วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
     เปิดสอน 4 ประเภทวิชา       11 สาขาวิชา       11 สาขางาน
     
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
สาขางาน

1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาโลจิสติกส์

สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานสำนักงาน
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานโลจิสติกส์

2. ประเภทวิชาคหกรรม แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แผนกวิชาการท่องเที่ยว

สาขางานการท่องเที่ยว (mini english program)

 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2563
     เปิดสอน 4 ประเภทวิชา     10  สาขาวิชา     10  สาขางาน
     
ประเภทวิชา
แผนกวิชา
สาขางาน
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส

สาขางานการบัญชี (ภาคปกติ และทวิภาคี)
สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางานการตลาด (ภาคปกติ และทวิภาคี Preminm)
สาขางานการจัดการสำนักงาน

สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน

2. ประเภทวิชาคหกรรม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก สาขางานดิจิทัลกราฟิก
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาการท่องเที่ยว

สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
สาขางานการท่องเที่ยว (mini english program)

 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN