[30/03/2553] ประมวลผลภาพ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 24-27 มีนาคม 2553 ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=91
ัน : 
30/03/2553  11:55:10 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/03/2553] ประมวลผลภาพ การอบรมปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555)[าน 1288]
 
 
 

ยด : 

วันที่ 25-27 มีนาคม 2553 ณวัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=90
ัน : 
30/03/2553  11:36:03 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/03/2553] ประมวลภาพ "โครงการแสงส่องทางนำชีวิตคิดอย่างสร้างสรรค์"[าน 1307]
 
 
 

ยด : 

ในวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา..

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=89
ัน : 
17/03/2553  05:20:37 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/03/2553] ประมวลภาพ โครงการประชาสัมพันธ์การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม[าน 1273]
 
 
 

ยด : 

โดย "บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด" ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=88
ัน : 
17/03/2553  02:38:25 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/03/2553] ประมวลภาพ การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ..[าน 1308]
 
 
 

ยด : 
และ การจัดทำแผนบูรณาการรายวิชา และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=87
ัน : 
9/03/2553  08:51:30 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[8/03/2553] ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา (RMS2007)[าน 1294]
 
 
 

ยด : 
วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2553 ณ ห้อง 321/322 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=86
ัน : 
8/03/2553  05:11:26 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[3/03/2553] ประมวลผลภาพกิจกรรม โครงการอบรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 29[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2553  ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง" ต.เมืองเก่า อ.เมือง  จ.สุโขทัย ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=85
ัน : 
3/03/2553  11:04:15 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[3/03/2553] ประมวลผลภาพงานเลี้ยงต้อนรับ รองผู้อำนวยการเกรียงศักดิ์ สาลีวัน[าน 1306]
 
 
 

ยด : 
ในวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=84
ัน : 
3/03/2553  10:32:01 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[22/02/2553] ประมวลภาพกิจกรรม งาน Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2552[าน 1285]
 
 
 

ยด : 
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=83
ัน : 
22/02/2553  04:49:59 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/02/2553] ประมวลผลภาพ โครงการอบรมงานสารบรรณแผนกเลขานุการ[าน 1318]
 
 
 

ยด : 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ห้องโสตทัศนอุปกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=82
ัน : 
19/02/2553  11:24:46 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97] 98 [99][100][101][102][103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics