โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัล สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทั
 

27/09/2564 : โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัล สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทั
ว่าที่ร้อยโท.ดร นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัล สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 23 -25 กันยายน 2564 (รุ่นที่ 2) โดยมีคณะ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เข้าร่วมในการอบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัล สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย รหัสหลักสูตร :640010080 และร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ในครั้งนี้

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-0NFbzaBMon93741.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-GLOGWjjMon93741.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-Gy0d2atMon93741.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-3Z5ILehMon93742.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-OWnJK9AMon93742.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-lNWfnCZMon93742.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-Age6p7jMon93742.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-9e55N9CMon93743.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-XqsgGRbMon93743.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-rmOsSLHMon93743.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%