รางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน และการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น / การประกวดสิ่งประดิษฐ์
 

9/12/2558 : รางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน และการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น / การประกวดสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน/นักศึกษา และคุณครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน และการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น / การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัลและเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป ดังมีรางวัลต่อไปนี้ 1. การแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ระดับปวส.) รางวัลอันดับที่ 3 - คุณครูพิณรัตน์ สีตลวรางค์ ครูผู้ควบคุม - นางสาวณัฐณี แซ่โง้ - นางสาวนงลักษณ์ ทองสาด 2. การแข่งขันทักษะสีน้ำหุ่นนิ่ง อันดับที่ 2 และ อันดับที่ 3 - คุณครูกัณนิการ์ จันทรโกเมศ ครูผู้ควบคุม - นายสุมิตร น้อยมา - นายภาณุเมธี คงเจริญ 3. การแข่งขันประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น อันดับที่ 2 - คุณครูวนิดา ไกรกิจราษฏ์ ครูผู้ควบคุม - นางสาวนงลักษณ์ ภูมิขันธ์ - นางสาวอารีรัตน์ เจริญสุข - นายพนัชพร ยุรศักดิ์ - นายศกุลชัย บดีรัฐ 4. การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิม 7 หย่อง อันดับที่ 1 - นางสาวณัฐธิดา แก้วกำแพง 5. การประกวดดนตรีไทย ประเภท ระนาดเอก อันดับที่ 1 - นายศุภเดช อุ่นสกุล 6. องค์การมาตรฐานดีเด่น อันดับที่ 2 - คุณครูชินโนรมณ์ พรอินทร์ ครูที่ปรึกษาองค์การ - คุณครูสุธาสินี แกมนิล ครูที่ปรึกษาองค์การ - นายชัยพร ผู้สะอาด - นางสาวธนพร จันทสิงห์ - นางสาวจรินทร์ โยกเกิน - นางสาววิภาพรรณ เรืองรอง - นางสาวสุพัตรา บุญชุ่ม - นายธนวัฒน์ เจริญพร - นายณัชนสรณ์ เทพขันธ์ - นายวีราวัฒน์ ทองจุ้ย 7. รางวัลสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สังคโลกสวย ด้วยงานศิลป” - คุณครูสุมาลี บำเรอ ครูผู้ควบคุม - นายสุเมธ น้อยมา - นายเรืองศักดิ์ คัดต้องสา

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-1151181.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-1151252.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-1151333.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-1151424.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-1151515.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-1151576.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-1152057.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-1152118.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-1152209.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-11522810.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-11523611.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-11524313.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-11525014.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-11525615.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-11530216.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-11530917.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-11531518.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-11532219.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-11532920.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-11533621.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-115344101.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-12-2015-115352DSC04187.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%