รวมนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา  2563 = 1,629 คน

จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2563  แยกตามประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 )

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปวช

ปวส

รวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

 

 

สาขาวิชาการบัญชี

 285

255

540

สาขาวิชาการงานเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

37

18

55

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

259

153

412

สาขาวิชาการตลาด / พรีเมี่ยม

80

70

156

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

-

53

53

รวม

661

549

1,216

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

23

-

23

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก / สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

70

38

108

รวม

93

38

131

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

8

-

8

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

76

32

108

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

 

 

- สาขางานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ / การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

14

15

29

รวม

98

47

145

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

70

15

85

สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)

-

19

19

รวม

60

28

88

รวมทั้งสิ้น

922

668

1,590

 

จำนวนผู้เรียน ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 )

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปี 1

ปี 2

รวม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16

23

39

รวม

16

23

39

 ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวส.  ปีการศึกษา 2563  
แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 )


ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปวส.1

ปวส.2

รวม

รวม

รวม

รวม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาบัญชี

9

128

137

6

112

118

15

240

  255

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

2

8

10

1

7

8

3

15

18

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

20

54

74

32

47

79

52

101

153

สาขาวิชาการตลาด/ทวิภาคี(พรีเมี่ยม)

9

20

29

10

31

41

19

51

70

สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3

30

33

2

18

20

5

48

53

รวมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

43

240

283

51

215

266

94

455

549

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ดิจิทัดกราฟิก

21

3

24

9

5

14

30

8

38

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

21

3

24

9

5

14

30

8

38

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

6

10

16

5

11

16

11

21

32

สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์

5

4

9

2

4

6

7

8

15

รวมประเภทวิชาคหกรรม

11

14

25

7

15

22

18

29

47

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)

3

10

13

-

6

6

3

16

19

   - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

-

6

6

-

9

9

-

15

15

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3

16

19

-

15

15

3

31

34

                          รวมระดับ  ปวส.

78

273

351

67

250

317

145

523

668

รวมนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓

300

1,290

1,590

ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปรญญาตี ปีการศึกษา 2563  แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 )


ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปี 1

ปี 2

รวม

รวม

รวม

รวม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

11

16

4

19

23

9

30

39

รวมระดับ ปริญญาตรี

5

11

16

4

19

23

9

30

39

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN