รวมนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา  2560 = 1,693 คน

จำนวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2560  แยกตามประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย 60)

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปวช

ปวส

รวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

 

 

สาขาวิชาการบัญชี

312

274

586

สาขาวิชาการงานเลขานุการ

34

33

67

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

313

199

512

สาขาวิชาการตลาด

67

89

156

สาขาวิชางานธุรกิจค้าปลีก

-

-

-

รวม

726

595

1,321

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

17

-

17

สาขาวิชาการงานออกแบบ

10

-

10

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค

1

-

1

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค (ทวิ)

-

-

-

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

17

15

32

รวม

45

15

60

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

7

-

7

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

62

38

100

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

 

  - สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

14

19

33

  - สาขางานการบริหารงานคหกรรม

  - สาขางานคหกรรมการผลิต (ทวิภาคี)

-

-

-

รวม

83

57

140

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

 

1. เธชเธฒเธ‚เธฒวิชาเธเธฒเธฃเธ—เนˆเธญเธ‡เน€เธ—เธตเนˆเธขเธง

45

18

63

2. สาขาวิชาเธเธฒเธฃเน‚เธฃเธ‡เนเธฃเธก
-
11
11

รวม

45

29

74

รวมทั้งสิ้น

899

696

1,595


จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวช. ทวิศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย 60)

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปวช

ปวส

รวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา )

58

-

58

รวม

58

-

58


จำนวนผู้เรียน ระดับปรญญาตี  ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย 60)

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน (คน)

ปี 1

ปี 2

รวม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

24

16

40

รวม

24

16

40


จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
แยกตามระดับชั้น เพศ และ ประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันท ี่10 พ.ย 60)

ระดับชั้น

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

สาขาวิชา

รวม

รวม

รวม

รวม

ประเภทวิชาพณิชยกรรม/ สาขาวิชาพณิชยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการบัญชี

7

128

135

2
97
99
4
74
78
13
299
312

สาขาวิชาการเลขานุการ

1
16
17
1
7
8
1
8
9
3
31
34

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29
80
109
27
80
107
24
73
97
80
233
313

สาขาวิชาการตลาด

3
27
30
5
18
23
3
11
14
11
56
67

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมสาขาวิชาพณิชยการ

40
251
291
35
202
237
32
166
198
107
619
726

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3
22
25
1
10
11
1
8
9
5
40
45

รวมสาขาวิชาการท่องเที่ยว

3
22
25
1
10
11
1
8
9
5
40
45

ประเภทวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชาศิลปกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

2
4
6
1
2
3
5
3
8
8
9
17

สาขาวิชาการออกแบบ

-
-
-
6
4
10
-
-
-
6
4
10
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
12
5
17
-
-
-
-
-
-
12
5
17

สาขาวิขาศิลปกรรมเซรามิค

-
-
-
-
-
-
0
1
1
0
1
1

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค (ทวิภาคี)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

14
9
23
7
6
13
5
4
9
26
19
45

ประเภทวิชาคหกรรมศาตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

3
3
6
-
-
-
0
1
1
3
4
7

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ (ทวิภาคี)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

7
17
24
8
16
24
6
8
14
21
41
62

สาขาวิชาคหกรรม

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ์

1
2
3
0
4
4
5
2
7
6
8
14

-สาขาวิชางานคหกรรมการผลิต (ทวิภาคี)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

รวมประเภทวิชาคหกรรม

11
22
33
8
20
28
11
11
22
30
53
83

รวมระดับ ปวช.

68
304
372
51
238
289
49
189
238
168
731
899

จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทวิศึกษา ปีการศึกษา 2560  
แยกตามระดับชั้น เพศ และ ประเภทวิชา (ข้อมูล ณ วันท ี่10 พ.ย 60)

ระดับชั้น

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

สาขาวิชา

รวม

รวม

รวม

รวม

ประเภทวิชาพณิชยกรรม/ สาขาวิชาพณิชยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-
-
-
28
30
58
-
-
-
28
30
58

รวมสาขาวิชาพณิชยการ

-
-
-
28
30
58
-
-
-
28
30
58

ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปวส.  ปีการศึกษา 2560  แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา
(ข้อมูล ณ วันท ี่10 พ.ย 60)

ระดับชั้น
สาขาวิชา

ปวส.1

ปวส.2

รวม

รวม

รวม

รวม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาบัญชี

13

151

164

5

105

110

18

256

274

สาขาวิชาการเลขานุการ

1

12

13

0

20

20

1

32

33

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

41

78

119

18

62

80

59

140

199

สาขาวิชาการตลาด

13

34

47

12

30

42

25

64

89

   -  สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

68

275

343

35

217

252

103

492

595

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

7

1

8

3

4

7

10

5

15

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม

7

1

8

3

4

7

10

5

15

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

6

14

20

3

15

18

9

29

38

สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ

1

10

11

2

6

8

3

16

19

รวมประเภทวิชาคหกรรม

7

24

31

5

21

26

12

45

57

ประเภทวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
-
-
-
2
16
18
2
16
18

   - สาขาวิชาการโรงแรม

1

10

11

0

0

0

1

10

11

รวมประเภทวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

1

10

11

2

16

18

3

26

29

รวมระดับ  ปวส.

83

310

393

45

258

303

128

568

696

ตารางแสดง จำนวนผู้เรียน ระดับ ปรญญาตี  ปีการศึกษา 2560  แยกตามระดับชั้น เพศและประเภทวิชา
(ข้อมูล ณ วันท ี่10 พ.ย 60)

ระดับชั้น

สาขาวิชา

ปี 1

ปี 2

รวม

รวม

รวม

รวม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

19

24

2

14

16

7

33

40

รวมระดับ ปรญญาต

5

19

24

2

14

16

7

33

40

 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างโครงการสอน
» แนวการเขียนแผนเศรษฐกิจพอเพียง
» คู่มือครูนิเทศก์การฝึกงาน
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR2_61
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR1_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR2_62
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มโครงการ งปม. 2563
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2561
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
33
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
86
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1645
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
3969
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167857
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN