วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
     เปิดสอน 4 ประเภทวิชา       6 สาขาวิชา       11 สาขางาน
     
ประเภทวิชา
สาขา
สาขางาน
1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
2. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาอาหารและโภชนาการ
สาขาคหกรรมศาสตร์
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม

สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานศิลปกรรมเซรามิก
สาขางานการออกแบบ

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว mini english program
 

 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2557
     เปิดสอน 4 ประเภทวิชา     8  สาขาวิชา     8  สาขางาน
     
ประเภทวิชา
สาขา
สาขางาน
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเลขานุการ

สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานการตลาด
สาขางานการจัดการสำนักงาน

2. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานการประกอบอาหาร
สาขางานบริหารคหกรรมศาสตร์
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)

 

 

 


นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย


 
 
  
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» ,แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

 
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างโครงการสอน
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
» แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR2_59
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2560
» แบบฟอร์มโครงการ ปี 2560
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2559
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

หมายเลข IP Address: 54.196.31.117
ขณะนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
195
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
195
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
101078
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]