[23/02/2564] กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญและกิจกรรมเสี่ยงภัย ประจำปีการศึกษา 2563[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
17ก.พ.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย ดร. ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมและ ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญและกิจกรรมเสี่ยงภัย ประจำปีการศึกษา 2563 (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pr.stvc )
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=995
ัน : 
23/02/2564  08:19:29 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/02/2564] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดสถานที่เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย[าน 1285]
 
 
 

ยด : 
10 ก.พ.54 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดสถานที่เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนส่วนการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.พีระพล พูลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในครั้งนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=994
ัน : 
11/02/2564  10:48:13 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[9/02/2564] โครงการศึกษาเรียนรู้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดทำโครงการศึกษาเรียนรู้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้า กสท สาขาสุโขทัย บูรณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดอบรมพัฒนาฯ จากการลงมือปฎิบัติจริง เรียนรู้การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=993
ัน : 
9/02/2564  11:21:57 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[9/02/2564] การรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
6ก.พ.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ในรอบโควตาประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมผู้ปกครอง ในการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=992
ัน : 
9/02/2564  11:10:57 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[9/02/2564] ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
6 ก.พ.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งในครั้ง มีนักเรียนนักศึกษา ครู สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสนธยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยพร้อมคณะผู้บริหารคณะครูให้การต้อนรับ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=991
ัน : 
9/02/2564  10:57:34 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[9/02/2564] การรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564[าน 1284]
 
 
 

ยด : 
6ก พ.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ในรอบโควตาประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมผู้ปกครอง ในการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=990
ัน : 
9/02/2564  10:52:51 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[5/02/2564] ออกแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
4 ก.พ.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะครู และนักเรียน/นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ออกแนะแนวศึกษาต่อฯ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=989
ัน : 
5/02/2564  01:45:12 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[5/02/2564] อกแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม[าน 1282]
 
 
 

ยด : 
4 ก.พ.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ดร. ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู และนักเรียน/นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ออกแนะแนวศึกษาต่อฯ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ให้การต้อนรับในครั้งนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=988
ัน : 
5/02/2564  01:24:35 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/02/2564] แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนวัดโซกม่วง[าน 1280]
 
 
 

ยด : 
2 ก.พ.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ออกแนะแนวศึกษาต่อฯ ให้กับนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนวัดโซกม่วง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=987
ัน : 
2/02/2564  06:09:15 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/02/2564] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกั[าน 1286]
 
 
 

ยด : 
1 ก.พ. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.มนตรี คงเจริญ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=986
ัน : 
2/02/2564  05:33:11 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics