วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีการศึกษา 2560 ดังน
ี้

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
     เปิดสอน 4 ประเภทวิชา       12 สาขาวิชา       12 สาขางาน
     
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน

1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม

 

 

สาขาวิขาการบัญชี
สาขาวิขาการตลาด
สาขาวิขาการเลขานุการ
สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


2. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิขาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิขาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิขาคหกรรมศาสตร์
สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิขาวิจิตรศิลป์
สาขาวิขาศีลปกรรมเซรามิก
สาขาวิขาการออกแบบ
สาขาวิขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานศิลปกรรมเซรามิก
สาขางานการออกแบบ

สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิขาการท่องเที่ยว

สาขางานการท่องเที่ยว (mini english program)

 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2557
     เปิดสอน 4 ประเภทวิชา     10  สาขาวิชา     10  สาขางาน
     
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานการตลาด
สาขางานการจัดการสำนักงาน

2. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานบริหารคหกรรมศาสตร์
สาขางานการดูแลผู้สูงอายุ
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการท่องเที่ยว

 

 

 


นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
  
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างโครงการสอน
» แนวการเขียนแผนเศรษฐกิจพอเพียง
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR1_60
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2561
» แบบฟอร์มโครงการ ปี 2561
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2559
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
32
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1203
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
1203
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
118776
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]