[16/09/2552] ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่[าน 1314]
 
 
 

ยด : 
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดพนมหมาก  พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่  ประจำปี  2552  งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552  ในวันที่  16  กันยายน  2552  เวลา 09.30 น. ณ  ห้องโสตฯวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=45
ัน : 
16/09/2552  02:00:52 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[10/09/2552] ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 9 ในดวงใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่9[าน 1301]
 
 
 

ยด : 
ภาพการจัดกิจกรรม 9 ในดวงใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่9 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=44
ัน : 
10/09/2552  02:49:43 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[10/09/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์พานรดน้ำสังข์จากดอกบัวหลวงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส[าน 1291]
 
 
 

ยด : 
นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์พานรดน้ำสังข์จากดอกบัวหลวงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี่ จังหวัดปทุมธานี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=43
ัน : 
10/09/2552  02:31:33 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[6/09/2552] โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5 ผู้เรียนได้สำเร็จการเรียนได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เรียน[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
นางสาวปิยวรรณ  วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ ผู้สำเร็จเรียนโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5  ณ  หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2552 
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=42
ัน : 
6/09/2552  08:59:01 am
ะก :  
ศิริพร แซ่เล้า

[4/09/2552] งานนิทรรศการสุดยอดธุรกิจของดีเมืองสุโขทัย[าน 1310]
 
 
 

ยด : 

งานนิทรรศการ  "สุดยอดของดีเมืองสุโขทัย"  จัดโดย  ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  ชัวิเศษ  ครูแผนกวิชาการตลาด  ได้ปฏิบัติการสอน  วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  นักศึกษาระดับ  ปวส.2/1 ,2/2  การบัญชี  และยังได้บูรณาการ  การจัดการเรียนการสอนอีกหลายแผนกวิชา  เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษา  ที่มุ่งเน้นพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ  ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดคุณภาพอาชีพที่กำหนดไว้

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=41
ัน : 
4/09/2552  03:24:45 pm
ะก :  
ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

[24/08/2552] การอบรมเรื่องการสร้างความประทับใจผู้มาใช้บริการ ในโครงการเติมใจให้งาน[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=40
ัน : 
24/08/2552  03:13:16 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/08/2552] โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย[าน 1310]
 
 
 

ยด : 
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาลได้กำหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซึ่งจังหวัดสุโขทัย มีศิลปินแห่งชาติสาขานันทนาการ มีความสามารถในการเล่นกรับ ขับลำนำ นิทานขอทาน ได้แก่ครูประทีป สุขโสภา วิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปินแห่งชาติ จึงได้เชิญมาเป็นวิทยากรการขับลำนำในโครงการนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=39
ัน : 
24/08/2552  03:01:39 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[18/08/2552] ชมรมแนะแนว[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
ชมรมแนะแนวได้จัดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อเป็นการแนะนำอาชีพอย่างง่ายๆที่นักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรู้จากตัวอย่างที่จัดไว้ไปใช้หลังจากจบการศึกษาได้โดยที่นำความรู้ที่ได้เรียนจากสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อการดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=36
ัน : 
18/08/2552  11:47:53 am
ะก :  
เว็บมาสเตอร์

[14/08/2552] ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี[าน 1313]
 
 
 

ยด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  โดยมีกิจกรรมดังนี้  1.  ประกวดเรียงความในหัวข้อ "พระคุณแม่"  2. การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ 3. จัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  4.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  5. กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=35
ัน : 
14/08/2552  05:00:26 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[14/08/2552] ประมวลภาพกิจกรรมของสโมสรลีโอสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
นักศึกษาสโมสรลีโอสุโขทัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมงานฉลองปีที่ 20 สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี และฉลองปีที่ 15 สโมสรลีโอสุโขทัย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=34
ัน : 
14/08/2552  04:20:56 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101] 102 [103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics