[17/12/2563] ขอแสดงความยินดีกับ รางวัล สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2563 และเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ไ[าน 1486]
 
 
 

ยด : 
16 ธ.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ขอแสดงความยินดีกับ รางวัล สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2563 และเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ไปแข่งต่อในระดับต่อไป อันได้แก่ 1.ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่5 ด้านหัตถศิลป์ ในชื่อผลงาน"เครื่องประดับสังคโลกลวดลายท้องถิ่นสุโขทัย" สาขาวิชาการตลาด 2.รองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่5 ด้านหัตถศิลป์ ในชื่อผลงาน"โคมศิลป์ถิ่นสึโขทัย"สาขาวิชาวิจิตรศิลป 3. รองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในชื่อผลงาน "เจลเพี้ยงหาย(เจลสมุนไพรเมือกเม็ดแมงลัก)" สขาวิชาการตลาด
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=944
ัน : 
17/12/2563  12:28:50 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[17/12/2563] ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตรและแ[าน 1314]
 
 
 

ยด : 
16ธ.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลใน การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2563 และเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยไปแข่งในระดับภาคต่อไป ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=943
ัน : 
17/12/2563  12:24:40 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[17/12/2563] ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมการแข่งขั[าน 1280]
 
 
 

ยด : 
16ธ.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=942
ัน : 
17/12/2563  12:18:18 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[17/12/2563] ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมและให้กำลั[าน 1314]
 
 
 

ยด : 
16 ธ.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=941
ัน : 
17/12/2563  12:03:29 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[17/12/2563] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึก[าน 1283]
 
 
 

ยด : 
16ธ.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมผลงาน และให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษาในการ การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=940
ัน : 
17/12/2563  11:43:51 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[17/12/2563] พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ข[าน 1328]
 
 
 

ยด : 
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ท่านผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาในสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยร่วมในพิธีเปิดครั้ง ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ในแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันทักษะ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จะได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนการแข่งขันแต่ละประเภท ที่จะเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติ นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลมาแสดงศักยภาพให้สังคมได้รับรู้ และเกิดการยอมรับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำนวน 6 แห่ง เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรระยะสั้น และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำ แสดงความรู้ ความสามารถในทางการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำกิจกรรม ส่งผลให้มีการพัฒนาตนเอง รายละเอียดของกิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังนี้ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 3. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=939
ัน : 
17/12/2563  11:36:19 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[17/12/2563] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จำนวน 8 ทักษะ[าน 1476]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 งานกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จำนวน 8 ทักษะ ประกอบด้วย 1 การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย 2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 3 การประกวดร้องเพลงสากลหญิง 4 การประกวดมารยาทไทย 5 การประกวดเล่านิทานพื้นฐานบ้าน 6 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 7 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน 8 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=938
ัน : 
17/12/2563  08:10:38 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[15/12/2563] งานแถลงข่าวเทศกาลเค้กปีใหม่ 2564[าน 1319]
 
 
 

ยด : 
ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา จัดงานแถลงข่าวเทศกาลเค้กปีใหม่ 2564 เพื่อเตรียมจัดจำหน่ายเค้กในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564 เพื่อให้ประชาชนได้มาซื้อเค้กไว้เป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับญาติผู้ใหญ่ ทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการจำหน่ายเค้กปีใหม่ในราคาย่อมเยา โดยนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการผลิตเค้ก ให้นักเรียน นักศึกษาได้ลงมือแต่งหน้าเค้ก โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง สอดคล้องกับนโยบายการสร้างงาน สร้างรายได้ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริง ฝึกทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เกิดกระแสแนวคิดไปสู่การทำธุรกิจแนวใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังโควิด-19 ผ่านพ้น ดังนั้นเมื่อพฤติกรรมของคนเปลี่ยน ในฐานะผู้ผลิตหรือนักธุรกิจ เจ้าของกิจการร้านค้า จะต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองให้เข้ากับกระแส New Normal วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ขณะที่ทำเค้กมีการล้างมือบ่อยครั้ง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำเค้ก ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับปีนี้มีเค้กที่จัดทำออกจำหน่ายคือ เค้กเนยสดหน้าครีม และเค้กเนยสดหน้าแยม ราคาขนาด 1 ปอนด์/ชิ้น ราคา 180 บาท ขนาด 2 ปอนด์/ชิ้น ราคา 350 บาท และ ขนาด 3 ปอนด์/ชิ้น ราคา 500 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองหรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ 0-5561-1789 ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายระหว่างวันที่ 23-30 ธันวาคม 2563 นี้ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=937
ัน : 
15/12/2563  01:35:21 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[15/12/2563] ประชุมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาชีพพื้นฐานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2563[าน 1284]
 
 
 

ยด : 
14 ธ.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประชุมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาชีพพื้นฐานและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=936
ัน : 
15/12/2563  07:57:48 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[15/12/2563] ยินดีต้อนรับคุณครูศตชนันท์ อยู่ทอง และคุณครูชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด ที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน ท[าน 1291]
 
 
 

ยด : 
14 ธ.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย คณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับคุณครูศตชนันท์ อยู่ทอง และคุณครูชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด ที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=935
ัน : 
15/12/2563  07:54:09 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics