[9/07/2552] โครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง[าน 1280]
 
 
 

ยด : 

วิทยากรร่วมถ่ายภาพกับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยคณะครูและนักศึกษา  เมื่อวันอังคารที่  23  มิถุนายน  2552

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=19
ัน : 
9/07/2552  01:51:32 pm
ะก :  
ศิริพร แซ่เล้า

[9/07/2552] ประมวลภาพกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2552 วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ วัดศรีเสวตวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=18
ัน : 
9/07/2552  01:18:42 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[9/07/2552] ประมวลภาพกิจกรรมเดินรณรงค์เชื่อมโยงเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมกิจรรมเดินรณรงค์เชื่อมโยงเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย  ตามยุทธสาสตร์ 5 รั้วป้องกัน 7 มาตรการหลัก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=17
ัน : 
9/07/2552  12:34:57 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[3/07/2552] ศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา[าน 1279]
 
 
 

ยด : 

งานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาของวิทยาลัย ฯ ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตาก และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2552

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=16
ัน : 
3/07/2552  04:31:10 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[3/07/2552] การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย[าน 1336]
 
 
 

ยด : 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยมีจำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยที่เข้าร่วมประกวดระดับ ปวช. 4 โครงงาน และระดับ ปวส. 1 โครงงาน

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=15
ัน : 
3/07/2552  04:06:25 pm
ะก :  
จันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม

[30/06/2552] แผนกวิชาการท่องเที่ยว บันทึกเทปรายการ อาชีว อาร์ ทู เดอะ ฟิวเจอร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 22/[าน 1337]
 
 
 

ยด : 

ท่านเฉลียว  อยู่เสมารักษ์ พร้อมทั้งคณะบันทึกเทปรายการอาชีว อาร์ ทู เดอะ ฟิวเจอร์

ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552

โดยมีอาจารย์ปรีชา  ตั้งสุขขีย์ศิริ

นางสาวปนัดดา  ขุนใจ  และนางสาวสุภาพร  ทองแสง

เป็นอาสาสมัครนำเที่ยวพร้อมทั้งใช้ความรู้ในทางด้านการท่องเที่ยวให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=14
ัน : 
30/06/2552  10:19:01 am
ะก :  
ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ

[29/06/2552] ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้สร้างสำนึกความกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2552[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
การจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้สร้างสำนึกความกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2552 ให้กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=13
ัน : 
29/06/2552  04:54:35 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[29/06/2552] ประมวลภาพการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552[าน 1281]
 
 
 

ยด : 

การจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=12
ัน : 
29/06/2552  04:19:23 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[29/06/2552] ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดคนพันธ์[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
การจัดกิจกรรมการประกวดคนพันธ์"อา" จิตใส กายแกร่ง ประจำปี 2552 เพื่อคัดเลือกหา เดือน&ดาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช 1 ทุกแผนกวิชา ในวันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=11
ัน : 
29/06/2552  02:27:08 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[29/06/2552] ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเปิดองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2552[าน 1282]
 
 
 

ยด : 

พิธีเปิดองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสที่ 18 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=10
ัน : 
29/06/2552  10:13:50 am
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

ีจำนวน 1057 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] 105 หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics