วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาวิชาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณธรรมและสมรรถนะสูง

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียน และผลิตผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมประชาธิปไตย มีความรู้ ความสามารถด้าน วิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มีทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้เทคโนโลยี 4.0 ประกอบสัมมาชีพ และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ปรับปรุง หลักสูตรรายวิชาให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานบริบทของชุมชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ไทยแลนด์ 4.0 จัดการเรียนรบูรณาการทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ โซเซียลเน็ตเวิร์ค เพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์เพื่อธุรกิจเชิงพาณิชย์(Start up)
3. จัดการศึกษาวิชาชีพทั้งในระบบปกติ และนอกระบบ ให้ทุกเพศสภาพ ทุกวัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ต้องการเป็นพิเศษ อย่างเสมอภาค ทั้งระดับปวช. ปวส. และ ป.ตรีจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดการศึกษา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ บริการสังคมและฝึกอบรมวิชาชีพ up-skll re-skill new skill การจัดการความ รู้(KM) ส่งเสริมสนับสนุน Soft Power และสังคมแห่งการเรียนรู้
4. บริหารจัดการด้วยระบบบริหารงานทที่ทันสมัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างมี ธรรมาภิบาล พัฒนาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน พัฒนา สมรรถนะครู และการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และยกระดับ ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างหลากหลาย การสร้างภาพลักษณ์ Re-Branding และการสื่อสาร ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์


1. เพื่อพัฒนาผู้เรียน และผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ จรรยาบรรณวิชาชีพ ภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะวิชาชีพสูง ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และไทยแลนด์ 4.0 จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จัดการศึกษาวิชาชีพ ให้กับทุกเพศสภาพ ทุกวัย อย่างเสมอภาค ทั้งในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริการประชาชนด้านการฝึกอบรมวิชาชีพและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการอาชีวศึกษากับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการสื่อสารองค์กรเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»รายงานผลกิจกรรมคาบชั่วโมงโฮมรูม 1/2567
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
แบบฟอร์มส่ง ขร
แบบฟอร์มแจ้งขาดเรียน
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 1/2567
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2567
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN