ค้นหา

 [ 15/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้านิเทศนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม  [  164 ครั้ง ]
 
   1 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยครูอิษวัต รัตนสมบัติ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และครูหฤษฎี ศรีวิลา ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้านิเทศนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม โดยมี คุณสมพูน ถนอมมงคล ผู้แทน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ผู้ดูแลนักศึกษาฝีกงานและคอยให้การต้อนรับในการเข้านิเทศนักศึกษา ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
    

 [ 15/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วม พิธีปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษา โครงการ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล”  [  148 ครั้ง ]
 
   1 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษา เข้าร่วม พิธีปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษา โครงการ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางสาวสุวรรณา ปัญญาวงศ์อุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานพิธี ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข
       

 [ 15/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพร  [  59 ครั้ง ]
 
   8 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูสุธาสินี แกมนิล ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 15/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินการรับรายงานตัว และลงทะเบียน ของนักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ปีการศึกษา  [  64 ครั้ง ]
 
   8 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการรับรายงานตัว และลงทะเบียน ของนักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น ปีที่ 1 (ปวส.1) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  [  61 ครั้ง ]
 
   7 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวทิพกฤตา อินไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 11/03/2567 ]โครงการ TO BE NUMBER ONE Together We Can ก้าวไปด้วยกัน สำเร็จไปด้วยกัน  [  235 ครั้ง ]
 
   8 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครูภูมินทร์ หอมเนียม ครูอมลวรรณ คำชนแดน ทีมงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และนายโกเมทร์ อินชมะ รองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นวิทยากรในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE Together We Can ก้าวไปด้วยกัน สำเร็จไปด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายนฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
       

 [ 7/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  [  229 ครั้ง ]
 
   7 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักศึกษาปริญญาตรี เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำป  [  204 ครั้ง ]
 
   5 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น แต่ละสาขาวิชา ระดับ ปวส.2 และ ปวช.3 มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีคะแนนสูงสุด ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ภาพเพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย)
       

 [ 7/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมพิจารณาตัดสินผลการเรียน เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2  [  314 ครั้ง ]
 
   4 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร คณะครู หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ประชุมพิจารณาตัดสินผลการเรียน เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขคะ
       

 [ 7/03/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย และเหล่ากาชาดสุโขทัย รับบริจาคโลหิตเฉลิมพร  [  273 ครั้ง ]
 
   4 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย และเหล่ากาชาดสุโขทัย รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้อยดวงใจ ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาเนื่องใน “วันนักข่าว” เนื่องในโอกาสหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยมี นางสาวฤดี ธนวณิชย์วรชัย นายกสมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย พร้อมคณะที่ปรึกษา และกรรมการสมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย จัดกิจกรรมเนื่องในงาน “วันนักข่าว” ประจำปี 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/01/2567 ]ครูแผนกวิชาการโรงแรม พร้อมด้วยนักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคนิคการปฎิบัติ  [  590 ครั้ง ]
 
   22 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูหฤษฎี ศรีวิลา ครูแผนกวิชาการโรงแรม พร้อมด้วยนักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคนิคการปฎิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแผนกแม่บ้านโรงแรม แก่พนักงานแผนกแม่บ้าน(Housekeeping) และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 ท่าน ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.สุโขทัย
       

 [ 22/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสา ส่งความสุขให้น้องบนดอย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อรว  [  559 ครั้ง ]
 
   19 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และชมรมจิตอาสา กยศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี พนักงานราชการนักวิชการเงินและบัญชี โรงพยาบาลคีรีมาศ อดีตครูแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสา ส่งความสุขให้น้องบนดอย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อรวบรวม ตุ๊กตา ของขวัญ ขนม ผ้าห่ม ฯลฯ ร่วมกับมูลนิธิสร้างฝัน จัดกิจกรรมวันเด็กให้น้องบนดอย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในวันที่ 20 มกราคม 2567
       

 [ 22/01/2567 ]TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค  [  566 ครั้ง ]
 
   17 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต ร่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ที่ปรึกษาชมรม และนักเรียน นักศึกษา TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567
       

 [ 22/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย  [  533 ครั้ง ]
 
   19 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย โดยมี นายรัตนพล ชนยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย และคณะกรรมการ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติวิทยาลัยอาชรวศึกษาสุโขทัย ในสาขาอาชีพ "ภาคบริการ" สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 และในสาขาอาชีพ "ผู้ประกอบอาหารไทย" สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เพื่อเปิดศูนย์ทดสอบทั้ง 2 สาขาอาชีพ ในปี 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567  [  483 ครั้ง ]
 
   18 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) รอบเพิ่มเติม  [  242 ครั้ง ]
 
   18 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียน นักศึกษาหญิง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) รอบเพิ่มเติม จากโรงพยาบาลสุโขทัย ณ บริเวณหน้ากิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมถ่ายภาพหมู่ เพื่อจัดทำเนียบรุ่น ประจำปีการศึกษา 2566  [  170 ครั้ง ]
 
   18 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมถ่ายภาพหมู่ เพื่อจัดทำเนียบรุ่น ณ โดมกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ภาพเพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  [  180 ครั้ง ]
 
   18 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวโรกาสครบรอบ 432 ปี ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 22/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย ให้จัดทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ต้อนรับหัว  [  196 ครั้ง ]
 
   17 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย ให้จัดทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้ติดตาม เนื่องในโอกาสถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567 ณ เรือนรับรอง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 19/01/2567 ]ทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนาง  [  534 ครั้ง ]
 
   17 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย #ขอขอบคุณรูปภาพบางส่วนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN