ค้นหา

 [ 9/08/2565 ]ประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  3940 ครั้ง ]
 
    8 ส.ค. 65 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดำเนินให้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง กฐินพระราชทาน กิจกรรมวิ่ง “สุโขทัย เดิน - วิ่งอาชีวะ 2022 # 1” การประชุมผู้บริหาร ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 และการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสุโขทัย ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
       

 [ 8/08/2565 ]อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564  [  3900 ครั้ง ]
 
   อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564
       

 [ 8/08/2565 ]ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และสาขาวิชาการตลาด นำเสนอแผนธุรกิจ “งาม  [  4056 ครั้ง ]
 
   วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และสาขาวิชาการตลาด นำเสนอแผนธุรกิจ “งามตา จิวเวลรี่” เครื่องประดับลวดลายสังคโลกสุโขทัย (ธุรกิจของนักศึกษา ผลิตโดยนักศึกษา สู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน) เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน RRR Award ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ผ่านระบบ Google Meeting จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อคัดเลือก20ทีม สุดท้ายในการเข้ารอบระดับประเทศ
       

 [ 8/08/2565 ]การลงนามทำสัญญากู้ยืมเงิน "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" (กยศ.)  [  3984 ครั้ง ]
 
   6 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยฝ่ายดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินงานโดย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดการลงนามทำสัญญากู้ยืมเงิน "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" (กยศ.) ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลาช่วง 11:00 - 12:30 น. และช่วงเวลา 15:00 - 16:30 น. ณ หน้าห้องงานกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/08/2565 ]โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [  4009 ครั้ง ]
 
   6 - 7 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 704 คน ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งการประชุมผู้ปกครอง ออกเป็น 2 วัน (3 รอบ) เพื่อลดความหนาแน่นในการเข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด - 19 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี โดยมีนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ในนามของผู้บริหารฝ่ายดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของสถานศึกษา ในการจัดการเรียน การสอน ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด - 19 และให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
       

 [ 5/08/2565 ]งานแนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดบริการเปิดบัญชีเงินฝาก (ธนาคารกรุงไทย) ใ  [  3905 ครั้ง ]
 
   4 ส.ค. 65 งานแนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดบริการเปิดบัญชีเงินฝาก (ธนาคารกรุงไทย) ให้กับนักเรียน นักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บริเวณหน้าห้องงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 5/08/2565 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลงาน ให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรี  [  3898 ครั้ง ]
 
   4 ส.ค. 65 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลงาน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ประเภทอุดมศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้รับชมกันเช้านี้
       

 [ 5/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินกับนักเรียน นักศึกษา และคณะครูที่ปรึกษาโครงงาน ในการประกวดโ  [  3899 ครั้ง ]
 
   4 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินกับนักเรียน นักศึกษา และคณะครูที่ปรึกษาโครงงาน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (ครั้งที่ 31) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในครั้งนี้ โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดี ให้กับ นักเรียนนักศึกษาและคณะครูที่ปรึกษาในโครงงานนี้
      

 [ 5/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี กับชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได  [  3885 ครั้ง ]
 
   4 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ประเภทอุดมศึกษา - อาชีวศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตรแสดงความยินให้กับ นักเรียนนักศึกษา คณะครู และทีมงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้
       

 [ 5/08/2565 ]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง การหาประสิทธิภาพไม้เ  [  3865 ครั้ง ]
 
   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง การหาประสิทธิภาพไม้เท้าสามขา 4 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพไม้เท้าสามขา ระดับ ปวส. และเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยแข่งขันต่อใน ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งโครงงานนี้ จัดทำโดย นายศิริชัย ยิ้มประดิษฐ์ นางสาวอลิษา ดัดทิพย์ และนางสาวศิริวรรณ ภูมี นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ครูที่ปรึกษาโครงการ นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง นายชาตรี จันทร์ธีระกุล และนายไพศาล สุขสด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษา และการนำความรู้มาพัฒนาเป็นโครงงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชนและมีโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจ
       

 [ 5/08/2565 ]โครงการอบรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และการอบรมการปฐมพยาบาลเบื  [  3846 ครั้ง ]
 
   โครงการอบรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นCPR & Choking) 4 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยมี ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ท่านกนกพร พรรณเทวี เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสภากาชาดไทย และ เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย การจัดกิจกรรมโครงการเป็นการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR & Choking) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทยและมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมต่อไป มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งล้วนเป็นเยาวชนจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและรู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่น โดยเยาวชนเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสุโขทัย ให้ยั่งยืนสืบไประหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 เวลา 8:00 - 16:00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 5/08/2565 ]ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [  3908 ครั้ง ]
 
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 3 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.1 ทุกสาขาวิชา ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6สิงหาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00 - 16:30 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตาม ดูแล ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาของผู้เรียนในสถานการณ์ปกติ และการระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID -19) โดนหวังผลปลายทางให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตนเอง ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดยพึ่งพาครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง โดยสนับสนุนการดำเนินชีวิตผู้เรียน สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       

 [ 5/08/2565 ]บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ตามมาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU) ระหว่าง สำนักงานขนส่งจ  [  3844 ครั้ง ]
 
   บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ตามมาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU) ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 3 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU) ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 5/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให  [  3877 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้สัมภาษณ์สดกับสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. 3 ส.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. โดยมีนายศักดิ์รพี วงษ์แข นายธนัฐพล มีบุญ นายกิตติกร นันทะวงษ์ และนายวีระพันธ์ โตมีบุญ เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ โดยเนื้อหาประเด็นที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงินประเภท อุดมศึกษา - อาชีวศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2565” ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 08.45 น. โดยสัมภาษณ์สดผ่านทางโทรศัพท์ กับทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล  [  3938 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ (เวทีครึ่งวงกลม) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 1/08/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล  [  3943 ครั้ง ]
 
   28 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิน พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพีธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 1/08/2565 ]โครงการ Fin. ดี “We Can Do! Season 4”  [  3894 ครั้ง ]
 
   โครงการ Fin. ดี “We Can Do! Season 4” 27 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะครูสาขาวิชาการบัญชี จัดอบรม "โครงการ Fin. ดี we can do season 4" ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การจัดอบรมในครั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมให้เยาวชนอาชีวศึกษา สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นคง
       

 [ 27/07/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล ว  [  4000 ครั้ง ]
 
   27 ก.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เปิดกรวย กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/07/2565 ]โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อบรรลุผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR” สำหรับนักศึกษาหลักสู  [  3962 ครั้ง ]
 
   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อบรรลุผลการทดสอบวัดระดับ 23 ก.ค. 65 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ดำเนินการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ระดับปริญญาตรี ตาม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อบรรลุผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสภาบันอุดมศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจำนวน 7 คน ณ อาคาร 4 ห้องอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยการทดสอบวัดระดับภาษาในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) กระตุ้นให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ และส่งเสริมและสนับสนุน สร้างแรงแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
       

 [ 27/07/2565 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแบบธุรกิจ"  [  4081 ครั้ง ]
 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแบบธุรกิจ" 23 ก.ค.65 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการศึกษาร่วมกับสาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแบบธุรกิจ” โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีโดยมี นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ หอประชุมวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุโขทัย โดยการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และรุ่นที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแบบธุรกิจ ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 โดยครู ปวีณา นพนรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงเช้า เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงบ่าย เรื่อง ความรู้เรื่อง เกี่ยวกับการเขียน แผนธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ นำเสนอธุรกิจ โดยในครั้งนี้คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา จากทุกสาขาวิชา จำนวน 11 สาขาวิชา เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน การจัดทำโครงการ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจให้กับ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ และ นักเรียน นักศึกษา เพิ่มพูนทักษะความรู้ up skill เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา และ สามารถนำแผนธุรกิจมาใช้ได้จริง ในการประกอบธุรกิจในอนาคต
       

มีจำนวนทั้งหมด 1863 รวมทั้งหมด : 94 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 34 [35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2567
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN