รวมนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา  2562 = 1,630 คน

จำนวนผู้เรียน ระดับปวช และปวส. ปีการศึกษา 2562  แยกตามประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 62)

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปวช

ปวส

รวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

 

 

สาขาวิชาการบัญชี

346

244

590

สาขาวิชาการงานเลขานุการ

36

-

36

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
-
20
20

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

250

170

420

สาขาวิชาการตลาด

79

74

153

สาขาวิชาโลจิสติกส์

-

40

40

รวม

711

548

1,259

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

23

-

23

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

61

34

95

รวม

84

34

118

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

8

-

8

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

70

30

100

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

 

  - สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

11

10

21

รวม

89

40

129

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

 

1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

62

20

82

2. สาขาวิชาการโรงแรม
-
4
4

รวม

62

24

86

รวมทั้งสิ้น

946

646

1,592


จำนวนผู้เรียน ระดับปรญญาตี  ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 62)

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปี 1

ปี 2

รวม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

24

14

38

รวม

24

14

38

 

จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562  
แยกตามระดับชั้น เพศ และ ประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันท ี่10 มิ.ย 62)

ระดับชั้น

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

สาขาวิชา

รวม

รวม

รวม

รวม

ประเภทวิชาพณิชยกรรม/ สาขาวิชาพณิชยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการบัญชี

7

90

97

6
121
127
6
107
113
19
318
337

สาขาวิชาการเลขานุการ

1
6
7
1
17
18
1
9
10
3
32
35

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19
95
114
12
40
52
26
65
91
57
200
257

สาขาวิชาการตลาด

4
31
35
-
21
21
4
20
24
8
72
80

สาขาวิชาโลจิสติกส์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมสาขาวิชาพณิชยการ

31
222
253
19
199
218
37
201
238
87
622
709

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
5
19
24
2
12
14
1
21
22
8
52
60

สาขาวิชาการโรงแรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมสาขาวิชาการท่องเที่ยว

5
19
24
2
12
14
1
21
22
8
52
60

ประเภทวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชาศิลปกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

4
6
10
6
1
7
2
4
6
12
11
23
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
14
12
26
9
8
17
11
5
16
34
25
59

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

18
18
36
15
9
24
13
9
22
46
36
82

ประเภทวิชาคหกรรมศาตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

2
4
6
-
-
-
2
2
4
4
6
10

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

9
18
27
2
21
23
7
11
18
18
50
68

สาขาวิชาคหกรรม

                       

-สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ์

      2 5 7 1 2 3 3 7 10

รวมประเภทวิชาคหกรรม

11
22
33
4
26
30
10
15
25
25
63
88

รวมระดับ ปวช.

65
281
346
40
246
286
61

246

307
166
773
939

ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวส.  ปีการศึกษา 2562  แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา
(ข้อมูล ณ วันท ี่10 มิ.ย 62)

ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปวส.1

ปวส.2

รวม

รวม

รวม

รวม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาบัญชี

5

118

122

9

110

119

14

228

242

สาขาวิชาการเลขานุการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
1
9
10
1
10
11
2
19
21

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

33
51
84
30
55
85
63
106
169

สาขาวิชาการตลาด

8
32
40
10
26
36
18
58
76

สาขาวิชาโลจิสติกส์

2
18
20
3
17
20
5
35
40

รวมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

49
228
266
53
218
271
102
446
548

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

9

5

14

6

14

20

15

19

34

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

9
5
14
6
14
20
15
19
34

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

7

12

19

1

10

11

8

22

30

สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ์

1

3

4

3

3

6

4

6

10

รวมประเภทวิชาคหกรรม

8

15

23

4

13

17

12

28

40

ประเภทวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
1
11
12
1
7
8
2
18
20

   - สาขาวิชาการโรงแรม

-

8

8

-

-

-

-

8

8

รวมประเภทวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

1

19

20

1

7

8

2

26

28

รวมระดับ  ปวส.

67

267

323

64

252

316

131

519

650

ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปรญญาตี  ปีการศึกษา 2562  แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา
(ข้อมูล ณ วันท ี่10 มิ.ย 62)

ระดับชั้น

สาขาวิชา

ปี 1

ปี 2

รวม

รวม

รวม

รวม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

19

24

5

8

13

10

27

37

รวมระดับ ปรญญาต

5

19

24

8

8

13

10

27

37

 

 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนรายบุคคล 2/63
ตารางเรียน 2/63
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» คู่มือครูนิเทศก์การฝึกงาน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_63
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มโครงการ งปม. 2563
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
38
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1169
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
2364
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
186919
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN