ค้นหา

 [ 18/11/2557 ]น.ส.สุพัตรา บุญชุ่ม นักศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  1042 ครั้ง ]
 
   

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพัตรา  บุญชุ่ม นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  ระดับชั้นปวช. สถานศึกษาขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา 2556  โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตร กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่  30  กันยายน  2557 ณ วังสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ


ไม่มีรูปภาพ

 [ 9/09/2557 ]แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 9 “ยุทธหัตถีเกมส์”  [  997 ครั้ง ]
 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมในแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 9 “ยุทธหัตถีเกมส์” ในวันที่ 1-7 กันยายน 2557 โดยได้รับรางวัลมา 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดงอันได้แก่ 1 เหรียญเงิน ประเภท เปตองทีมหญิง 1 เหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย
ไม่มีรูปภาพ

 [ 29/07/2557 ]รับรางวัลมา 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาอาชีววะเกมส์ ภาคเหนือครั้งที่ 9  [  1036 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาอาชีววะเกมส์ ภาคเหนือครั้งที่ 9 “พระเจ้าเสือเกมส์” ในวันที่ 21 – 25 กรกฏาคม 2557 โดยได้รับรางวัลมา 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน อันได้แก่ 1 เหรียญทองประเภท เปตองทีมหญิง ประเภทกรีฑา เมดเลย์ 2 เหรียญทอง กรีฑา 4x400 เมตรชาย 1 เหรียญทอง และกีฬามวยสากลชาย 1 เหรียญเงิน

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942297649129446.1073741970.671140306245183&type=1


ไม่มีรูปภาพ

 [ 29/07/2557 ]รางวัลชมเชยประกวดเมนูน่าลองข้าวกล้องเบอร์ 5 ภาคเหนือ  [  1021 ครั้ง ]
 
    รางวัลชมเชยประกวดเมนูน่าลองข้าวกล้องเบอร์ 5 ภาคเหนือ
ไม่มีรูปภาพ

 [ 16/06/2557 ]อาชีวศึกษาสุโขทัยส่งเสริมการมีระเบียบวินัย..  [  1016 ครั้ง ]
 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ไม่มีรูปภาพ

 [ 17/12/2556 ]นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีเข้าร่วมแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเ  [  1126 ครั้ง ]
 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีเข้าร่วมแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ไม่มีรูปภาพ

 [ 28/10/2556 ]นางสาวสุพัตรา บุญชุ่ม รับรางวัลนักเรียนนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556  [  1067 ครั้ง ]
 
   งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพัตรา บุญชุ่ม นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เป็น 1 ใน 30 คน จากการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ได้รับรับรางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 จากธนาคารออมสิน
ไม่มีรูปภาพ

 [ 16/09/2556 ]พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ ทุนการศึกษาเรารักโรงเรียนกับโตชิบา ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2556 ระดับอาชีว  [  1080 ครั้ง ]
 
   พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ ทุนการศึกษาเรารักโรงเรียนกับโตชิบา ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2556 ระดับอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณธงชัย กิจสนาโยธิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยธงชัยวิทยุ และคุณบุญศิริ ตัวแทนกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาจำนวน 8,000 บาท ให้กับนางสาวฐิติรัตน์ พรมมี นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาการเลขานุการ ผู้ส่งผลงานสปอร์ตแผนการรณรงค์ "2020 เยาวชนไทยไร้คอรัปชั่น"
 

 [ 18/12/2555 ]ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากวุฒิสภา ในการสร้างผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ  [  1015 ครั้ง ]
 
   วุฒิสภา มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ที่สร้างผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ "การใช้ประโยชน์จากเส้นใยลูกตาลพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์
 

 [ 26/10/2555 ]เผยแพร่ผลงานวิจัย การศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [  1106 ครั้ง ]
 
   การศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม โดย นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ
 

 [ 4/09/2555 ]ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ ได้รับทุนครูสอนดีและรางวัลครูสอนดี จาก สสค.  [  1027 ครั้ง ]
 
   ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ ได้รับทุนครูสอนดีและรางวัลครูสอนดี จาก สสค. ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555
      

 [ 16/05/2555 ]รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวด Lip sing Dancer เพลงไทยลูกทุ่ง  [  1050 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวด Lip sing Dancer เพลงไทยลูกทุ่ง ในการจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555
     

 [ 4/11/2554 ]ครูพินรัฎ สีตลวรางค์ ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัล  [  1002 ครั้ง ]
 
   ครูพินรัฎ สีตลวรางค์ ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2554 จากมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โดยเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ จากนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา
     

 [ 23/02/2554 ]นางสาวสุธีกานต์ ท้วมทอง นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันดนตรีไทย ในงานการ  [  1031 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ นางสาวสุธีกานต์ ท้วมทอง นักศึกษาระดับชั้น ปวช 1/3 สาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันดนตรีไทย ประเภทจะเข้ ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
      

 [ 7/12/2553 ]ผู้อำนวยการมอบเหรียญและถ้วยรางวัลให้กับนักศึกษาที่แข่งขันกีฬา ในกีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่ 7  [  1034 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการมอบเหรียญและถ้วยรางวัลให้กับนักศึกษาที่แข่งขันกีฬา ในกีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดพิษณุโลก
       

 [ 9/08/2553 ]รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ตามนโนบายสถานศึกษา 3D  [  980 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ตามนโนบายสถานศึกษา 3D 3 ด้าน คือ

D1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

D2 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นไทย

D3 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

 


ไม่มีรูปภาพ

 [ 8/04/2553 ]รางวัล The best practice ระดับภาค  [  1065 ครั้ง ]
 
   รางวัล The best practice ระดับภาค ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2552 โครงการอาชีวะวิถีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มีรูปภาพ

 [ 2/04/2553 ]รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจัดดอกไม้ จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับชาติ  [  1212 ครั้ง ]
 
   นายณัฐพงษ์ เพ็ชร์มุข นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันจัดดอกไม้ ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับชาติ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
       

 [ 26/11/2552 ]รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ระดับภาคเหนือ  [  1041 ครั้ง ]
 
   

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ประเภททีมเดี่ยว และประเภททีมชุด ระดับภาคเหนือ ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำพูน


       

 [ 13/08/2552 ]รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค  [  1012 ครั้ง ]
 
   

นายณัฐพงษ์  เพ็ชร์มุข  นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจัดดอกไม้ ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค โดยกรมพัมนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสถาบันพัมนาฝีมือแรงงานภาค 9 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2552


       

มีจำนวนทั้งหมด 85 รวมทั้งหมด : 5 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนรายบุคคล 2/63
ตารางเรียน 2/63
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» คู่มือครูนิเทศก์การฝึกงาน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_63
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มโครงการ งปม. 2563
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
59
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
84
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
273
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
2688
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
187243
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN