ค้นหา

 [ 26/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้จัดโครงการรณรงค์ป  [  4010 ครั้ง ]
 
   23 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน และแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้จัดโครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมี น. พ.อ.เฉลิม สีเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566 ซึ่งในการจัดกิจกรมในครั้งนี้ มีพื้นที่การปลูกป่าจำนวน 20 ไร่ จำนวน 2,500 ต้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่เจริญผล เจ้าอาวาสวัดวังตลับทอง และประชาชน ร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยจัดขึ้น ณ บริเวณบ้านนาลานทอง ม.4 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
       

 [ 22/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครู  [  4204 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูกนกวรรณ สวนใต้ ครูประจำแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ และครูกิติภูมิ ใจกล้า ครุประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
       

 [ 22/06/2566 ]สหกรณ์บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565, 2564, และ 2563  [  4320 ครั้ง ]
 
   19 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครุและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยสหกรณ์บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565, 2564, และ 2563 เพื่อส่งงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีและสำเนารายงานผลการตรวจสอบบัญชี และพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทน กรรมการชุดเดิม โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เป็นประธานสหกรณ์บริการฯ พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์บริการฯ(ชุดเดิม) ดร.ประทีป จตุรพงศธร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ นางนุชนาถ ยานุกูล ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และนางมนพร จินดาเฟื่อง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดำเนินโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน  [  4451 ครั้ง ]
 
   19 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดำเนินโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสำหรับนักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา โดยแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ โรงแรมหรรษนันท์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
       

 [ 21/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต  [  4283 ครั้ง ]
 
   19 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริการ คณะครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับบริจาคโลหิต เนื่องใน "วันบริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2566 World Blood Donor Day 2023" โดยผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตครั้งแรก จะให้รับเสื้อยืดจากสภากาชาดไทย เป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่บริจาคโลหิต ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 19/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมทำบุญเปิดอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด และฉลองครบรอบ 64 ปี  [  4424 ครั้ง ]
 
   16 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูภัชราภรณ์ พิมพา ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมทำบุญเปิดอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด และฉลองครบรอบ 64 ปี ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
     

 [ 16/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัย ได้กำหนดแผนการออกตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับ  [  4328 ครั้ง ]
 
   16 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัย ได้กำหนดแผนการออกตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหารในโรงเรียน/สถานศึกษา เพื่อตรวจแนะนำเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร และประเมินมาตรฐานโรงอาหารในโรงเรียน ณ โรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 16/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร  [  4312 ครั้ง ]
 
   15 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (บัญชีสำรองเพิ่มเติม) พร้อมเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 16/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กิจกรรม “วันไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2566”  [  4391 ครั้ง ]
 
   15 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “วันไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2566” มีการประกอบพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม มีคุณธรรม อีกหนึ่งกิจกรรมคือให้นักเรียน นักศึกษาร่วมการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/183TO83Eluy8KGezPITK61e1-0_SOsehu?fbclid=IwAR1NFyJ6SMV_0ZCLsOch7xYKUVZSZh98Zt4qkNEXjQEvPWsR6OoIoQupGs4
       

 [ 16/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโครงการช่  [  4390 ครั้ง ]
 
   14 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม ครูภาณุพงศ์ หมื่นกัน หัวหน้างานปกครอง และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 16/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซ้อมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566  [  4339 ครั้ง ]
 
   14 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมซ้อมพิธีไหว้ครู เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีไหว้ครู ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 16/06/2566 ]นายพัสณกร ถวาย ปลัดอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นผู้สอนการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น และบอกถึงประโยชน์ของแอพพลิเค  [  3997 ครั้ง ]
 
   14 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ในชื่อแอพพลิเคชั่น ไทยดี (ThaiD) โดยมี นายพัสณกร ถวาย ปลัดอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นผู้สอนการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น และบอกถึงประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นต่างๆ นางสาวจุฑามาศ ผดุงศักดิ์ พัฒนากรอำเภอเมืองสุโขทัย มาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" และนายโชคชัย คำคุ้ม จากสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออมเงินกับ "กองทุนการออมแห่งชาติ" ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 16/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อม "วันไหว้ครู 2566"  [  3997 ครั้ง ]
 
   13 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม "วันไหว้ครู 2566" ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมในงาน "วันไหว้ครู 2566"  [  4038 ครั้ง ]
 
   12 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชาและหัวหน้างานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในงาน "วันไหว้ครู 2566" ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 9/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ “  [  3994 ครั้ง ]
 
   29-31 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ “Dasta4camp for creative kids” ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท่องเที่ยว ได้มีการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการถ่ายถอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยใช้นวัตกรรมและรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยได้ และได้ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ณ ชุมชนบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผลิตสื่อและนำเสนอเรื่องราวท่องเที่ยวแบบ influencer ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook TikTok และบทความประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมี พันเอกนาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 เป็นประธานในพิธีฯ และดำเนินกิจกรรมโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ณ โรงแรมอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
       

 [ 8/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดกองลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญ และคณะผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  [  4457 ครั้ง ]
 
   7 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญ และคณะผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนันทนาการ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ณ บริเวณโดมกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการดำ  [  4461 ครั้ง ]
 
   6 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเข้ารับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมฯ เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีที่ 1 รอบลงพื้นที่เก็บคะแนน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
       

 [ 7/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ เนื่องในวันที  [  4476 ครั้ง ]
 
   3 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 7/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ เนื่องในวันที  [  4353 ครั้ง ]
 
   3 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นกุศล โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 7/06/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด(นักเรียนแกนนำ) สถานศึกษา  [  4306 ครั้ง ]
 
   2 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด(นักเรียนแกนนำ) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง" จังหวัดสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1863 รวมทั้งหมด : 94 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2567
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN