย จัดโครงการบริจาคโลหิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 14/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศการเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดกระชง  [  3822 ครั้ง ]
 
   12 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศการเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดกระชงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 14/07/2565 ]โครงการ Basic Saving Season 4  [  3828 ครั้ง ]
 
   วันอังคาร 12 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี โดย คุณครูกนกวรรณ หาญกำธร และคุณครูดวงใจ จันทรัตน์ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ Basic Saving เพื่อการจัดการทางการเงินที่ดี Fin. ดี We Can Do! Season 4
     

 [ 11/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565  [  3867 ครั้ง ]
 
   11 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 8/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุ  [  3850 ครั้ง ]
 
   8 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (อบรมครูผู้ช่วย) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ช่วย ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพหรือตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565  [  3825 ครั้ง ]
 
   7 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และงานสวัสดิการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตรขอบคุณ หน่วยงาน สถานประกอบการ ร้านค้า ที่มอบเงินสนับสนุนมอบท  [  3880 ครั้ง ]
 
   7 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมอบหมายให้ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ พร้อมด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานมอบเกียรติบัตรขอบคุณ หน่วยงาน สถานประกอบการ ร้านค้า ที่มอบเงินสนับสนุนมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
       

 [ 7/07/2565 ]โครงการ “Young Love รักเป็นปลอดภัย"  [  3843 ครั้ง ]
 
   6 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “Young Love รักเป็นปลอดภัย” ในระบบออนไลท์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลือกใช้วิธีคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม เพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในกลุ่มนักศึกษา และลดการทำแท้งไม่พึงประสงค์ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีการสร้างอนาคตที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิต ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 6/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565  [  3858 ครั้ง ]
 
   6 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ โดมกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 6/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ เข้านิเทศงานนักศึกษาระบบทวิภาคี ปร  [  3827 ครั้ง ]
 
   2 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ เข้านิเทศงานนักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในครั้งนี้ได้เดินทางเพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งหมด 4 ที่ ได้แก่ เซ็นทรัล สาขาพระราม 2 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลเวิลด์และโรบินสันรัตนาธิเบศร์ ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ และบริษัทโทโฮกุโซลูชั่น จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       

 [ 6/07/2565 ]การประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565  [  3843 ครั้ง ]
 
   1 ก.ค.65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 6/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำกองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย และพิ  [  3824 ครั้ง ]
 
   1 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำกองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย และพิธีถวายราชสดุดี พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน กับกองลูกเสือโรงเรียนต่าง ๆในจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
       

 [ 6/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3822 ครั้ง ]
 
   1 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 6/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยและเทศบาลเมืองสุ  [  3815 ครั้ง ]
 
   30 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมกับสำงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยและเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านครอบครัวของนางสาว สิรภัทร โพธิ์รอด นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาการตลาด เพื่อพิจารณาให้ความดูแลช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนตามความเหมาะสม ณ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
      

 [ 6/07/2565 ]กิจกรรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาบุคลิกภาพ “การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3812 ครั้ง ]
 
   29 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาบุคลิกภาพ “การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง และบุคลิกภาพที่ดี ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 6/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในโครง  [  3838 ครั้ง ]
 
   29 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากร ร่วมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในโครงการวิทยาลัยปลอดภัยห่างไกลโควิด - 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณโดมกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 6/07/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด  [  3816 ครั้ง ]
 
   28 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้แก่วิทยาลัยที่เข้ารับการประเมิน และคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 35 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN