รวมนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา  2565 = 1,635 คน

จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2563  แยกตามประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 )

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปวช

ปวส

รวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

 

 

สาขาวิชาการบัญชี

 204

211

415

สาขาวิชาการงานเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

51

55

106

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

311

150

461

สาขาวิชาการตลาด / พรีเมี่ยม

99

68

167

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

19

63

82

รวม

684

547

1,231

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

32

-

32

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก / สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

73

45

118

รวม

105

45

150

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

10

4

14

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

90

33

123

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

13

-

13

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

14

15

29

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
-
9
9

รวม

113

46

159

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

64

17

81

สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)

-

14

14

รวม

64

31

95

รวมทั้งสิ้น

966

669

1,635

 

จำนวนผู้เรียน ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 )

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปี 1

ปี 2

รวม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

23

30

รวม

7

23

30

ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวช.  ปีการศึกษา 2565  
แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน์ 2565 )


ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

สาขาวิชาบัญชี

7

68

75

6

52

58

4
67
71
17

187

204

สาขาวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน

2

15

17

2

18

20

0
14
14

4

47

51

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

26
77
103
25
83
108
14
86
100
65
246
311

สาขาวิชาการตลาด

6
34
40
4
31
35
4
20
24
14
85
99

สาขาวิชาโลจิสติกส์

3
16
19
-
-
-
-
-
-
3
16
19

รวมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

44
210
254
37
184
221
22
187
209
103
581
684

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5
10
15
5
7
12
3
2
5
13
19
32

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

22
5
27
9
13
22
11
13
24
42
31
73

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

27
15
42
14
20
34
14
15
29
55
50
105

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2
2
4
2
2
4
2
0
2
6
4
10

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

7
19
26
12
25
37
6
21
27
25
65
90

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

1
1
2
1
5
6
-
5
5
2
11
13

รวมประเภทวิชาคหกรรม

10
22
32
15
32
47
8
26
34
33
80
113

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (MEP)

7
11
18
2
17
19
4
23
27
13
51
64

 

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

7
11
18
2
17
19
4
23
27
13
51
64

                          รวมระดับ  ปวช.

88
258
346
68
253
321
48
251
299
204
762
966

 ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวส.  ปีการศึกษา 2565  
แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน์ 2565 )


ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปวส.1

ปวส.2

รวม

รวม

รวม

รวม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาบัญชี

14

87

101

14

96

110

28

183

211

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

6

24

30

4

21

25

10

45

55

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

20

64

84

19

47

66

39

111

150

สาขาวิชาการตลาด/ทวิภาคี(พรีเมี่ยม)

7

16

23

13

33

46

20

49

69

สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

7

34

41

2

20

22

9

54

63

รวมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

54

225

279

52

217

269

106

442

548

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

20

10

30

7

8

15

27

18

45

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

20

10

30

7

8

15

27

18

45

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
1
3
4
-
-
-
1
3
4

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

5

16

21

5

6

11

10

22

32

สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์

-

3

3

2

4

6

2

7

9

รวมประเภทวิชาคหกรรม

6

22

28

7

10

17

13

32

45

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)

2

8

10

1

3

4

3

11

14

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

3

10

13

1

3

4

4

13

17

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

5

18

23

2

6

8

7

24

31

                          รวมระดับ  ปวส.

85

275

360

86

241

309

153

516

669

รวมนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา  2565

357

1,278

1,635

ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปรญญาตี ปีการศึกษา 2565  แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 )


ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปี 1

ปี 2

รวม

รวม

รวม

รวม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6

1

7

6

17

23

12

18

30

รวมระดับ ปริญญาตรี

6

1

7

6

17

23

12

18

30

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2565
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 1/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/65
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล2/65
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 3-2565
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN