ื่อ
นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2550 กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
พ.ศ.2540 ปทส. เทคนิคช่างยนต์ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
   
     
 
 
ื่อ
นายอานนท์   จันทร์หอม
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2538 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ช่างไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
  พ.ศ.2540 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง(ครูเทคนิคช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยช่างกลประทุมวัน
  พ.ศ.2546 ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
   
   
 
ื่อ
นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2550 กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
  พ.ศ.2540 ปทส. เทคนิคช่างยนต์ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
   
   
   
 
ื่อ
นายระ บั
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประวัติการศึกษา
 
   
   
   
 
ื่อ
นายสุ์ 
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ประวัติการศึกษา
 
   
   
   
   
 

 

 

 


นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างโครงการสอน
» แนวการเขียนแผนเศรษฐกิจพอเพียง
» คู่มือครูนิเทศก์การฝึกงาน
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR2_61
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR1_62
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มโครงการ งปม. 2563
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2561
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
124
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1320
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
20786
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
157341
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
ลงทะเบียน 1/2562
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768