ค้นหา

 [ 5/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี กับชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได  [  101 ครั้ง ]
 
   4 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ประเภทอุดมศึกษา - อาชีวศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตรแสดงความยินให้กับ นักเรียนนักศึกษา คณะครู และทีมงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้
       

 [ 5/08/2565 ]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง การหาประสิทธิภาพไม้เ  [  164 ครั้ง ]
 
   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง การหาประสิทธิภาพไม้เท้าสามขา 4 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพไม้เท้าสามขา ระดับ ปวส. และเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยแข่งขันต่อใน ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งโครงงานนี้ จัดทำโดย นายศิริชัย ยิ้มประดิษฐ์ นางสาวอลิษา ดัดทิพย์ และนางสาวศิริวรรณ ภูมี นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ครูที่ปรึกษาโครงการ นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง นายชาตรี จันทร์ธีระกุล และนายไพศาล สุขสด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษา และการนำความรู้มาพัฒนาเป็นโครงงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชนและมีโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจ
       

 [ 5/08/2565 ]โครงการอบรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และการอบรมการปฐมพยาบาลเบื  [  32 ครั้ง ]
 
   โครงการอบรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นCPR & Choking) 4 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยมี ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ท่านกนกพร พรรณเทวี เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสภากาชาดไทย และ เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย การจัดกิจกรรมโครงการเป็นการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR & Choking) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทยและมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมต่อไป มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งล้วนเป็นเยาวชนจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและรู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่น โดยเยาวชนเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสุโขทัย ให้ยั่งยืนสืบไประหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 เวลา 8:00 - 16:00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 5/08/2565 ]ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [  121 ครั้ง ]
 
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 3 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.1 ทุกสาขาวิชา ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6สิงหาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00 - 16:30 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตาม ดูแล ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาของผู้เรียนในสถานการณ์ปกติ และการระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID -19) โดนหวังผลปลายทางให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตนเอง ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดยพึ่งพาครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง โดยสนับสนุนการดำเนินชีวิตผู้เรียน สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       

 [ 5/08/2565 ]บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ตามมาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU) ระหว่าง สำนักงานขนส่งจ  [  40 ครั้ง ]
 
   บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ตามมาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU) ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 3 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU) ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 5/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให  [  56 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้สัมภาษณ์สดกับสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. 3 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. โดยมีนายศักดิ์รพี วงษ์แข นายธนัฐพล มีบุญ นายกิตติกร นันทะวงษ์ และนายวีระพันธ์ โตมีบุญ เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ โดยเนื้อหาประเด็นที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงินประเภท อุดมศึกษา - อาชีวศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2565” ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 08.45 น. โดยสัมภาษณ์สดผ่านทางโทรศัพท์ กับทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล  [  402 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ (เวทีครึ่งวงกลม) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 1/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล  [  215 ครั้ง ]
 
   28 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิน พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพีธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 1/08/2565 ]โครงการ Fin. ดี “We Can Do! Season 4”  [  387 ครั้ง ]
 
   โครงการ Fin. ดี “We Can Do! Season 4” 27 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะครูสาขาวิชาการบัญชี จัดอบรม "โครงการ Fin. ดี we can do season 4" ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การจัดอบรมในครั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมให้เยาวชนอาชีวศึกษา สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นคง
       

 [ 27/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล ว  [  618 ครั้ง ]
 
   27 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เปิดกรวย กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/07/2565 ]โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อบรรลุผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR” สำหรับนักศึกษาหลักสู  [  721 ครั้ง ]
 
   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อบรรลุผลการทดสอบวัดระดับ 23 ก.ค. 65 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ดำเนินการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ระดับปริญญาตรี ตาม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อบรรลุผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสภาบันอุดมศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจำนวน 7 คน ณ อาคาร 4 ห้องอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยการทดสอบวัดระดับภาษาในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) กระตุ้นให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ และส่งเสริมและสนับสนุน สร้างแรงแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
       

 [ 27/07/2565 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแบบธุรกิจ"  [  789 ครั้ง ]
 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแบบธุรกิจ" 23 ก.ค.65 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแบบธุรกิจ” โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีโดยมี นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ หอประชุมวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุโขทัย โดยการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และรุ่นที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแบบธุรกิจ ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 โดยครู ปวีณา นพนรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงเช้า เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงบ่าย เรื่อง ความรู้เรื่อง เกี่ยวกับการเขียน แผนธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ นำเสนอธุรกิจ โดยในครั้งนี้คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา จากทุกสาขาวิชา จำนวน 11 สาขาวิชา เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน การจัดทำโครงการ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจให้กับ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ และ นักเรียน นักศึกษา เพิ่มพูนทักษะความรู้ up skill เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา และ สามารถนำแผนธุรกิจมาใช้ได้จริง ในการประกอบธุรกิจในอนาคต
       

 [ 27/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (ครั้งที่ 31) ประจำปีการศึกษา 256  [  406 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (ครั้งที่ 31) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 22 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (ครั้งที่ 31) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ที่จัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารโดมพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายนิมิต อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษา และการนำความรู้มาพัฒนาเป็นโครงงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชนและมีโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจ ตลอดจนคัดเลือกตัวเเทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับ ปวช. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โครงงานผลของไบโอชาร์ผสมวัสดุปลูกต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าคะน้า (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ ปวช. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โครงงานการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งชนิดต่างๆ ผสมสีอาหารในการผลิตสีโปรเตอร์ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ ปวช. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โครงงานผลิตภัณฑ์เลิศรสมายองเนสผสมแกงมัสมั่น เสริมแป้งกล้วยน้ำว้าดิบ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย) โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (ครั้งที่ 31) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวส. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพไม้เท้าสามขา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ ปวส. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โครงงานซุปเปอร์ดินปลูกเกษตรสุโขทัย (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ ปวส. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โครงงานศึกษาอัตราส่วนผสมทำแผ่นพืชคลุมดิน Garden Car (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย)
       

 [ 27/07/2565 ]สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบ ระดับชั้น ปวส.1 สาข  [  256 ครั้ง ]
 
   วันที่ 20 กค.65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยอาจารย์เเละนักศึกษาได้เข้าดูงานที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เเละศูนย์กระจายสินค้าBest Express สาขาพิษณุโลก
       

 [ 21/07/2565 ]โครงการ Basic Saving เพื่อการจัดการทางการเงินที่ดี Fin. ดี we can do season 4 Stvc.fin.ดี วิทยาลัยอ  [  302 ครั้ง ]
 
   โครงการ Basic Saving เพื่อการจัดการทางการเงินที่ดี Fin. ดี we can do season 4 Stvc.fin.ดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 20 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะครู สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรม "โครงการ Basic Saving เพื่อการจัดการทางการเงินที่ดี Fin. ดี we can do season 4 Stvc.fin.ดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย" ให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ทุกระดับชั้น ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การจัดอบรมในครั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นคง
       

 [ 20/07/2565 ]โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งชนิดต่างๆผสมสีอาหารในการผลิตสีโปสเตอร์̴  [  301 ครั้ง ]
 
   โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งชนิดต่างๆผสมสีอาหารในการผลิตสีโปสเตอร์​ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์​ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/07/2565 ]อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม “สุโขทัย เดิน-วิ่งอาชีวะ 2022#1”  [  401 ครั้ง ]
 
   อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม “สุโขทัย เดิน-วิ่งอาชีวะ 2022#1” 20 ก.ค. 65 ว่าทีร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “สุโขทัย เดิน-วิ่งอาชีวะ 2022#1” และพิจารณากำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันวิ่งฯ ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และเป็นการพัฒนาองค์กร และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมออกกำลังกาย มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ลดสภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย
       

 [ 20/07/2565 ]องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอง  [  423 ครั้ง ]
 
   องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 20 ก.ค. 65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริการ คณะครู และนักศึกษาองค์การฯ ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 6) บริเวณหน้าห้องกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การดำเนินจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเลือกคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา มีคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่บริหารจัดการภารกิจและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ ความรู้ ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
       

 [ 20/07/2565 ]พิธีปิดและรับมอบวุฒิบัตรจากโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึ  [  119 ครั้ง ]
 
   19 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดและรับมอบวุฒิบัตรจากโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (อบรมครูผู้ช่วย)
       

 [ 20/07/2565 ]ผู้เข้าสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศ  [  209 ครั้ง ]
 
   วันอังคาร ที่19 กค 65 ผู้เข้าสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 แจ้งนโยบายหาเสียงก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08:00-14:00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 6) บริเวณหน้าห้องกิจกรรม
    

มีจำนวนทั้งหมด 1255 รวมทั้งหมด : 63 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/65
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/65
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/64
»ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/64
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผล2/2564
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_164
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN