รวมนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา  2566 = 1,656 คน

จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2566  แยกตามประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566)

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปวช

ปวส

รวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

 

 

สาขาวิชาการบัญชี

 204

178

382

สาขาวิชาการงานเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

45

49

94

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

291

165

456

สาขาวิชาการตลาด / พรีเมี่ยม

126

56

182

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

63

73

136

รวม

729

521

1,250

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

36

-

36

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก / สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

75

57

132

รวม

111

57

168

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

12

4

16

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

79

43

122

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

11

-

11

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
-
7
7

รวม

102

54

156

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

45

14

59

สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)

-

23

23

รวม

45

37

82

รวมทั้งสิ้น

987

669

1,656

 

จำนวนผู้เรียน ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 )

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปี 1

ปี 2

รวม

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

14

7

21

รวม

14

7

21

ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวช.  ปีการศึกษา 2566  
แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 )


ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

สาขาวิชาบัญชี

6

71

77

7

65

72

5
50
55
18

186

204

สาขาวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน

2

9

11

2

13

15

2
17
19

6

39

45

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

38
63
101
22
68
90
23
77
100
83
208
291

สาขาวิชาการตลาด

12
53
65
2
29
31
3
27
30
17
109
126

สาขาวิชาโลจิสติกส์

10
34
44
3
16
19
-
-
-
13
50
63

รวมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

68
230
298
36
191
227
33
171
204
137
592
729

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5
7
12
4
8
12
5
7
12
14
22
36

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

14
17
31
20
3
23
9
12
21
43
32
75

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

19
24
43
24
11
35
14
19
33
57
54
111

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2
2
4
2
2
4
2
2
4
6
6
12

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

7
16
23
5
17
22
10
24
34
22
57
79

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

0
5
5
-
-
-
1
5
6
1
10
11

รวมประเภทวิชาคหกรรม

9
23
32
7
19
26
13
31
44
29
73
102

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (MEP)

5
11
16
5
6
11
2
16
18
12
33
45

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

5
11
16
5
6
11
2
16
18
12
33
45

                          รวมระดับ  ปวช.

101
288
389
72
227
299
62
237
299
235
752
987

 ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวส.  ปีการศึกษา 2566  
แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 )

ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปวส.1

ปวส.2

รวม

รวม

รวม

รวม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาบัญชี

8

79

87

13

78

91

21

157

178

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

3

20

23

6

20

26

9

40

49

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

25

68

93

16

56

72

41

124

165

สาขาวิชาการตลาด/ทวิภาคี(พรีเมี่ยม)

9

26

35

7

14

21

16

40

56

สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

8

28

36

7

30

37

15

58

73

รวมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

53

221

274

49

198

247

102

419

521

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

16

13

29

20

8

28

36

21

57

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

16

13

29

20

8

28

36

21

57

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
-
-
-
1
3
4
1
3
4

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

5

18

23

5

15

20

10

33

43

สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์

-

7

7

-

-

-

-

7

7

รวมประเภทวิชาคหกรรม

5

25

30

6

18

24

11

43

54

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)

2

11

13

2

8

10

4

19

23

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

-

2

2

2

10

12

2

12

14

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2

13

15

4

18

22

6

31

37

                          รวมระดับ  ปวส.

76

272

348

79

242

321

155

514

669

รวมนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา  2565

390

1,266

1,656

ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปรญญาตี ปีการศึกษา 2566  แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 )


ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปี 1

ปี 2

รวม

รวม

รวม

รวม

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

4

10

14

6

1

7

10

11

21

รวมระดับ ปริญญาตรี

4

10

14

6

1

7

10

11

21

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN