รวมนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา  2567 = 1,650 คน

จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2567  แยกตามประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปวช

ปวส

รวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

 

 

สาขาวิชาการบัญชี

 177

156

333

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

42

61

103

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

261

82

343

สาขาวิชาการตลาด / (ทวิภาคี)

141

69

210

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

91

69

130

รวม

712

437

1,149

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

-

83

83

รวม

-

83

83

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

31

-

31

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก / สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

79

55

134

รวม

110

55

165

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ /เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

12

5

17

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ /(ทวิภาคี)

58

46

104

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

11

12

23

รวม

81

63

144

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

50

8

58

สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)

-

21

21

รวม

50

29

79

รวมทั้งสิ้น

953

667

1,620

 

จำนวนผู้เรียน ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 )

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปี 1

ปี 2

รวม

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

16

14

30

รวม

16

14

30

ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวช.  ปีการศึกษา 2567  
แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)


ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ประเภทวิชาพาณิชกรรม

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

สาขาวิชาบัญชี

8

48

56

6

50

56

4
61
65
18

159

177

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/การจัดการสำนักงานดิจิทัล

-

19

19

2

6

8

2
13
15

4

38

42

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

22
65
87
33
57
90
21
63
84
76
185
261

สาขาวิชาการตลาด

12
45
57
9
46
55
2
27
29
23
118
141

สาขาวิชาโลจิสติกส์

35
28
33
8
31
39
3
16
19
16
75
91

รวมสาขาวิชาพาณิชกรรม

47
205
252
58
190
248
32
180
212
137
575
702

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
4
5
9
5
6
11
4
7
11
13
18
31

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

14
17
31
13
13
26
19
3
22
46
33
79

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

18
22
40
18
19
37
23
10
33
59
51
110

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
1
4
5
2
1
3
2
2
4
5
7
12

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

5
11
16
6
16
22
4
16
20
15
43
58

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2
6
8
-
3
3
0
-
-
2
9
11

รวมประเภทวิชาคหกรรม

8
21
29
8
20
28
6
18
24
22
59
81

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  สาขาวิชาการท่องเที่ยว

5
22
27
5
11
16
3
4
7
13
37
50

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

5
22
27
5
11
16
3
4
7
13
37
50

                          รวมระดับ  ปวช.

78
270
348
89
240
329
64
212
276
231
722
953

 ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวส.  ปีการศึกษา 2567  
แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)

ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปวส.1

ปวส.2

รวม

รวม

รวม

รวม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาบัญชี

10

68

78

7

71

78

17

139

156

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

6

33

39

3

19

22

9

52

61

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

-

-

-

21

61

82

21

61

82

สาขาวิชาการตลาด/ทวิภาค

11

26

37

8

24

32

19

50

69

สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

13

24

37

8

24

32

21

48

69

รวมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

40

151

191

47

199

246

87

350

437

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

33

50

83

-

-

-

33

50

83

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

33

50

83

-

-

-

33

50

83

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

33

50

83

-

-

-

33

50

83

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

33

50

83

-

-

-

33

50

83

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/ทวิภาคี
9
21
30
2
14
16
11
35
46

สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

2

3

5

-

-

-

2

3

5

สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์

-

6

6

-

6

6

-

12

12

รวมประเภทวิชาคหกรรม

11

30

41

2

20

22

13

50

63

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)

-

9

9

1

11

12

1

20

21

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

1

5

6

-

2

2

1

7

8

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1

14

15

1

13

14

2

27

29

                          รวมระดับ  ปวส.

100

259

359

63

245

308

163

504

667

รวมนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา  2567

394

1,266

1,620

ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567  แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 )


ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปี 1

ปี 2

รวม

รวม

รวม

รวม

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

5

11

16

4

10

14

9

21

30

รวมระดับ ปริญญาตรี

5

11

16

4

10

14

9

21

30

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»รายงานผลกิจกรรมคาบชั่วโมงโฮมรูม 1/2567
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
แบบฟอร์มส่ง ขร
แบบฟอร์มแจ้งขาดเรียน
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 1/2567
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2567
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN