ื่อ
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
  พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2539 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  พ.ศ. 2558 ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
   
 
ื่อ
นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2550 กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
  พ.ศ.2540 ปทส. เทคนิคช่างยนต์ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
   
   
   
 
ื่อ
ดร.ปรีชา  ตั้งสุขขีย์ศิริ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2562 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.2558 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  พ.ศ. 2552 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  พ.ศ. 2548 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ื่อ
นายระ บั
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2553-2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  พ.ศ.2548-2550 นบ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  พ.ศ.2536-2541 คศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  พ.ศ.2527-2529 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์เครื่องปั้นดินเผา วิทยาลัยครูพระนคร
 
ื่อ
นายสุ์ 
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2551-2553 ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  พ.ศ.2538-2540 ปทส.ช่างยนต์ เทคนิคช่างยนต์ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
  พ.ศ.2536-2538 ปวส.ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
  พ.ศ.2533-2536 ปวช.ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   
 

 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนรายบุคคล 2/63
ตารางเรียน 2/63
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» คู่มือครูนิเทศก์การฝึกงาน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_63
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มโครงการ งปม. 2563
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
38
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1168
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
2363
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
186918
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN