[6/11/2562] ลงสนามจริง... [าน 213]
 
 
 

ยด : 
ลงสนามจริง... หลังที่ได้เรียกนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประชุมหารือในการทำโครงการ... ผลคือนักเรียน นักศึกษาและครู อยากให้ลงพื้นที่จริงในการฝึกฝน บรรยายและแนะนำนักท่องเที่ยวจริงๆ... ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับมอบหมายในการดูแลและจัดประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ กระทงเล็ก กระทงใหญ่ และโคมชัก โคมแขวน จึงทำให้นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้มีพื้นที่และโอกาสในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง ในสถานที่จริงและบรรยากาศจริงๆ...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=639
ัน : 
6/11/2562  10:27:34 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วอศ.สุโขทัย[าน 249]
 
 
 

ยด : 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วอศ.สุโขทัย คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาการบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช.) และ ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.) เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=638
ัน : 
6/11/2562  10:24:42 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายจาตุรงค์ จั่นจีน และนายนพปกรณ์ สวัสดิ์รักษา ปวส.2/1 [าน 275]
 
 
 

ยด : 
ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายจาตุรงค์ จั่นจีน และนายนพปกรณ์ สวัสดิ์รักษา ปวส.2/1 คธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย "ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=637
ัน : 
6/11/2562  10:22:38 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ซึ่งคว้า 3 รางวัล ชนะเลิศ[าน 218]
 
 
 

ยด : 
ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ซึ่งคว้า 3 รางวัล ชนะเลิศดังนี้ 🏆🏆ชนะเลิศการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ นายสนธยา คำมณี ปวช.3 คฟ. 🏆🏆ชนะเลิศการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ นายภาณุพงศ์ รัตนวิมล ปวส.2 ทท. 🏆🏆ชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน นางสาวรุจิราพร นามศรีพันธ์ ปวส.2 ทท. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=636
ัน : 
6/11/2562  10:20:43 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับ แผนกการตลาด . ซึ่งคว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขัน"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับปวส"[าน 195]
 
 
 

ยด : 
ขอแสดงความยินดีกับ แผนกการตลาด . ซึ่งคว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขัน"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับปวส" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=635
ัน : 
6/11/2562  10:18:32 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะพื้นฐานประเภทการประกวดมารยาทไทย ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา [าน 191]
 
 
 

ยด : 
ขอแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะพื้นฐานประเภทการประกวดมารยาทไทย ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย และเป็นตัวไปแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=634
ัน : 
6/11/2562  10:16:27 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการท่องเที่ยวคว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภท อุตสาหกรรม[าน 180]
 
 
 

ยด : 
ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการท่องเที่ยวคว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภท อุตสาหกรรมทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สาขาการท่องเที่ยว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=633
ัน : 
6/11/2562  10:15:03 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ 6 พ.ย. 2562 การแข่งขันทักษ[าน 171]
 
 
 

ยด : 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ 6 พ.ย. 2562 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=632
ัน : 
6/11/2562  10:13:44 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ ได้แก่ ร[าน 171]
 
 
 

ยด : 
ขอแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ ได้แก่ รักการอ่าน สุนทรพจน์ภาษาไทย และ นิทานพื้นบ้าน และเป็นตัวไปแข่งจันในระดับภาคเหนือต่อไป
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=631
ัน : 
6/11/2562  10:12:03 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย "ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ" ประจำปีการศึ[าน 178]
 
 
 

ยด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย "ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=630
ัน : 
6/11/2562  10:10:02 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1008 : 101 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 42 [43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics