ค้นหา

 [ 25/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะประชารัฐ  [  3930 ครั้ง ]
 
   23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง พร้อมด้วยครูและนักเรียน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะประชารัฐ ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการ กับ บริษัท พีจีที เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) แล  [  4080 ครั้ง ]
 
   23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการ กับ บริษัท พีจีที เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท พีจีที เอ็นเนอยี) เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังหาสถานประกอบการอยู่ในขณะนี้ ได้นำความรู้ที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ ตามแผนกวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธนัฐ อระดัน ตัวแทนบริษัทฯ เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการรวมพลังเครือข่ายอาชีวะลดปัจจัยเสี่ยงในสถาบันการศึกษาและชุมช  [  4077 ครั้ง ]
 
   23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูภาณุพงศ์ หมื่นกัน หัวหน้างานปกครองนักเรียน นักศึกษา และครูศรสวรรค์ เซ็นหอม ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(สังคมศึกษา) เข้าร่วมโครงการรวมพลังเครือข่ายอาชีวะลดปัจจัยเสี่ยงในสถาบันการศึกษาและชุมชนภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิจิตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของกลไก คณะทำงานจังหวัดด้านการลดปัจจัยเสี่ยงในสถาบันการศึกษาและชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเยาวชนอาชีวะต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยงในสถาบันการศึกษา และชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และเพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในสถานศึกษา และชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยจะจัดกิจกรรม "เวทีระดมจิตใจ: รายงานความก้าวหน้าโครงการ" ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
       

 [ 25/08/2566 ]ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  [  4019 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับครู ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2565 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 

 [ 25/08/2566 ]แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานมัคคุเทศก์ (To  [  3904 ครั้ง ]
 
   22 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานมัคคุเทศก์ (Tour Leader Skill) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
       

 [ 25/08/2566 ]ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน  [  3908 ครั้ง ]
 
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 1.นาย ชินกร ชูเที่ยง แผนกวิชาดิจิทัลกราฟฟิก 2.นายชานน เมฆเสือ แผนกวิชาดิจิทัลกราฟฟิก 3.นายลัทธพล เจตนา แผนกวิชาดิจิทัลกราฟฟิก ที่ได้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติจังหวัดสุโขทัย
    

 [ 25/08/2566 ]ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศตชนันท์ อยู่ทอง และครูรัชนิกร ยอดดี  [  3915 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับครู 1.ครูศตชนันท์ อยู่ทอง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(วิทยาศาสตร์) เนื่องในโอกาสได้รับโล่พระราชทานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2.ครูรัชนิกร ยอดดี หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
       

 [ 25/08/2566 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน “มหกรรมระบบสุขภาพปฐม  [  3862 ครั้ง ]
 
   23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน “มหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง” เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนระบบงานสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการรอคอย มีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 2 ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 (5 จังหวัด) โดยมี นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย Cr.ขอขอบคุณรูปภาพจากสสจ.สุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการกา  [  4086 ครั้ง ]
 
   20 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ บริการซ่อม (Repair) บริการสร้าง (Build) และพัฒนา (top up) และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหลักสูตรเรียนฟรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.การประดิษฐ์พานดอกบัวจากผ้าไทย 2.อาหารไทย 3.Eco Print ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการกา  [  3993 ครั้ง ]
 
   19 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ บริการซ่อม (Repair) บริการสร้าง (Build) และพัฒนา (top up) และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหลักสูตรเรียนฟรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.อาหารจานด่วน 2.ประดิษฐ์กระเช้าของที่ระลึก 3. เสื้อยืดมัดย้อม ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอนันต์ สงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาช  [  4094 ครั้ง ]
 
   19 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 จัดโดย องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (CB-0152-A) โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐิติกาจน์ พลับพลาสี มาเป็นเจ้าหน้าที่สอบ ในครั้ง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]แผนกวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ สำหรับนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี  [  4068 ครั้ง ]
 
   18 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ สำหรับนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี โดยแผนกวิชาการบัญชี ได้ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านจ่าก้อง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานมัคคุเทศก์ (To  [  4029 ครั้ง ]
 
   18 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานมัคคุเทศก์ (Tour Leader Skill) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรากร เสียงล้ำ มัคคุเทศก์อิสระ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ  [  3889 ครั้ง ]
 
   16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูศุภลักษณ์ มาจาก หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และครูปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด(ทวิภาคี) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มสถานศึกษา ภาคเหนือ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับความรู้จากการเสวนา มุมมองการสะท้อน ของสถานประกอบการและสถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรม ดิ อิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก Cr.ขอขอบคุณรูปภาพจาก งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
       

 [ 17/08/2566 ]แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานมัคคุเทศก์ (Tour Le  [  4372 ครั้ง ]
 
   17 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานมัคคุเทศก์ (Tour Leader Skill) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภัทรชิยา ศรีชู มัคคุเทศก์อิสระ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย rolex replica watches replica watches
       

 [ 17/08/2566 ]แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ 2566 รอบ  [  4373 ครั้ง ]
 
   🎉👍🥰 #แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ 2566 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานอธิการบดีผู้พิพากษาภาค 6 ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก วันที่ 16 สิงหาคม 2566 #ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวธนพร เนียมจันทร์ นางสาวธนภร มุสิกภูตานนท์ แผนกวิชาการบัญชี ชั้นปวช.1 #ครูผู้ควบคุม นางสาวทัดญาพร วรรณะศิลปิน นางสาวศรสวรรค์ เซ็นหอม super clone breitling replica watches
      

 [ 17/08/2566 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในส  [  4156 ครั้ง ]
 
   16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ ชมรม Buy cheap uk fake watches at affordable prices for men and women. TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 17 สถานศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก You can obtain Swiss made copy watches online. Fast shipping. Quality guarantee.
       

 [ 17/08/2566 ]ทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะประชารัฐ  [  4178 ครั้ง ]
 
   16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยครูและนักเรียน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะประชารัฐ ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 17/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร  [  4180 ครั้ง ]
 
   26 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระบรมฉาย  [  3862 ครั้ง ]
 
   12 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1863 รวมทั้งหมด : 94 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2567
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN