[15/06/2564] ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่างๆ ในสถานการณ์ covi[าน 1516]
 
 
 

ยด : 
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่างๆ ในสถานการณ์ covid 19 วันนี้ทำการเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาสุโขทัยได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย โดยทางอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยได้จัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระบบด้วยกัน 1.การเรียนการสอนแบบ Online คือนักเรียนอยู่ที่บ้านและเรียนผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตกับครูผู้สอนแบบเรียลไทม์ 2.การเรียนการสอนแบบ On-site คือนักเรียนเข้ามาเรียนปกติในวันและเวลาที่วิทยาลัยกำหนด 3.การเรียนแบบ Alternate คือมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 มานั่งเรียนปกติ และกลุ่ม 2 ครูมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทเรียนออนไลน์ที่คุณครูประจำวิชาได้นำไปโพสต์ไว้ในห้องเรียนออนไลน์ที่ครูกำหนด ในสัปดาห์ต่อมาก็จะสลับกลุ่มโดยให้กลุ่ม 2 เข้าเรียนปกติ และกลุ่ม 1 จะศึกษาจากบทเรียนออนไลน์
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1053
ัน : 
15/06/2564  09:25:28 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[15/06/2564] การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ[าน 1562]
 
 
 

ยด : 
14 มิ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ดร.สงวน หอกคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นกรรมการการประเมิน นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1052
ัน : 
15/06/2564  09:21:42 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[10/06/2564] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับมอบหมายจาก อปท. จัดอาหารเบรคและอาหารกลางวัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย[าน 1497]
 
 
 

ยด : 
10 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูและนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาหารเบรคและอาหารกลางวัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1051
ัน : 
10/06/2564  05:15:13 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/06/2564] ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงาน การสอบคัดสรรในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)[าน 1541]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย จัดประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงาน การสอบคัดสรรในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาวิชาโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1050
ัน : 
8/06/2564  05:04:33 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/06/2564] คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564[าน 1499]
 
 
 

ยด : 
มาตรการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 7 มิ ย. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 100% โดยคณะครูได้เตรียมการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams จัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่คาดคิด ที่อาจทำให้ไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้ (หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย)
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1049
ัน : 
8/06/2564  05:00:16 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/06/2564] พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนพระแม่ย่า ประจำปีการศึกษา 2563[าน 1455]
 
 
 

ยด : 
7 มิ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนพระแม่ย่า ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช. ปวส.และปริญญาตรี โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานในพิธีและเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1048
ัน : 
8/06/2564  04:54:51 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/06/2564] สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดสัมมนานักศึกษาฝึกงาน(ภาคฤดูร้อน)[าน 1497]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดสัมมนานักศึกษาฝึกงาน(ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1047
ัน : 
8/06/2564  04:49:13 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[8/06/2564] คณะผู้บริหาร ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าฉีดวัคซีนโควิด-19[าน 1435]
 
 
 

ยด : 
4 มิ.ย.64 ว่าที่โท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย ซึ่งเป็นการฉีดในเข็มที่ 1 ตามใบนัดของโรงพยาบาล พร้อมเชิญชวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมฉีดวัคซีนทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการแพร่ระบาดของเชื้อในสถานศึกษา ช่วงการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1046
ัน : 
8/06/2564  04:46:33 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/05/2564] โครงการรับฟังการบรรยายและแนะนำการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams[าน 1366]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการรับฟังการบรรยายและแนะนำการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams เพื่อรองรับการเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมรับเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ในวันที่ 25 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1045
ัน : 
25/05/2564  09:36:22 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/05/2564] โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในแบบออนไลน์ ผ่านระบบ facebook live[าน 1410]
 
 
 

ยด : 
24 พ.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในแบบออนไลน์ ผ่านระบบ facebook live ในขณะนี้จนถึงเวลา12.00น.
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1044
ัน : 
25/05/2564  09:31:13 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1060 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics