จำนวนผู้บริหารและครูจำแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2565
ข้อมูลจากงานบุคลากร ณ วันที่   1 มิถุนายน  2565

ผู้บริหาร / แผนกวิชา

จำนวน
(คน)

สถานภาพ

เพศ

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

ข้า-
ราชการ

พนักงาน
ราชการ

อัตรา
จ้าง

ชาย

หญิง

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ครู -
ผู้ช่วย

ชำนาญ-
การ

ชำนาญ-
การพิเศษ

เชี่ยว
ชาญ

ครู คศ1

ครู -
จ้างสอน

พนักงาน
ราชการ

ฝ่ายบริหาร

5

5

-

-

5

-

2

3

-

-

1

3

1

-

-

-

สาขาวิชาบัญชี

11

8

-

3

-

11

-

8

3

-

2

4

-

2

3

-

สาขาวิชาการตลาด

4

3

-

1

2

2

-

2

2

-

2

-

-

1

1

-

สาขาวิชาเลขานุการ

5

1

-

4

-

5

1

2

2

-

1

-

-

-

4

-

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

10

8

1

1

3

7

-

6

4

-

3

5

-

-

1

1

สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ

3

1

-

2

1

2

-

1

2

-

1

-

-

-

2

-

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

2

1

-

1

-

2

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

3

2

1

-

1

2

-

1

2

-

1

1

-

-

-

1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

2

1

-

1

2

-

-

-

2

1

-

-

-

-

1

-

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

5

3

1

1

2

3

-

-

5

-

2

-

-

1

1

1

สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม

4

2

-

2

1

3

-

1

3

-

1

-

-

1

2

-

สาขาวิชาแฟชั่นและ
สิ่งทอ

2

2

-

-

-

2

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

18

14

1

3

5

13

1

10

7

1

7

6

-

-

3

1

รวมทั้งหมด

74

51

4

19

22

52

4

36

34

2

23

20

1

5

19

4

 

จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจำแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน  2565

งานตามโครงสร้าง
บริหารสถานศึกษา

จำนวน
(คน)

สถานภาพ

เพศ

วุฒิการศึกษา

ข้าราชการ ก.พ.

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ประจำ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ชาย

หญิง

ม.ต้น หรือต่ำกว่า

ม.ปลาย /ปวช.

ปวส./
อนุปริญญา/
ปวท.

ปริญญา
ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

หัวหน้าหมวดรถยนต์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์

3

-

-

1

2

3

-

-

3

-

-

-

ผู้ดูแลหมวดสถานที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พนักงานพิมพ์ ส. 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ช่างปรับครุภัณฑ์สำนักงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นักการภารโรง

8

-

-

-

8

8

-

6

2

-

-

-

พนักงานสถานที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยาม

3

-

-

-

3

3

-

3

-

-

-

-

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่บุคลากร

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่การเงิน

3

1

-

-

2

-

3

-

-

-

3

-

เจ้าหน้าที่การบัญชี

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

3

-

-

-

3

2

1

-

-

1

2

-

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

1

-

-

-

1

1

 

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่แนะแนว

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล/ทวิภาคี

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

- -

เจ้าหน้าที่งานวางแผน

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

- -

เจ้าหน้าที่งานการค้าฯ

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

- -

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

--

แม่บ้าน

3

-

-

-

3

-

3

3

-

-

-

- -

งานสื่อการเรียนฯ

1

-

-

-

1

 

1

-

-

-

1

--

งานสวัสดิการฯ

1

-

-

-

1

 

1

-

-

-

1

--

รวมทั้งหมด

40

1

1

1

37

18

22

12

5

3

20

-

 

 

 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2565
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ตารางสอนรายบุคคล 2/65
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/65
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/65
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล2/65
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 3-2565
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN