[12/02/2556] ประมวลภาพกิจกรรม วันปีใหม่ 2556 นักเรียนนักศึกษา[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม ปีใหม่ 2556 ให้นักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=271
ัน : 
12/02/2556  03:09:55 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[18/12/2555] ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากวุฒิสภา ในการสร้างผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ [าน 1281]
 
 
 

ยด : 
วุฒิสภา มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ที่สร้างผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ "การใช้ประโยชน์จากเส้นใยลูกตาลพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=270
ัน : 
18/12/2555  03:58:33 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[17/12/2555] " ข้าวขวัญ วันเล่นไฟ " วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1274]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพงาน " ข้าวขวัญ วันเล่นไฟ " วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในงานวันลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา....
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=269
ัน : 
17/12/2555  09:46:40 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/12/2555] ประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก กระทงใหญ่[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพงานการประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก กระทงใหญ่ ในงานวันลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา....
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=268
ัน : 
17/12/2555  09:07:59 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[15/11/2555] การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่24 [าน 1297]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่24 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=267
ัน : 
15/11/2555  09:00:30 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[13/11/2555] รับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น[าน 1302]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ การประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=266
ัน : 
13/11/2555  11:05:09 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[13/11/2555] กิจกรรม "ชาวอาชีวะศึกษา สร้างบุญ อุ่นใจ"[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม "ชาวอาชีวะศึกษา สร้างบุญ อุ่นใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ที่ว่า อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ำบริการ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=265
ัน : 
13/11/2555  09:58:29 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[13/11/2555] การเลือกตั้งองค์การวิชาชีพ[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดหน่วยเลือกตั้งองค์การวิชาชีพ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวสันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยนักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนกวิชาให้ความสนใจในการลงสมัครรับเลือกตั้เป็นนักศึกษาองค์การ ละใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=264
ัน : 
13/11/2555  09:40:31 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[13/11/2555] เทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2555[าน 1282]
 
 
 

ยด : 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2555 ในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยแต่งกายชุดเทวดา และเปรต อสูรกาย เข้าร่วมเดินขบวนแห่ ณ วัดราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=263
ัน : 
13/11/2555  09:07:02 am
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[9/11/2555] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด(มหาชน) [าน 1278]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด(มหาชน) เพื่อจัดตั้ง SmartBiz Knowledge Center หรือ ศูนย์ความรู้สมาร์บิท ที่ปรึกษาบัญชีมืออาชีพ พันธ์อาฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 โดยท่านผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา ท่านรองฯฝ่ายวิชาการ สนทยา ฉัตรสุวรรณ์ และครูแผนกวิชาการบัญชี เพื่อจัดตั้งศูนย์ความรู้เป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ทั้งยังเป็นการให้บริการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ให้เป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างประสบการณ์ในการเป็น ที่ปรึกษาและการแก้ปัญหาในการทำงานในวิชาชีพ SmartBiz Knowledge Center หรือ ศูนย์ความรู้สมาร์บิท ให้บริการแก่ 1.ครูบัญชีและสถานศึกษา 2.นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี 3.นักธุรกิจและผู้ประกอบการในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง สถานประกอบการใดที่สนใจโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อใช้ในธุรกิจติดต่อได้ที่ SmartBiz Knowledge Center วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=262
ัน : 
9/11/2555  01:53:47 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 83 [84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics