3

ดี

D

การส่งเสริมประชาธิปไตย การส่งเสริมคุณธรรมและความเป็นไทย การสร้างภูมิคุ้มกันภัยยากยากเสพติด


Democracy            Decency            Drug-Free