โครงการ"ปิ่นโตเถาเดียวกัน"
 

29/01/2563 : โครงการ"ปิ่นโตเถาเดียวกัน"
28 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะครูเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษา ในโครงการ"ปิ่นโตเถาเดียวกัน" กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันภายในวิทยาลัยฯ ระหว่างครูกับครู ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ลดช่องว่างระหว่างกัน เพื่อเป็นการสร้างความพอเพียง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้กล่องข้าวแทน และยังใช้เป็นเวทีให้นักศึกษากล้าแสดงออกโดยมีกิจกรรมร้องเพลงของนักศึกษาอีกทั้งยังได้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำ เสนอแนะ ปรึกษาปัญหาในเรื่องต่างๆ โดยอาศัยการทานอาหารเที่ยงร่วมกัน #กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา12.00-13.00

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-01-2020-hLYElwYWed114245.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-01-2020-bVioAdZWed114246.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-01-2020-zcJFsbRWed114246.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-01-2020-oKZ9LYIWed114246.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-01-2020-ugcMqQKWed114246.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-01-2020-e3EQyaMWed114246.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%