ค้นหา

 [ 12/05/2565 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2566 – 2570 (วันที่ 1 ช่วงบ่าย)  [  3861 ครั้ง ]
 
   (รอบบ่าย) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2566 – 2570 โดยฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และใช้เป็นเครื่องมืองในการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความ มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย เรืองมณี อดีตรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการศึกษา และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/05/2565 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2566 – 2570 (วันที่ 1 ช่วงเช่า)  [  3887 ครั้ง ]
 
   11 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2566 – 2570 โดยฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และใช้เป็นเครื่องมืองในการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความ มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย เรืองมณี อดีตรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการศึกษา และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/05/2565 ]การปฐมนิเทศนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น (ปวช.3) ฝึกงานและฝึกประสบการณ์จริงประจำภาคเร  [  3912 ครั้ง ]
 
   10 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมงานการปฐมนิเทศนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น (ปวช.3) ฝึกงานและฝึกประสบการณ์จริงประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ และชี้แจงแนวทางการเรียน การสอน การวัดผลประเมินผล และข้อบังคับของสถานประกอบการ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 9/05/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียน  [  3842 ครั้ง ]
 
   9 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยการรับลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งในครั้งนี้ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นวันแรกในการรับลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/05/2565 ]ว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเพ  [  3855 ครั้ง ]
 
   7 พ.ค. 65 ว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมให้การต้อนรับ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ หลักสูตรขนมอบสำหรับผู้พิการบกพร่องทางการเคลื่อนไหว แผนกคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
       

 [ 7/05/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบเครื่องกรองน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดหาและ  [  3845 ครั้ง ]
 
   6 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฯ ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมรับมอบเครื่องกรองน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดหาและพัฒนาคุณภาพน้ำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส โดยในครั้งนี้ได้รับอภินันทราการ จากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายทรงเดช เสมอคำ สมาชิกวุฒิสภา ณ โรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/05/2565 ]โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปวส.1 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (รอบบ่าย)  [  3859 ครั้ง ]
 
   6 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปวส.1 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (รอบบ่าย) ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี พรีเมียม) สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) การปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับการชี้แจงในระบบการเรียนในสายอาชีพ การปรับตัวเข้าสู่สถานศึกษาแห่งใหม่ และเตรียมความพร้อม สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาของวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/05/2565 ]โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปวส.1 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (รอบเช้า)  [  3842 ครั้ง ]
 
   6 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปวส.1 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (รอบเช้า) ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย การปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับการชี้แจงในระบบการเรียนในสายอาชีพ การปรับตัวเข้าสู่สถานศึกษาแห่งใหม่ และเตรียมความพร้อม สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาของวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/05/2565 ]โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปวช.1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 (รอบบ่าย)  [  3833 ครั้ง ]
 
   5 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปวช.1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 (รอบบ่าย) ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาการท่องเที่ยว การปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับการชี้แจงในระบบการเรียนในสายอาชีพ การปรับตัวเข้าสู่สถานศึกษาแห่งใหม่ และเตรียมความพร้อม สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาของวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/05/2565 ]โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปวช.1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 (รอบเช้า)  [  3835 ครั้ง ]
 
   5 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปวช.1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 (รอบเช้า) ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ การปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับการชี้แจงในระบบการเรียนในสายอาชีพ การปรับตัวเข้าสู่สถานศึกษาแห่งใหม่ และเตรียมความพร้อม สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาของวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/05/2565 ]ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนใหม่ การเตรียมงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ แ  [  3854 ครั้ง ]
 
   3 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนใหม่ การเตรียมงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/04/2565 ]ประชุม เพื่อเตรียมการ งานกฐินพระราชทาน อาชีวศึกษา ประจำปี 2565  [  3842 ครั้ง ]
 
   27 เม.ย 65 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการ งานกฐินพระราชทาน อาชีวศึกษา ประจำปี 2565 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
      

 [ 28/04/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ฝ้าทออัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสุโ  [  3843 ครั้ง ]
 
   27 เม.ย 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ ครูวนิดา ไกรกิจราษฏร์ หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พร้อมคณะครู และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ฝ้าทออัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเรือนไทย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 28/04/2565 ]กิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด พลังสามคคีเมืองสุโขทัย”  [  3871 ครั้ง ]
 
   7 เม.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด พลังสามคคีเมืองสุโขทัย” เพื่อแชร์ความคิดและรับทราบข้อราชการ เพื่อชี้แจง ตอบข้อซักถาม ข้อราชการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ณ ลานจอดรถที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย
       

 [ 28/03/2565 ]การทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ (วัดแวว) เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และระดับ ปวส. รอบปกติ ปีการศึกษา  [  3951 ครั้ง ]
 
   26 มี.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ (วัดแวว) เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และระดับ ปวส. รอบปกติ ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/03/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึ  [  3873 ครั้ง ]
 
   วันที่ 25 มีนาคม2565 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา และร่วมทีมการนำเสนอผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE เมืองสุโขทัย ภายใต้การนำของนายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย พร้อมด้วย , ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุโขทัย , สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย พร้อมทีมอำเภอ TO BE NUMBER ONEเมืองสุโขทัย ในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 28/03/2565 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนื  [  3870 ครั้ง ]
 
   วันที่ 25 มีนาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ขอกำลังใจให้กับเด็กๆ ให้ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ และจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 24/03/2565 ]ประชุมทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ร่วมกับ บริษัท ทรู ดิสทริบ  [  3966 ครั้ง ]
 
   23 มี.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ร่วมกับ บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1
       

 [ 24/03/2565 ]ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเดินทางร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ  [  3883 ครั้ง ]
 
   23 มี.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเดินทางร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย
       

 [ 22/03/2565 ]ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ  [  3890 ครั้ง ]
 
   22 มี.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1863 รวมทั้งหมด : 94 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2567
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN