ค้นหา

 [ 25/08/2566 ]ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน  [  3778 ครั้ง ]
 
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 1.นาย ชินกร ชูเที่ยง แผนกวิชาดิจิทัลกราฟฟิก 2.นายชานน เมฆเสือ แผนกวิชาดิจิทัลกราฟฟิก 3.นายลัทธพล เจตนา แผนกวิชาดิจิทัลกราฟฟิก ที่ได้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติจังหวัดสุโขทัย
    

 [ 25/08/2566 ]ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศตชนันท์ อยู่ทอง และครูรัชนิกร ยอดดี  [  3817 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับครู 1.ครูศตชนันท์ อยู่ทอง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(วิทยาศาสตร์) เนื่องในโอกาสได้รับโล่พระราชทานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2.ครูรัชนิกร ยอดดี หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
       

 [ 25/08/2566 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน “มหกรรมระบบสุขภาพปฐม  [  3770 ครั้ง ]
 
   23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน “มหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง” เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนระบบงานสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการรอคอย มีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 2 ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 (5 จังหวัด) โดยมี นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย Cr.ขอขอบคุณรูปภาพจากสสจ.สุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการกา  [  3816 ครั้ง ]
 
   20 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ บริการซ่อม (Repair) บริการสร้าง (Build) และพัฒนา (top up) และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหลักสูตรเรียนฟรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.การประดิษฐ์พานดอกบัวจากผ้าไทย 2.อาหารไทย 3.Eco Print ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการกา  [  3840 ครั้ง ]
 
   19 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ บริการซ่อม (Repair) บริการสร้าง (Build) และพัฒนา (top up) และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหลักสูตรเรียนฟรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.อาหารจานด่วน 2.ประดิษฐ์กระเช้าของที่ระลึก 3. เสื้อยืดมัดย้อม ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอนันต์ สงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาช  [  3847 ครั้ง ]
 
   19 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 จัดโดย องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (CB-0152-A) โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐิติกาจน์ พลับพลาสี มาเป็นเจ้าหน้าที่สอบ ในครั้ง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]แผนกวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ สำหรับนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี  [  3837 ครั้ง ]
 
   18 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ สำหรับนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี โดยแผนกวิชาการบัญชี ได้ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านจ่าก้อง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานมัคคุเทศก์ (To  [  3914 ครั้ง ]
 
   18 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานมัคคุเทศก์ (Tour Leader Skill) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรากร เสียงล้ำ มัคคุเทศก์อิสระ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ  [  3809 ครั้ง ]
 
   16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูศุภลักษณ์ มาจาก หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และครูปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด(ทวิภาคี) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มสถานศึกษา ภาคเหนือ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับความรู้จากการเสวนา มุมมองการสะท้อน ของสถานประกอบการและสถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรม ดิ อิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก Cr.ขอขอบคุณรูปภาพจาก งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
       

 [ 17/08/2566 ]แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานมัคคุเทศก์ (Tour Le  [  3825 ครั้ง ]
 
   17 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานมัคคุเทศก์ (Tour Leader Skill) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภัทรชิยา ศรีชู มัคคุเทศก์อิสระ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย rolex replica watches replica watches
       

 [ 17/08/2566 ]แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ 2566 รอบ  [  3827 ครั้ง ]
 
   🎉👍🥰 #แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ 2566 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานอธิการบดีผู้พิพากษาภาค 6 ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก วันที่ 16 สิงหาคม 2566 #ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวธนพร เนียมจันทร์ นางสาวธนภร มุสิกภูตานนท์ แผนกวิชาการบัญชี ชั้นปวช.1 #ครูผู้ควบคุม นางสาวทัดญาพร วรรณะศิลปิน นางสาวศรสวรรค์ เซ็นหอม super clone breitling replica watches
      

 [ 17/08/2566 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในส  [  3780 ครั้ง ]
 
   16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ ชมรม Buy cheap uk fake watches at affordable prices for men and women. TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 17 สถานศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก You can obtain Swiss made copy watches online. Fast shipping. Quality guarantee.
       

 [ 17/08/2566 ]ทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะประชารัฐ  [  3938 ครั้ง ]
 
   16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยครูและนักเรียน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะประชารัฐ ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 17/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร  [  3861 ครั้ง ]
 
   26 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระบรมฉาย  [  3837 ครั้ง ]
 
   12 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 15/08/2566 ]แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิช่อกลัดหน้าอก เพื่อเป็นของที่ระลึกในวันแม่แห่งชาติ 12  [  3812 ครั้ง ]
 
   11 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิช่อกลัดหน้าอก เพื่อเป็นของที่ระลึกในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม และเป็นกำลังใจให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประดิษฐ์ดอกมะลิช่อติดอกในครั้งนี้
       

 [ 15/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ  [  3804 ครั้ง ]
 
   12 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นามารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 15/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา  [  3794 ครั้ง ]
 
   11 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นามารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ลานหน้าห้องกิจกกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย replica watches
       

 [ 11/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบก  [  3802 ครั้ง ]
 
   10 สิงหาคม 2566 โดย นามารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะประกอบการอาชีวศึกษา ครูกฤษกรณ์ มีท้วม ครูแผนกวิชาการตลาด และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี คุณสาวิตรี เพ็งยา จากธนาคารออมสิน เขตสุโขทัย ให้การบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการขอสินเชื่อธนาคารและแผนธุรกิจ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในบรรยายเรื่อง การเขียนแผนธุรกิจ และครูจินตนา หมื่นวงษ์เทพ ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ให้เกียรติเป็นวิทยากรในบรรยายเรื่อง การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง fake watches Cr.ขอขอคุณรูปภาพจาก วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง super clone omega
       

 [ 11/08/2566 ]ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำนักเรียนระดับช  [  3855 ครั้ง ]
 
   9 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นามารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำธุรกิจการแปรรูปกล้วยที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ได้จากการเผาไหม้ของน้ำมันดิบ tag heuer super clone replica watches
       

มีจำนวนทั้งหมด 1758 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN