ื่อ
นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2520 มศ.5 จากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
พ.ศ. 2523 กศ.บ. คณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  พ.ศ. 2539 คอ.ม. การบริหารอาชีวศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     
 
 
ื่อ
นางอุไรวรรณ  เชาวน์ชื่น
ตำแหน่ง
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2532 เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทษ.บ.) สาขาวิชาประมงน้ำจืด จาก สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
  พ.ศ. 2544 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
  พ.ศ. 2555 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ. 2555 ประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
   
 
ื่อ
: นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประวัติการศึกษา
: พ.ศ.2550 กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
  : พ.ศ.2540 ปทส. เทคนิคช่างยนต์ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
   
   
   
 
ื่อ
: นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ประวัติการศึกษา
: พ.ศ.2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
  : พ.ศ.2545 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  : พ.ศ.2536 ปทส. วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
 
ื่อ
นายธีรศักดิ์   อรุณวัชรพันธ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2533 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  พ.ศ.2542 Certificate of General English จาก Otago University ประเทศนิวซีแลนด์
  พ.ศ.2555 ปริญญาโท บริหารการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

 

 

 


นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย


 
 
  
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» ,แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

 
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างโครงการสอน
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
» แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR2_59
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2560
» แบบฟอร์มโครงการ ปี 2560
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2559
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

หมายเลข IP Address: 54.196.31.117
ขณะนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
195
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
195
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
101078
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]