[7/08/2556] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจของนัก[อ่าน 994]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยแผนกวิชาการตลาด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจของนักเรียนนักศึกษา” โดยมีวิทยาการผู้เชียวชาญในด้านการเขียนแผนธุรกิจมาให้ความรู้และคำแนะนำในการเขียนแผนให้กับนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องโสต ฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย....
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=292
วันที่ : 
7/08/2556  เวลา : 09:55:02 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/07/2556] โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ “Fit it Ceter” [อ่าน 1040]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโตนดได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ “Fit it Ceter” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีฝึกอาชีพและมีรายได้เสริมโดย ได้ทำพิธีเปิดไปในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาโดยมีการมอบเครื่องมือช่าง ฝึกอาชีพทำขนม และร่วมรณรงค์ไข้เลือดออกซึ่งได้ก็รับความร่วมมือกับชาวบ้านเป็นอย่างดี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=291
วันที่ : 
29/07/2556  เวลา : 03:34:15 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/07/2556] กิจกรรม “ แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556” [อ่าน 1053]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม ร่วมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 ณ วัดราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=289
วันที่ : 
19/07/2556  เวลา : 05:50:14 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/07/2556] “ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่”[อ่าน 1008]
 
 
 

รายละเอียด : 
นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ในงาน “ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่” โดยทางวิทยาลัยได้ส่งผลงานเข้าประกวดหลายผลงานด้วยกันและได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนในระดับภาค ได้แก่ ผลงาน “โยเกริตย์ลูกสำรอง ระดับชั้น ปวส. และ แยมตะลิงปลิงระดับชั้น ปวช.” ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=288
วันที่ : 
19/07/2556  เวลา : 05:46:47 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/07/2556] วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช [อ่าน 1008]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายธเนศ เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระองค์ท่าน ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=287
วันที่ : 
17/07/2556  เวลา : 03:57:06 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/07/2556] โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556[อ่าน 1032]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 ให้กับ นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะภาษอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เสริมสร้างประสบการณ์ ได้เรียนรู้และเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=286
วันที่ : 
17/07/2556  เวลา : 03:52:56 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/07/2556] ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[อ่าน 1017]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดน นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีสุโขทัย พร้อมดูเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=285
วันที่ : 
17/07/2556  เวลา : 11:17:56 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[5/07/2556] โครงการ “อาชีวะพัฒนาสู่สังคมประชาคมอาเซียน"[อ่าน 1027]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกลุ่มวิสามัญ ได้จัดโครงการ “อาชีวะพัฒนาสู่สังคมประชาคมอาเซียน เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกและเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยคุณครูเจ้าของภาษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานสนามบาสวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทั
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=284
วันที่ : 
5/07/2556  เวลา : 04:52:47 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/07/2556] นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี[อ่าน 994]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=283
วันที่ : 
1/07/2556  เวลา : 03:28:04 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[1/07/2556] “ โครงการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่" ปี ๒๕๕๖[อ่าน 988]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย..หมวดวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “ โครงการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่" ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของสุนทรภู่ ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยและให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและการแสดงออกทางภาษา โดยมีการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดคัดลายมือ และประกวดขวัญใจสุนทรภู่.......
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=282
วันที่ : 
1/07/2556  เวลา : 03:19:03 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 63 [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>